1133/1999

Given i Helsingfors den 3 december 1999

Förordning om ändring av 32 och 34 § förordningen om besiktning av fordon

På föredragning av trafikministern

ändras i förordningen den 30 december 1992 om besiktning av fordon (1702/1992) 32 § 1 mom. och 34 §, sådana de lyder i förordning 102/1998, som följer:

32 §
Besiktningstid

1. Ett fordon som inte har getts körförbud får föras till årsbesiktning under besiktningstiden, som omfattar den sista besiktningsdag som anges i 31 § 1 mom. a―d-punkten och en period på fyra månader före den och perioden från årets början fram till den sista besiktningsdag som anges i e- och f-punkten i nämnda moment. Besiktningstiden för de lastbilar som avses i den nämnda a-punkten (kategori N2 och N3) och de släpvagnar som avses i b-punkten (kategori O3 och O4) omfattar dock den sista besiktningsdagen och en period på sex månader före den.


34 §
Årsbesiktningens innehåll

1. Vid besiktningen konstateras för identifiering av fordonet dess registreringstecken och tillverkningsnummer. De tekniska uppgifter som antecknats om fordonet i registerutdraget och andra tillämpliga uppgifter kontrolleras. Dessutom kontrolleras att eventuell skatt eller avgift för fordonet inte har försummats och att trafikförsäkringspremien för ett fordon för vilket föreligger trafikförsäkringsskyldighet har betalts.

2. Vid besiktningen kontrolleras att

a) fordonet och dess utrustning är i ett sådant skick som gällande bestämmelser anger,

b) fordonet är säkert i trafiken, och

c) fordonet inte medför onödig olägenhet för miljön.

3. Vid besiktningen skall i fråga om bilen och släpvagnen kontrolleras de komponenter som nämns i bilaga II till rådets direktiv 96/96/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om provning av motorfordons och tillhörande släpfordons trafiksäkerhet, sådant det lyder ändrat genom kommissionens direktiv 1999/52/EG.

4. Besiktningen avbryts om den på grund av väder eller motsvarande omständigheter eller av andra skäl som är oberoende av fordonsinnehavaren inte kan slutföras och det inte finns tillräckliga grunder för att underkänna besiktningen eller ge fordonet körförbud.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000. Förordningens 34 § träder dock i kraft den 30 september 2000.

Kommissionens direktiv 1999/52/EG; EGT nr L 142, 5.6.1999, s. 26

Helsingfors den 3 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.