1168/1999

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 9 december 1999

Förordning om ändring av körkortsförordningen

På föredragning av trafikministern

ändras i körkortsförordningen av den 7 september 1990 (845/1990) 5 § 1 mom., 6 §, 7 § 2 mom., 9 § 1 mom., 10 §, 11 a § 3 mom., 12 § 4 mom., 26 § 2 mom., 29 § 2 mom. och 33 § 1 mom. samt 47 § 2 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder 5 § 1 mom., 6 §, 7 § 2 mom., 10 §, 11 a § 3 mom., 12 § 4 mom., 29 § 2 mom. och 47 § 2 mom. i förordning 1243/1997, 9 § 1 mom. och 33 § 1 mom. i förordning 2/1996 och 26 § 2 mom. i förordning 1404/1992, samt

fogas till förordningen en ny 35 a § som följer:

5 §
Körkortsklasserna

Körkortsklasserna är följande:

klass A: motorcyklar inklusive till dem kopplade släpfordon,

klass A1: motorcyklar med en slagvolym om högst 125 cm3 och en effekt om högst 11 kW och invalidmotorcyklar inklusive till dem kopplade släpfordon,

klass B: personbilar, paketbilar och andra fordon med en totalmassa av högst 3 500 kg och med plats för högst åtta personer utöver föraren, samt de fordonskombinationer vilkas dragbil hör till denna klass och i vilka släpfordonets totalmassa är högst 750 kg eller hela kombinationens totalmassa högst 3 500 kg och släpfordonets totalmassa inte överstiger dragbilens egenmassa,

klass C: lastbilar och andra fordon med en totalmassa som överstiger 3 500 kg och med plats för högst åtta personer utöver föraren, de fordonskombinationer vilkas dragbil hör till denna klass och i vilka släpfordonets totalmassa är högst 750 kg, samt trafiktraktorer inklusive till dem kopplade släpfordon,

klass C1: lastbilar och andra fordon vilkas totalmassa överstiger 3 500 kg men inte 7 500 kg och vilka har plats för högst åtta personer utöver föraren, samt de fordonskombinationer vilkas dragbil hör till denna klass och i vilka släpfordonets totalmassa är högst 750 kg,

klass D: bussar och andra fordon med plats för fler än åtta men inte fler än 16 personer utöver föraren, samt de fordonskombinationer vilkas dragbil hör till denna klass och i vilka släpfordonets totalmassa är högst 750 kg,

klass E: de fordonskombinationer som inte hör till ovan nämnda klasser,

klass M: två- och trehjuliga mopeder, med undantag av mopeder med låg effekt samt lätta fyrhjulingar, och

klass T: traktorer, med undantag av trafiktraktorer, samt motorredskap och snöskotrar inklusive till dem kopplade släpfordon.


6 §
Beteckningar som anger körrättens omfattning

Körkortstillstånd får med undantag som anges i 2 mom. beviljas med följande beteckningar som anger körrättens omfattning:

A
B
BE
A B
A BE
B C
A B C
BE C
A BE C
BE CE
A BE CE
B C D
A B C D
BE C D
A BE C D
BE C DE
A BE C DE
BE CE DE
A BE CE DE
M
T
MT

Om körkortstillstånd beviljas för klass A1, C1 eller D1, ersätts beteckningen i 1 mom. för klass A med beteckning A1, beteckningen för klass C med beteckning C1 och beteckningen för klass D med beteckning D1. Om den som har körrätt för klass C beviljas körkortstillstånd för klass C1E eller den som har körrätt för klass D beviljas körkortstillstånd för klass D1E, skall den beteckning som anger körrätten för fordonskombinationen i fråga anges före den beteckning för klass C eller D som avses i 1 mom. När ett körkort som erhållits i någon av Europeiska unionens medlemsstater eller i en EES-stat och som ger körrätt för bussar byts ut mot motsvarande körkort eller körrätten enligt nämnda körkort utvidgas, får körkortstillstånd beviljas utan beteckning för klass C, om körkortet har beviljats utan denna körrätt.

7 §
Körrättens omfattning

Den som har körrätt för fordon av klass A1, A eller B får också föra fordon av klass M och T.


9 §
Hälsokrav

Hälsokraven för körkortstillstånd för fordon av klass A 1, A, B, M och T samt fordonskombinationer av klass BE är

1) att den binokulära synskärpan med eller utan korrigerande linser är minst 0,5 för båda ögonen tillsammans eller, om sökanden är helt blind på ett öga eller endast använder det ena ögat, att synskärpan är minst 0,6 och sökanden har haft denna monokulära syn så länge att han har vant sig vid att använda endast ett öga,

2) att det horisontella synfältet är minst 120, om inte en specialläkare i ett undantagsfall anser det vara möjligt att avvika från detta, eller om sökanden använder endast det ena ögat, att synfältet för detta öga är normalt, samt

3) att sökanden inte har några sådan i bilaga III till direktiv 91/439/EEG nämnda lyten, sjukdomar eller handikapp som väsentligt försämrar hans förmåga att föra fordon som hör till någon av de klasser som nämns i detta moment eller, om han har ett handikapp som inverkar på körförmågan, att detta inte väsentligt försämrar hans förmåga att föra fordon som utrustats med automatväxel eller särskilda köranordningar.


