1160/1999

Utfärdat i Helsingfors den 8 december 1999

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ansökningstider år 2000 för djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 11 § lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994) beslutat:

1 §
Tjurar och stutar

Den första ansökningsomgången för ansökan om tjurbidrag och bidrag för stutar (kastrerade tjurar) börjar den 7 februari 2000. Ansökan om bidrag skall inlämnas senast den 18 februari 2000.

Den andra ansökningsomgången för ansökan om tjurbidrag och bidrag för stutar börjar den 15 maj 2000. Ansökan om bidrag skall inlämnas senast den 26 maj 2000.

Den tredje ansökningsomgången för ansökan om tjurbidrag och bidrag för stutar börjar den 9 oktober 2000. Ansökan om bidrag skall inlämnas senast den 20 oktober 2000.

2 §
Blanketter för ansökan om tjurbidrag och bidrag för stutar

Vid ansökan om tjurbidrag används jordoch skogsbruksministeriets blankett nr 105 för år 2000 eller en datautskrift som uppfyller de krav som jord- och skogsbruksministeriet har fastställt särskilt.

Vid ansökan om bidrag för stutar används jord- och skogsbruksministeriets blankett nr 105C för år 2000 eller en datautskrift som uppfyller de krav som jord- och skogsbruksministeriet har fastställt särskilt.

Till ansökan skall i original eller som kopia fogas en uppdaterad förteckning över nötdjur eller de sidor i förteckningen över nötdjur som innehåller uppgifter om de nötdjur som ansökan om bidrag gäller.

3 §
Tackor

Perioden för ansökan om bidrag per tacka börjar den 7 februari 2000. Ansökan om bidrag skall inlämnas senast den 25 februari 2000.

Vid ansökan om bidrag per tacka används jord- och skogsbruksministeriets blankett nr 107 för år 2000 eller en datautskrift som uppfyller de krav som jord- och skogsbruksministeriet har fastställt särskilt.

4 §
Dikor

Perioden för ansökan om dikobidrag börjar den 7 juni 2000. Ansökan om bidrag skall inlämnas senast den 30 juni 2000.

Vid ansökan om dikobidrag används jordoch skogsbruksministeriets blankett nr 106 för år 2000 eller en datautskrift som uppfyller de krav som jord- och skogsbruksministeriet har fastställt särskilt.

Till ansökan skall i original eller som kopia fogas en uppdaterad förteckning över nötdjur eller de sidor i förteckningen över nötdjur som innehåller uppgifter om de nötdjur som ansökan om bidrag gäller.

5 §
Ansökan om extensifieringsersättning

Extensifieringsersättning som under de förutsättningar om vilka föreskrivs särskilt betalas för nötdjur för vilka producenten beviljas tjurbidrag, bidrag för stutar och dikobidrag samt mjölkkobidrag när det gäller producenter i bergsområden skall sökas i samband med ansökan om arealstöd, vilken inlämnas vid en tidpunkt som bestäms särskilt.

6 §
Ansökan om mjölkkobidrag i anslutning till extensifieringsersättningen när det gäller producenter i bergsområden

Perioden för ansökan om mjölkkobidrag när det gäller producenter i bergsområden börjar den 2 maj 2000. Ansökan om bidrag skall inlämnas senast den 26 maj 2000. Vid ansökan om bidrag används jord- och skogsbruksministeriets blankett nr 154 för år 2000 eller en datautskrift som uppfyller de krav som jord- och skogsbruksministeriet har fastställt särskilt.

Till ansökan skall i original eller som kopia fogas en uppdaterad förteckning över nötdjur eller de sidor i förteckningen över nötdjur som innehåller uppgifter om de nötdjur som ansökan om bidrag gäller.

För att bidrag skall beviljas förutsätts bland annat att djurhållningsperioden uppfylls så som föreskrivs i artikel 32.7 i kommissionens förordning (EG) nr 2342/1999 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1254/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött när det gäller bidragstermen.

7 §
Inlämnande av ansökningar

Ansökningarna skall inlämnas till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget. Om lägenheten saknar driftscentrum, skall ansökan lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där huvuddelen av lägenhetens åkrar är belägna.

En ansökan som har anlänt per post anses ha inlämnats i tid om den postförsändelse som innehåller ansökan är poststämplad den sista ansökningsdagen och är riktad till den behöriga landsbygdsnäringsmyndigheten.

8 §
Närmare föreskrifter och anvisningar

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar närmare föreskrifter och anvisningar om verkställigheten av detta beslut.

9 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2000. Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan beslutet träder i kraft.

Kommissionens förordning (EG) nr 2342/1999, EGT nr L 281, 4.11.1999, s. 30

Helsingfors den 8 december 1999

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Lantbruksråd
Heimo Hanhilahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.