1139/1999

Given i Helsingfors den 9 december 1999

Förordning om ändring av förordningen om yrkesutbildning

På föredragning av undervisningsministern

fogas till förordningen den 6 november 1998 om yrkesutbildning (811/1998) en ny 8 a §, till 10 § ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom. och till 13 § ett nytt 3 mom., varvid de nuvarande 3―5 mom. blir 4―6 mom. som följer:

8 a §
Undervisning och handledning som ges handikappade studerande i tränings- och rehabiliteringssyfte

Omfattningen av den undervisning och handledning som ges i tränings- och rehabiliteringssyfte är minst 20 och högst 40 studieveckor, av särskilda skäl kan utbildningen dock omfatta högst 80 studieveckor. Utbildningens syfte är att ge träning och rehabilitering inför övergången till den grundläggande yrkesutbildningen.

Om en studerande på grund av handikapp eller sjukdom inte har möjlighet att övergå till utbildning som leder till en yrkesinriktad grundexamen, är omfattningen av den undervisning och handledning som ges i träningsoch rehabiliteringssyfte minst 40 och högst 120 studieveckor. Utbildningens syfte är då att ge träning och rehabilitering för arbete och ett självständigt liv.

I undervisning och handledning som ges i tränings- och rehabiliteringssyfte skall de av utbildningsstyrelsen fastställda grunderna för läroplanen iakttas.

10 §
De allmänna grunderna för bedömning

Vid undervisning och handledning som ges handikappade studerande i tränings- och rehabiliteringssyfte samt vid utbildning för invandrare som förbereder för den grundläggande yrkesutbildningen kan avvikelse göras från ovannämnda allmänna grunder för bedömning enligt vad som bestäms i de av utbildningsstyrelsen fastställda grunderna för läroplanen.


13 §
Examensbetyg, skiljebetyg och betyg över slutförda studier

En studerande som har genomgått sådan utbildning som avses i 3 § 2 mom. och 3 mom. lagen om yrkesutbildning ges ett betyg över slutförda studier.Denna förordning träder i kraft den 15 december 1999.

Helsingfors den 9 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Maija Rask

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.