10 §
Åldersgränser

En förutsättning för att erhålla körkort är

1) att den som har körkortstillstånd för fordon av klass A1 har fyllt 16 år,

2) att den som har körkortstillstånd för fordon av klass A, B, BE, C eller C1 har fyllt 18 år,

3) att den som har körkortstillstånd för fordonskombinationer av klass CE eller C1E har fyllt 21 år eller, om han har erhållit den minimimängd förarundervisning som krävs enligt vederbörande ministeriums beslut eller avlagt motsvarande förarexamen inom försvarsmakten, att han har fyllt 18 år,

4) att den som har körkortstillstånd för fordon av klass D eller D1 eller för fordonskombinationer av klass DE eller D1E har fyllt 21 år, samt

5) att den som har körkortstillstånd för fordon av klass M eller T har fyllt 15 år.

11 a §
Bilagor till ansökan om körkortstillstånd samt ansökan om tillverkning av körkort av klass A eller A1

De bilagor som nämns i 1 mom. 2 punkten krävs inte vid ansökan om körkortstillstånd för erhållande av ny kortvarig körrätt i en klass som motsvarar den kortvariga körrätten eller för behållande av den körrätt för fordon av klass M eller T som ingår i den kortvariga körrätten, om den kortvariga körrätten upphör att gälla och sökanden härvid inte får ett annat körkort med körrätt för fordon av klass M eller T och tillstånd söks inom sex månader från det att den kortvariga körrätten upphörde.


12 §
Förutsättningarna för utlämnande av körkort

Med avvikelse från 1 mom. utlämnas körkort av klass A till innehavare av körrätt för fordon av klass A1 utan att ny förarexamen krävs. Ett i 11 § 3 mom. avsett körkort som motsvarar den gällande körrätten för motorcykel utlämnas utan att ny förarexamen krävs och ett körkort för motorcykel med en anteckning som avses i 8 § 1 mom., när ett intyg över avlagt körprov företes. Ett i 11 a § 3 mom. avsett körkort av klass M eller T utlämnas med avvikelse från 1 mom. utan att ny förarexamen krävs, om körkortstillståndet söks inom sex månader från att den kortvariga körrätten upphörde att gälla. Ett körkort som berättigar innehavaren att föra en i 11 § 4 mom. avsedd fordonskombination av klass E utlämnas när ett intyg över sådan förarexamen som avses i momentet företes.


26 §
Förarexamen och dess mål

Förarexamen omfattar ett teoriprov och ett körprov. Vid förarexamen för fordon av klass T avläggs dock körprov endast om den som håller förarexamen anser det vara nödvändigt. Vid förarexamen för fordon av klass M avläggs endast teoriprov. En förutsättning för deltagande i körprov är att examinanden högst sex månader tidigare har blivit godkänd i teoriprovet för motsvarande klass.


29 §
Anmälan till förarexamen

Av den som anmäler sig till förarexamen för fordon av klass M eller T krävs inte den utredning som avses i 1 mom. 2 punkten.

33 §
Körkort utfärdat i någon av Europeiska unionens medlemsstater eller i en EES-stat

Körkort som beviljats i någon av Europeiska unionens medlemsstater eller i en EES-stat medför inom gränserna för deras giltighet rätt att föra i Finland motordrivna fordon av den klass som motsvarar beteckningen som anges på körkortet. Detsamma gäller också ett tillfälligt körkort som har utfärdats i Danmark, Island, Norge eller Sverige. En bilförare skall vara minst 18 år gammal. Den som för en moped eller en lätt fyrhjuling skall vara minst 15 år gammal.


35 a §
Körtillstånd för moped utfärdat i någon av Europeiska unionens medlemsstater eller i en EES-stat

Bestämmelserna i 33 och 35 § gäller också innehavaren av ett körtillstånd för moped som har utfärdats i någon av Europeiska unionens medlemsstater eller i en EES-stat.

47 §
Undantag för en inrättning som utbildar trafiklärare och för yrkesutbildning för förare

I samband med sådan yrkesundervisning för förare vid en yrkesläroanstalt som sker under utbildningsstyrelsens tillsyn får utan tillstånd att hålla bilskola förarutbildning av klass BC eller C meddelas för förvärvande av körrätt för lastbilar. Den lärare som ger körundervisning skall ha trafiklärartillstånd och minst två års erfarenhet som heltidsanställd förare av fordon av klass C eller D. I förarundervisningen iakttas i tillämpliga delar de bestämmelser i denna förordning som gäller godkännande av lärares kompetens samt undervisningsmateriel och innehållet i undervisningen. Fordonsförvaltningscentralen övervakar den förarutbildning som meddelas för förvärvande av körrätt och godkänner den läroplan som skall följas i undervisningen. Övervakningen sköts av dem som håller förarexamen, enligt fordonsförvaltningscentralens anvisningar. Fordonsförvaltningscentralen skall utan dröjsmål meddela utbildningsstyrelsen om brister och fel som observerats vid övervakningen.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.

Helsingfors den 9 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Kimmo Sasi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.