1162/1999

Given i Helsingfors den 9 december 1999

Lag om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen den 16 februari 1973 om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden (131/1973) nya 2 a och 20 a § som följer:

2 a §

Ministeriet kan godkänna ett kontrollorgan att utföra uppgifter som anges i arbetarskyddsbestämmelserna och som anknyter till säkerställandet av att produkter överensstämmer med kraven. Organet skall uppfylla de krav som bestäms genom förordning.

Ministeriet utövar tillsyn över verksamheten vid ett organ som avses i 1 mom. och säkerställer med jämna mellanrum att de föreskrivna kraven uppfylls. Om organet i väsentlig grad bryter mot kraven, kan ministeriet begränsa organets verksamhet eller återkalla godkännandet. I fråga om tillsynen över kontrollorganet gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som bestäms i 3―7 och 17 §.

4 kap.

Ändringssökande

20 a §

Om ett kontrollorgan som avses i 2 a § vägrar sådant säkerställande som är avsett att påvisa överensstämmelse, skall beslutet motiveras. Rättelse i kontrollorganets beslut får sökas genom ett skriftligt rättelseyrkande hos ministeriet inom 14 dygn från delfåendet. I kontrollorganets beslut får ändring inte sökas genom besvär. I ministeriets beslut söks ändring så som bestäms i 18 § 2 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 2000.

RP 124/1999
ApUB 4/1999
RSv 75/1999
Parlamentets och rådets direktiv 98/37/EG; EGT nr L 207, 23.7.1998, s. 1
Rådets direktiv 89/686/EEG; EGT nr L 399, 30.12.1989, s. 18

Helsingfors den 9 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Omsorgsminister
Eva Biaudet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.