1148/1999

Given i Helsingfors den 9 december 1999

Lag om ändring av 29 § utlänningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i utlänningslagen av den 22 februari 1991 (378/1991) 29 § 4 mom., sådant det lyder i lag 639/1993, samt

ändras 29 § 3 mom., sådant det lyder i sistnämnda lag, som följer:

29 §
Arbetsgivarens skyldigheter

Då arbetstagare som är anställda hos en utländsk arbetsgivare arbetar i entreprenadeller underentreprenadarbete eller som hyrd arbetskraft, tillämpas vad som i 1 och 2 mom. bestäms om arbetsgivarens skyldig heter på den som lämnat entreprenaden eller underentreprenaden eller på den som låter utföra arbetet. I fråga om de arbetsvillkor som skall iakttas tillämpas emellertid vad som bestäms i lagen om utstationerade arbetstagare (1146/1999).


Denna lag träder i kraft den 16 december 1999.

RP 138/1999
ApUB 7/1999
RSv 98/1999
Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG; EGT nr L 18, 21.1.1997, s. 1

Helsingfors den 9 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Arbetsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.