1222/1999

Given i Helsingfors den 23 december 1999

Lag om ändring av 124 och 131 § inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/1992) 124 § 2 och 3 mom. samt 131 § 3 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 124 § 2 och 3 mom. i lag 1170/1998 och 131 § 3 mom. i lag 1389/1995, som följer:

124 §
Fastställande av skatten

Inkomstskatteprocenten på kapitalinkomst är 29. Inkomstskatteprocenten för samfund och samfällda förmåner är likaså 29. Om fördelningen av samfundsskatten och skatten på samfällda förmåner mellan olika skattetagare bestäms i lagen om skatteredovisning (532/1998). På inkomst av samfund och samfällda förmåner från landskapet Åland betalas dock 17,7248 procent i skatt till staten för skatteåren 2001―2003.

Inkomstskatteprocenten för den inkomst som delvis skattefria samfund vilka avses i 21 § 1 mom. och väglag samt allmännyttiga samfund har erhållit från en fastighet är 11,2752. Om fördelningen av skatten från dessa samfund mellan kommunen och församlingen bestäms i lagen om skatteredovis ning. Inkomstskatteprocenten för samfund som avses i 21 § 2 mom. är 10,8025.


131 §
Beloppet av underskottsgottgörelse

Den mot inkomstskatteprocenten svarande andelen enligt 1 mom. av underskottet i fråga om kapitalinkomstslag skall ökas med en procentenhet till den del underskottet härrör från räntor för en bostadsskuld för förvärv av den första bostaden.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2000.

RP 158/1999
StaUB 27/1999
RSv 117/1999

Helsingfors den 23 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.