1163/1999

Given i Helsingfors den 9 december 1999

Lag om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 20 § 2 mom. i lagen den 16 december 1994 om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994) och

fogas till 1 § ett nytt 3 mom. som följer:

1 §

På grundval av avträdelse som skett senast 1999 kan vid behov 2000 beviljas avträdelsestöd uteslutande av nationella medel.

20 §

Om avträdelsen har skett senast 1999 skall avträdelsestöd sökas senast den 15 januari 2000. Om sökande av avträdelsestöd bestäms i övrigt närmare genom förordning.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Denna lag tillämpas också på ansökningar som är anhängiga när lagen träder i kraft.

Utan hinder av 1 § 3 mom. i denna lag kan avträdelsestöd efter 1999 beviljas i enlighet med 1 § 1 mom. lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare på grundval av gemenskapens stödordning för förtidspensionering, om beviljandet av stöd baserar sig på beslut med anledning av besvär som anförts över beslut som en pensionsanstalt meddelat före 2000.

RP 123/1999
JsUB 8/1999
RSv 84/1999

Helsingfors den 9 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.