1200/1999

Given i Helsingfors den 23 december 1999

Lag om ändring av 21 § hälsoskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i hälsoskyddslagen av den 19 augusti 1994 (763/1994) 21 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 777/1996, som följer:

21 §
Förordningar om hushållsvatten

Social- och hälsovårdsministeriet utfärdar vid behov genom förordning bestämmelser om kvalitetskraven på hushållsvatten, om desinficering, kemikalier som används vid behandlingen, materialen i lednings- och behandlingsanordningar samt om andra omständigheter som påverkar vattenkvaliteten och likaså om regelbunden övervakning av hushållsvatten och om de undersökningar som behövs. Om godkännande av desinfektionsmedel för hushållsvatten bestäms i kemikalielagen (744/1989).

Social- och hälsovårdsministeriet föreskriver genom förordning om de grunder på vilka ett vattenverk kan beviljas undantag enligt 17 § 3 mom. från uppfyllandet av kvalitetskraven.


Denna lag träder i kraft den 13 maj 2000.

RP 85/1999
MiUB 3/1999
RSv 74/1999
Europaparlamentets och rådets direktiv 1998/8/EG; EGT nr L 123, 24.4.1998, s. 1

Helsingfors den 23 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Miljöminister
Satu Hassi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.