1233/1999

Given i Helsingfors den 23 december 1999

Lag om ändring av pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan av den 20 maj 1966 (298/1966) 1 § 4 mom., 5 b §, 7 § 1 och 2 mom., 7 a § 3 och 4 mom. och 7 b § 2 mom.,

av dessa lagrum 5 b § sådan den lyder i lag 112/1983 samt 7 § 1 och 2 mom., 7 a § 3 och 4 mom. och 7 b § 2 mom. sådana de lyder i lag 938/1996, samt

fogas till 1 a §, sådan den lyder i lag 1372/1997, ett nytt 3 mom., till lagen en ny 4 b § och till lagen en ny 7 e § i stället för den 7 e § som upphävts genom lag 296/1999 som följer:

1 §

Denna lag gäller inte tjänsteinnehavare eller arbetstagare före ingången av det år de fyller 14 år och inte heller de tjänsteinnehavare eller arbetstagare vars på tjänste- eller arbetsförhållande grundade pensionsskydd regleras särskilt.

1 a §

En anställning som upphört före den 1 januari 1987 räknas inte till pensionstiden för pension som bestäms för en sådan anställning som avses i denna paragraf.

4 b §

Från pensionstiden avdras sådana avbrott utan lön i arbetet som pågått oavbrutet i minst en månads tid om förmånstagaren under denna tid har haft arbete som omfattas av sådant pensionsskydd som avses i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare eller motsvarande utländskt pensionsskydd.

5 b §

Förmånstagare som avses i denna lag beviljas rehabiliteringsförmåner enligt statens pensionslag i tillämpliga delar.

7 §

Ändring i kyrkostyrelsens beslut i pensionsärenden söks genom besvär hos statens pensionsnämnd. I ett beslut genom vilket förhandsbesked som avses i 22 § lagen om statens pensioner har förvägrats får ändring inte sökas. I pensionsnämndens beslut söks ändring genom besvär hos försäkringsdomstolen. Besvärsrätt har pensionssökande eller pensionstagare och pensionsombud. I försäkringsdomstolens beslut får ändring inte sökas.

Besvärstiden är 30 dagar från delfåendet av beslutet. Beslut av kyrkostyrelsen och statens pensionsnämnd får delges part och pensionsombudet med posten. Om inte något annat visas i samband med besvären anses ändringssökanden ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter den då beslutet postades under den adress som han uppgivit.


7 a §

Om kyrkostyrelsen inte kan rätta det överklagade beslutet så som nämns i 2 mom., skall den inom 30 dagar efter besvärstidens utgång tillställa statens pensionsnämnd eller, om besvären gäller ett beslut av statens pensionsnämnd, försäkringsdomstolen besvärsskriften och sitt utlåtande. Kyrkostyrelsen kan då genom ett interimistiskt beslut rätta sitt tidigare beslut till den del den godkänner de yrkanden som anförs i besvären. Om besvären redan har tillställts besvärsinstansen, skall kyrkostyrelsen genast underrätta denna om det interimistiska beslutet. Ändring får inte sökas i ett interimistiskt beslut.

Avvikelse från den tidsfrist som nämns i 3 mom. får göras, om inhämtandet av tilläggsutredning som behövs på grund av besvären förutsätter det. Ändringssökanden skall då utan dröjsmål underrättas om in-hämtandet av tilläggsutredning. Besvärsskriften och utlåtandet skall dock alltid tillställas besvärsinstansen inom 60 dagar från det besvärstiden har löpt ut.

7 b §

Försäkringsdomstolen och statens pen sionsnämnd kan till prövning ta upp besvär som anlänt efter besvärstidens utgång, om ändring på grund av vägande skäl inte har sökts inom utsatt tid.


7 e §

I behandlingen av ärenden som gäller tillämpningen av denna lag deltar i statens pensionsnämnd de ledamöter som blivit förordnade enligt 23 a § lagen om statens pensioner.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

Denna lag tillämpas när ändring söks i beslut av kyrkostyrelsen som givits efter att lagen trätt i kraft.

Lagens 1 § 4 mom., 1 a § 3 mom. och 4 b § tillämpas på pensioner där pensionsfallet har inträffat efter 1997.

RP 96/1999
ShUB 30/1999
RSv 142/1999

Helsingfors den 23 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Maija Rask

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.