1231/1999

Given i Helsingfors den 23 december 1999

Lag om ändring av lagen om statens pensionsfond

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 29 december 1989 om statens pensionsfond (1372/1989) 2 §, 4 § 1 mom., 5 § och 7 § 2 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 2 § i lag 942/1993 och 1234/1995 samt, 4 § 1 mom., 5 § och 7 § 2 mom. i nämnda lag 942/1993, som följer:

2 §

Statens pensionsfond är en fond som står utanför statsbudgeten och sköts av statskontoret. Fondens medel förvaltas av fonden och är i dess namn.

Fonden har en direktion som styr fondens placeringsverksamhet och svarar för fonden. Direktionen utses av finansministeriet för tre år i sänder. Direktionen har en ordförande, en vice ordförande och högst fem andra medlemmar. I direktionen skall finnas tillräcklig sakkunskap om placeringsverksamhet. Medlemmarna har, med undantag av ordföranden, en personlig suppleant. Tre medlemmar och deras personliga suppleanter skall utses bland personer som föreslagits av statstjänstemännens och statens arbetstagares mest representativa centralorganisationer. Finansministeriet kan befria direktionens medlemmar från deras uppdrag. Finansministeriet fastställer arvodena för direktionens medlemmar, samt fastställer fondens arbetsordning på förslag av direktionen.

Direktionens uppgift är att

1) besluta om fondens placeringsprinciper och göra upp en placeringsplan enligt 5 § 3 mom.,

2) godkänna fondens bokslut, samt att

3) årligen till finansministeriet ge en berättelse om fondens verksamhet under det föregående kalenderåret.

Vid fonden kan finnas personal i tjänsteförhållande som utnämns av fondens direktion. De utgifter som personalen ger upphov till betalas av fondens medel.

4 §

Statens ämbetsverk och inrättningar, statens affärsverk samt samfund och inrättningar, vilkas anställda omfattas av statens pensionssystem, betalar till statens pensionsfond arbetsgivares pensionsavgift, vars grunder statsrådet fastställer. Statskontoret beslutar om pensionsavgiftens storlek och betalning efter att de principer som berör saken har behandlats av pensionsfondens direktion.


5 §

Ur statens pensionsfond kan i statsbudgeten årligen till statsverket överföras ett belopp som från 2001 uppgår till högst en tredjedel och efter 2006 till högst hälften av de årliga utgifterna för pensioner som grundar sig på anställning som avses i 1 §.

År 2010 skall ett sådant belopp vara fonderat som motsvarar en och en halv gång lönesumman under föregående år för den personal som omfattas av statens pensionssystem, dock minst 20 procent av det pensionsansvar som avses i 7 § 1 mom.

Statens pensionsfonds medel kan lånas ut till statens affärsverk.

Den andel av fondens medel som inte överförs till statsverket kan placeras. Då fondens medel placeras skall placeringarna göras så att de tryggar säkerhet, avkastning och likviditet samt är lämpligt diversifierade och har lämplig spridning. Fondens direktion skall utarbeta en plan för placeringen av fondens medel (placeringsplan). I placeringsplanen skall särskilt beaktas fondens karaktär och kraven på placeringsverksamheten. Av placeringsplanen skall framgå hurudan diversifieringsplan fonden har, hur fondens rättigheter som beror på innehav i andra sammanslutningar skall utövas och de principer som iakttas när förvaltare utses.

Tillsynen över statens pensionsfonds placeringsverksamhet ankommer på Försäkringsinspektionen. Om tillsynsavgiften bestäms särskilt.

7 §

Fondens bokslut fastställs av finansministeriet.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

RP 129/1999
StaUB 31/1999
ShUU 11/1999
RSv 136/1999

Helsingfors den 23 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.