1138/1999

Given i Helsingfors den 9 december 1999

Lag om ändring av 2 och 11 f § lagen om samarbete inom företag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 22 september 1978 om samarbete inom företag (725/1978) 2 § 4 mom. och 11 f § 1 mom., sådana de lyder i lag 614/1996, som följer:

2 §
Tillämpningsområde

Om koncernsamarbete bestäms i 11 b―11 g §. Bestämmelserna om nationellt koncernsamarbete tillämpas på koncernsamarbete i Finland och bestämmelserna om internationellt koncernsamarbete inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Bestämmelserna om internationellt koncernsamarbete tillämpas också på en utanför Europeiska ekonomiska samarbetet stående koncerns företag och verksamheten inom samarbetsområdet, om koncernen i denna sak har utsett ett finskt företag till sin företrädare eller, om någon företrädare inte har utsetts, ett finskt företag sysselsätter det största antalet av koncernens arbetstagare inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.


11 f §
Särskilt förhandlingsorgan vid internationellt koncernsamarbete

Det särskilda förhandlingsorganet har till uppgift att förhandla med koncernens ledning om ordnandet av internationellt koncernsamarbete. Avtalet härom skall godkännas av förhandlingsorganets majoritet. Det särskilda förhandlingsorganet sammanträder med koncernens ledning på kallelse av ledningen. Initiativet kan komma från antingen koncernens ledning eller koncernens personal enligt 11 c §. Det särskilda förhandlingsorganet har minst tre och högst 18 medlemmar.Denna lag träder i kraft den 15 december 1999. Bestämmelserna om internationellt koncernsamarbete i lagen om samarbete inom företag tillämpas dock inte på de i denna lag avsedda koncerner som när denna lag träder i kraft har ett avtal som gäller hela personalen om övernationell växelverkan mellan ledning och personal i koncernen.

RP 125/1999
ApUB 5/1999
RSv 76/1999
Rådets direktiv 97/74/EG; EGT nr L 10, 16.1.1998, s. 22

Helsingfors den 9 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Arbetsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.