1159/1999

Utfärdat i Helsingfors den 7 december 1999

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om slaktbidrag och om tilläggsstöd vilka helt finansieras av Europeiska gemenskapen

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 11 § lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut gäller tillämpningen av systemet med slaktbidrag och tillämpningen av tilläggsstöd enligt rådets förordning (EG) nr 1254/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött, nedan marknadsorganisationsförordningen.

Ytterligare bestämmelser om systemet med slaktbidrag, om sättet att lämna in ansökan om bidrag, om tilläggsstöd och om det nationella taket (landskvot) ingår i kommissionens förordning (EG) nr 2342/1999 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1254/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött när det gäller bidragstermen, nedan tillämpningsförordningen.

Bestämmelser om nötdjurshållares skyldighet att anmäla händelsedatum till en adb-baserad databas (djuridentifikationsregistret) ingår i rådets förordning (EG) nr 820/97 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur och om märkning av nötkött och nötköttsprodukter, nedan registreringsförordningen.

2 §
Slakterier som deltar i systemet med slaktbidrag

För att slaktbidrag skall beviljas förutsätts bland annat att slakteriet anmäler slakten av nötdjur till djuridentifikationsregistret.

Om en producent vill ha slaktbidrag för nötdjur som han har sänt till slakt, skall producenten före slakten försäkra sig om att slakteriet har anmält att det deltar i systemet. I en ansökningshandbok som delas ut till producenterna kommer att uppges namnen på de slakterier som inom utsatt tid har meddelat jord- och skogsbruksministeriet att de deltar i systemet.

Med slakteri avses ett slakteri och en slaktplats.

3 §
Producentens anmälan om deltagande

Producenten skall till den myndighet som avses i 9 § lämna in en anmälan om deltagande senast samma dag som det första nötdjuret för vilket producenten vill ha bidrag slaktas. I anmälan om deltagande skall antalet bidragsberättigande nötdjur som skall slaktas under ett kalenderår uppskattas.

Anmälan om deltagande skall göras på jord- och skogsbruksministeriets blankett nr 151 eller på en datautskrift som uppfyller de krav som jord- och skogsbruksministeriet har fastställt särskilt.

4 §
Registreringsanmälan om slaktbidrag

För de bidragsberättigande nötdjur i fråga om vilka ett slakteri som deltar i systemet med slaktbidrag i enlighet med den skyldighet som anges i registreringsförordningen har lämnat in händelseuppgifter till djuridentifikationsregistret bildas utgående från djuridentifikationsregistret producentbestämda registreringsanmälningar om slaktbidrag. Med händelseuppgifter avses det slaktade nötdjurets födelseidentifikation, slaktnummer och slaktdag samt slaktvikt.

För att en registreringsanmälan om slaktbidrag skall bildas förutsätts att producenten har lämnat in den anmälan om deltagande som avses i 3 § till bidragssystemet.

Såsom registreringsanmälan om slaktbidrag används jord- och skogsbruksministeriets blankett nr 152.

5 §
Granskning av registreringsanmälan om slaktbidrag

Producenten skall granska registreringsanmälan om slaktbidrag och vid behov rätta till felaktiga uppgifter. Dessutom skall i registreringsanmälan om slaktbidrag streckas över de nötdjur för vilka producenten inte vill ha slaktbidrag.

6 §
Nötdjur som saknas i registreringsanmälan om slaktbidrag

Om ett sådant bidragsberättigande nötkreatur som har sänts till slakt till ett slakteri som har anmält att det deltar i systemet saknas i registreringsanmälan om slaktbidrag, skall producenten hos den myndighet som avses i 9 § anhålla om att uppgiften kontrolleras och kompletteras. Anhållan om komplettering skall göras i fråga om de nötdjur som saknas i registreringsanmälan om slaktbidrag och för vilka bidrag önskas. Anhållan om komplettering skall göras på jord- och skogsbruksministeriets separata blankett för kompletteringsanmälan nr 153.

Till den kompletteringsanmälan som lämnas in tillsammans med registreringsanmälan om slaktbidrag skall fogas det slaktkvitto i original eller som kopia som gäller nötdjuret i fråga.

7 §
Undertecknande av registreringsanmälan om slaktbidrag

Förutsättning för erhållande av slaktbidrag är att registreringsanmälan om slaktbidrag undertecknas och lämnas in till den myndighet som avses i 9 §.

8 §
Returneringstider i fråga om registreringsanmälan om slaktbidrag för nötdjur som slaktats år 2000

Registreringsanmälan om slaktbidrag för bidragsberättigande nötdjur som slaktats mellan den 1 januari 2000 och den 31 mars 2000, sagda datum medräknade, skall lämnas in senast den 16 juni 2000.

Registreringsanmälan om slaktbidrag för bidragsberättigande nötdjur som slaktats mellan den 1 april 2000 och den 15 augusti 2000, sagda datum medräknade, skall lämnas in senast den 29 september 2000.

Registreringsanmälan om slaktbidrag för bidragsberättigande nötdjur som slaktats mellan den 16 augusti 2000 och den 31 december 2000, sagda datum medräknade, skall lämnas in senast den 16 februari 2001.

9 §
Inlämnande av anmälan om deltagande, registreringsanmälan om slaktbidrag och blanketterna för kompletteringsanmälan

Anmälan om deltagande, registreringsanmälan om slaktbidrag och blanketten för kompletteringsanmälan, nedan anmälan, skall lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget. Om lägenheten saknar driftscentrum, skall anmälan lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där huvuddelen av lägenhetens åkrar är belägna.

En anmälan som har anlänt per post anses ha inlämnats i tid om den postförsändelse som innehåller anmälan är poststämplad den sista returneringsdagen och är riktad till den behöriga landsbygdsnäringsmyndigheten.

10 §
Tilläggsstöd

Inom ramen för det tak som fastställs i marknadsorganisationsförordningen (bilaga IV) beviljas tilläggsstöd till slaktbidragsberättigande

1) kvigor vars slaktvikt är minst 160 kg, samt

2) tjurar och stutar vars slaktvikt är minst 270 kg.

11 §
Ändringssökande

Ändring i beslut som kommunens landsbygdsnäringsmyndighet fattar i fråga om slaktbidrag och tilläggsstöd får sökas i den ordning som föreskrivs i lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992).

12 §
Närmare föreskrifter och anvisningar

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar närmare föreskrifter och anvisningar om verkställigheten av detta beslut.

13 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2000. Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan beslutet träder i kraft.

Rådets förordning (EG) nr 1254/1999, EGT nr L 160, 26.6.1999, s. 21
Kommissionens förordning (EG) nr 2342/1999, EGT nr L 281, 4.11.1999, s. 30
Rådets förordning (EG) nr 820/97, EGT nr L 117, 7.5.1997, s. 1

Helsingfors den 7 december 1999

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Lantbruksråd
Heimo Hanhilahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.