1245/1999

Given i Helsingfors den 23 december 1999

Lag om temporär ändring av 2 § lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

fogas temporärt till 2 § lagen den 18 juni 1998 om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet (445/1998) ett nytt 4 mom. som följer:

2 §
Inriktning av verksamheten

Vad som i 1 mom. bestäms om de branschrestriktioner som skall följas vid inriktningen av bolagets verksamhet gäller inte, med undantag för egentligt jord- och skogsbruk, de lånefordringar som skall köpas från Egendomsförvaltningsbolaget Arsenal―SSP Ab eller de Egendomsförvalt- ningsbolaget Arsenal―SSP Ab:s borgensansvar som specialfinansieringsbolaget i samband med köpet har påtagit sig ansvaret för.


Denna lag träder i kraft den 30 december 1999.

Lagen gäller till utgången av 2004 så att den tillämpas på finansieringsbeslut som fattas under lagens giltighetstid och som gäller den låne- och borgensstock som har övergått från Egendomsförvaltningsbolaget Arsenal―SSP Ab.

RP 160/1999
EkUB 16/1999
RSv 121/1999

Helsingfors den 23 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Erkki Tuomioja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.