1218/1999

Given i Helsingfors den 23 december 1999

Lag om ändring av inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/1992) 33 § 2 mom., sådant det lyder i lag 935/1993, samt

ändras 96 § och 143 § 5 mom., av dessa lagrum 96 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1502/1993, 1465/1994, 1549/1995, 996 och 1126/1996, som följer:

96 §
Avdrag för pensionsförsäkringspremie

Den skattskyldige har rätt att från sin nettoförvärvsinkomst dra av arbetstagares lagstadgade pensionspremie och lagstadgad arbetslöshetsförsäkringspremie, de premier som han betalt för sin och sin makes obligatoriska eller lagstadgade pensionsförsäkring samt premierna för sådant registrerat eller genom en pensionsstiftelse eller i pensionskassa kollektivt ordnat tilläggspensionsskydd som ansluter sig till pension. Även premierna för tilläggspensionsskydd som ordnats kollektivt i ett försäkringsbolag är helt avdragbara förutsatt att det så ordnade tilläggspensionsskyddet beträffande förmånerna motsvarar högst det registrerade tilläggspensionsskyddet.

Dessutom har den skattskyldige rätt att upp till 50 000 mark om året dra av premierna för annan frivillig pensionsförsäkring än sådan som avses i 1 mom., om den på försäkringen grundade pensionen enligt försäkringsavtalet börjar betalas ut såsom ålderspension tidigast då den försäkrade har fyllt 60 år. Premierna kan dras av endast till den del den på försäkringen grundade pensionen tillsammans med de pensioner som grundar sig på den försäkrades obligatoriska och övriga frivilliga pensionsskydd såsom ålderspension skulle leda till en förmånsnivå som utgör högst 60 procent av den inkomst på basis av vilken den försäkrades lagstadgade pension skulle beräknas i det fall att han blivit arbetsoförmögen det år då försäkringen tecknades.

Premierna för frivillig pensionsförsäkring är på det sätt som föreskrivs i 2 mom. avdragbara också i det fall att den i 2 mom. angivna procentgränsen överskrids, om

1) den på den frivilliga försäkringen grundade pensionen tillsammans med den försäkrades övriga pensioner blir högst 5 000 mark i månaden,

2) den pension som grundar sig på den försäkrades frivilliga försäkring enligt lagen om pension för företagare (468/1969) eller lagen om pension för lantbruksföretagare (467/1969) tillsammans med hans övriga pensioner uppgår till högst det maximala tilläggspensionsskydd som har beräknats enligt de pensioner som grundar sig på det obligatoriska pensionsskyddet och 11 § 1 mom. i någondera av dessa lagar.

Premier för frivillig pensionsförsäkring är avdragbara till den del de under skatteåret uppgår till högst 15 000 mark och högst 10 procent av den skattskyldiges nettoförvärvsinkomst under skatteåret också i det fall att det inte har lämnats någon utredning om att villkoren enligt 2 och 3 mom. har uppfyllts, om en pension som grundar sig på en försäkring enligt försäkringsavtalet börjar utbetalas som ålderspension tidigast när den försäkrade har fyllt 60 år.

I det maximibelopp om 50 000 mark som nämns i 2 mom. kan ingå skattskyldig makes i 2―4 mom. avsedda försäkringspremier till högst 15 000 mark.

Till den del en frivillig pensionsförsäkring inte uppfyller villkoren i 1―5 mom. eller till den del den överstiger maximibeloppet i 2 mom. har den skattskyldige rätt att dessutom dra av 60 procent av sina och sin makes försäkringspremier, dock högst 30 000 mark om året. Samma avdragsrätt gäller premier som arbetsgivaren har betalt och som enligt 68 § räknas som den skattskyldiges inkomst.

Premierna för pension som betalas i ett för allt eller för separat beviljad invalidpensionsförsäkring är inte avdragbara. En förutsättning för att premierna för en pensionsförsäkring för den skattskyldige eller hans make skall vara avdragbara är dessutom att premierna för samma försäkring inte har dragits av från inkomsten av näringsverksamhet eller jordbruk.

Som frivillig pensionsförsäkring anses ålders- och familjepensionsförsäkring samt därtill ansluten invalid- och arbetslöshetspensionsförsäkring, om pensionen enligt försäkringen skall betalas periodiskt varje halvår eller med kortare mellanrum under den försäkrades eller förmånstagarens återstående livstid eller under minst två år. Vid tillämpningen av denna paragraf beaktas också folkpension.

Avdraget för pensionsförsäkringspremie görs från den makes förvärvsinkomst som har yrkat avdraget. Yrkandet skall framställas innan beskattningen för det år som avdraget gäller har slutförts. Om avdraget inte kan göras så som makarna yrkat, görs det i första hand från den makes inkomster för vilken beloppet av nettoförvärvsinkomsten vid statsbeskattningen är större.

Premierna för en frivillig pensionsförsäkring som tecknats hos en utländsk försäkringsanstalt är inte avdragbara. Försäkringen anses dock vara tagen i Finland, om den har beviljats av en utländsk försäkringsanstalts fasta driftställe i Finland. Premier för en frivillig pensionsförsäkring vilka har betalts av en person som flyttat från utlandet till Finland, med undantag för en person som har varit allmänt skattskyldig i Finland under de fem år som föregått flyttningen till Finland, är avdragbara vid hans beskattning för flyttningsåret och de tre därpå följande åren, om premierna grundar sig på en försäkring som har tagits minst ett år innan personen flyttade till Finland.

143 §
Vissa övergångsstadganden

Premierna för en frivillig pensionsförsäkring som har tecknats före den 1 oktober 1992 är avdragbara upp till 50 000 mark om året även då det inte har visats att villkoren enligt 96 § 2 och 3 mom. är uppfyllda, om premierna uppgår till högst 10 procent av den skattskyldiges nettoförvärvsinkomst under skatteåret. En pensionsförsäkring anses ha blivit tecknad först när försäkringspremier enligt försäkringsavtalet har börjat betalas.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

Lagen tillämpas på ränta som inflyter för tiden från och med den 1 juni 2000 och därefter också i det fall att räntan betalas före den 1 juni 2000.

Den åldersgräns på 60 år och pensionsnivå på 60 procent som utgör förutsättningar för rätten att dra av pensionsförsäkringspremier tillämpas på försäkringar som tecknats efter den 23 juni 1999 från och med skatteåret 1999. Övriga ändringar som gäller avdrag för pensionsförsäkringspremier tillämpas från och med den 1 januari 2000 på alla försäkringar som avses i denna lag. På pensionsförsäkringar som tecknats senast den 23 juni 1999 tillämpas den åldersgräns på 58 år som gäller när denna lag träder i kraft och bestämmelserna om en maximipensionsnivå på 66 procent, i deras lydelse vid denna lags ikraftträdande. En pensionsförsäkring anses tecknad först när de försäkringspremier som anges i försäkringsavtalet har börjat betalas.

RP 32/1999
StaUB 23/1999
RSv 111/1999

Helsingfors den 23 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.