1236/1999

Given i Helsingfors den 23 december 1999

Lag om ändring av 87 § jaktlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i jaktlagen av den 28 juni 1993 (615/1993) 87 § som följer:

87 §
Ersättning för skador som orsakats av djur

Skador som hjortdjur vilka utgör vilt samt brunbjörn, varg, järv, lodjur, gråsäl och östersjövikare orsakat jordbruket, skogsbruket, fisket, trafiken samt husdjur och i farm uppfödda djur ersätts inom ramen för budgeten av statens medel. Av brunbjörn, varg, järv och lodjur orsakade personskador och skador på också annat lösöre än sådant som ingår i egendom som avses ovan ersätts likaså inom ramen för budgeten av statens medel. Av särskilda skäl kan genom förordning bestämmas att skador som orsakats även av andra slag av vilt än de ovan nämnda ersätts av statens medel.

Genom förordning utfärdas närmare bestämmelser om grunderna för betalning av ersättningar som avses i 1 mom. och om det förfarande som skall iakttas när de beviljas samt om återkrav av grundlöst betalade ersättningar.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

Personskador som brunbjörn, varg, järv och lodjur har orsakat innan denna lag träder i kraft kan med stöd av lagen inom ramen för budgeten ersättas av statens medel, om skadan har orsakats den 1 juni 1998 eller därefter.

RP 59/1999
JsUB 13/1999
RSv 110/1999

Helsingfors den 23 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Erkki Tuomioja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.