1206/1999

Given i Helsingfors den 23 december 1999

Förordning om serviceproducenter som är berättigade till ersättning för kostnader för läkar- och tandläkarutbildning samt hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå

På föredragning av omsorgsministern, förordnad att handlägga ärenden som hör till socialoch hälsovårdsministeriets verksamhetsområde, föreskrivs med stöd av 47 § 3 mom. samt 47 a § 2 mom. lagen den 1 december 1989 om specialiserad sjukvård (1062/1989), sådana de lyder i lag 1115/1999:

1 §
Serviceproducenter som är berättigade till ersättning för kostnader för forskning

Ersättning för kostnader för hälsoveten-skaplig forskning på universitetsnivå enligt 47 § 3 mom. lagen om specialiserad sjukvård (1062/1989) betalas förutom till de serviceproducenter som nämns i 47 § 3 mom. lagen om specialiserad sjukvård även till Kottby Rehabiliteringscenter, för vilket Invalidförbundet rf är huvudman, ortopediska sjukhuset Orton, för vilket Invalidstiftelsen är huvudman, Reumastiftelsens sjukhus, för vilket Reumasäätiö är huvudman, Suomen aivotutkimus- ja kuntoutuskeskus Neuron, för vilket Suomen aivotutkimus- ja kuntoutussäätiö är huvudman, och FRK Blodtjänst, för vilken Finlands Röda Kors är huvudman, till den del universitetet i fråga har bedömt att de forskningsrapporter som utarbetats och publicerats vid dem uppfyller kraven i det ovan nämnda lagrummet.

2 §
Serviceproducenter som är berättigade till ersättning för kostnader för läkar- och tandläkarutbildning

Ersättning för kostnader för specialiseringsutbildning för läkare och tandläkare enligt 47 a § 2 mom. lagen om specialiserad sjukvård betalas förutom till de serviceproducenter som nämns i 47 a § 2 mom. lagen om specialiserad sjukvård även till Kottby Rehabiliteringscenter, för vilket Invalidförbundet rf är huvudman, ortopediska sjukhuset Orton, för vilket Invalidstiftelsen är huvudman, Reumastiftelsens sjukhus, för vilket Reumasäätiö är huvudman, Suomen aivotutkimus- ja kuntoutuskeskus Neuron, för vilket Suomen aivotutkimus- ja kuntoutus-säätiö är huvudman, och FRK Blodtjänst, för vilken Finlands Röda Kors är huvudman, till den del universitetet har anlitat dem för specialiseringsutbildning för läkare eller tandläkare.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 23 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Omsorgsminister
Eva Biaudet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.