1123/1999

Given i Helsingfors den 3 december 1999

Förordning om besiktning av fartyg

På föredragning av trafikministern föreskrivs med stöd av 1 kap. 8 § 2 och 3 mom. sjölagen av den 15 juli 1994 (674/1994) samt 3 § 1 mom. lagen den 16 mars 1979 om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg (300/1979), av dessa 1 kap. 8 § 2 mom. sjölagen sådant det lyder i lag 924/1998:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Ett finskt fartyg som används till sjöfart skall besiktigas i enlighet med denna förordning.

Denna förordning tillämpas dock inte på

1) försvarsmaktens eller gränsbevakningsväsendets fartyg, om de inte används i allmän trafik för transport av passagerare eller last,

2) de fiskefartyg om vilkas besiktning bestäms särskilt,

3) med undantag för frigående färjor, sådana färjor i anslutning till allmänna vägar om vilkas besiktning bestäms särskilt,

4) hyresbåtar,

5) fritidsfartyg, eller

6) av sjöfartsverket typgodkända eller i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 94/25/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar i fråga om fritidsbåtar godkända fartyg med en längd av högst 5,5 meter; dessa fartyg skall dock anmälas till den sjöfartsinspektionsbyrå vid sjöfartsverket inom vars område fartygen används.

I oklara fall avgör sjöfartsverket om denna förordning skall tillämpas på besiktning av ett fartyg.

Om besiktning av tryckbärande anordningar och flytgasanordningar bestäms särskilt.

2 §
Definitioner

1. Passagerarfartyg är ett fartyg som medför fler än tolv passagerare. I detta antal räknas som passagerare alla personer med undantag av befälhavaren och medlemmarna av besättningen eller andra personer som i någon egenskap är anställda eller sysselsatta ombord för fartygets behov. I antalet passagerare medräknas dock inte barn under ett år.

2. Lastfartyg är varje fartyg som inte är ett passagerarfartyg.

3. Fiskefartyg är ett lastfartyg som används till fångst av fisk eller andra havsdjur.

4. Tankfartyg är ett lastfartyg vars lastutrymmen är byggda eller huvudsakligen lämpade för transport av vätskor i bulk.

5. Färja är ett sjötrafikmedel med fordonsdäck, som över vattendrag förmedlar trafik på allmän väg.

6. Frigående färja är en fritt styrbar färja.

7. Pråm är ett fartyg som saknar ett eget framdrivningsmaskineri.

8. Av sjöfartsverket typgodkänt fartyg är ett fartyg som i vattenfyllt skick uppfyller kraven på flytbarhet och stabilitet enligt de nordiska typprovningsreglerna för båtar.

9. Inrikes trafik är trafik mellan finska hamnar. Med inrikes trafik jämställs trafik via Saima kanal och därtill direkt anslutna ryska vattenområden till Viborg samt trafik mellan Vihrevoj och Viborg. Inrikes trafiken indelas i tre trafikområden enligt följande:

1) trafikområde I omfattar åar, älvar, kanaler, hamnar, sjöar samt sådana områden i den inre skärgården som inte direkt är utsatta för sjögång från öppna havet och dessutom korta oskyddade farledsavsnitt i den inre skärgården,

2) trafikområde II omfattar den yttre skärgården och sådana skärgårdsområden som är direkt utsatta för sjögång från öppna havet; bland annat farledsavsnittet Vihrevoj-Santio, Fagerö fjärd, Porkala fjärd, Hangö västra fjärd, Gullkrona fjärd, Vidskärs- och Österskärsfjärdarna, Skiftet, Delet samt Bottenhavets och Bottenvikens kustområden,

3) trafikområde III omfattar öppna havsområden i inrikes trafik.

10. Östersjötrafik är trafik utanför området för inrikes trafik på Östersjön inklusive Finska viken och Bottniska viken samt med latitudparallellen genom Skagen, 57° 44,8' nordlig bredd, som gräns mellan Danmark och Sverige mot Nordsjön.

11. Närtrafik är trafik utanför området för östersjötrafik på Nordsjön och därmed förbundna vatten, dock inte längre bort än 12° västlig längd i väster eller 48° nordlig bredd i söder eller 64° nordlig bredd i norr.

12. Fjärrtrafik är trafik utanför området för närtrafik.

13. Internationell trafik är trafik mellan utländska hamnar eller mellan Finland och utländska hamnar.

14. Vintertrafik är gång i nybruten isränna eller gång med ansatser i fast is.

15. Utvändig bottenbesiktning är en besiktning som utförs antingen då fartyget är dockat eller med hjälp av en av sjöfartsverket godkänd metod då fartyget flyter på vattnet.

16. Bruttodräktighet är bruttodräktigheten fastställd enligt formeln i bilaga I till 1969 års internationella skeppsmätningskonvention (FördrS 31/1982).

17. Datum för grundbesiktning är den dag då fartygets skrov första gången besiktigas innan fartyget sätts i trafik som finskt fartyg eller på nytt sätts i trafik efter det väsentliga ändringar gjorts i fartygets maskineri eller skrov, eller den dag då motsvarande skrovbesiktning utförs på redarens begäran.

18. Fartygets längd är 96 procent av hela längden i vattenlinjen på 85 procent av minsta malldjupet, mätt från kölens överkant, eller längden från förstävens förkant till roderhjärtstockens mittpunkt i samma vattenlinje, om detta mått är större. I fråga om fartyg konstruerade med styrlastighet skall vattenlinjen, där denna längd mäts, vara parallell med konstruktionsvattenlinjen. I fartyg med en längd under 12 meter är längden dock lika med fartygets största längd.

19. Klassificeringssällskapsdirektivet är rådets direktiv 94/57/EG om gemensamma regler och standarder för organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg och för sjöadministrationernas verksamhet i förbindelse därmed, sådant det lyder ändrat genom kommissionens direktiv 97/58/EG.

20. Erkänt klassificeringssällskap är ett klassificeringssällskap som erkänts enligt artikel 4 i klassificeringssällskapsdirektivet.

3 §
Besiktningens syfte

Syftet med besiktningen är att få visshet om att fartyget till sin konstruktion, sitt maskineri och sin utrustning uppfyller kraven i gällande lagstiftning och andra bestämmelser som gäller fartygets säkerhet och att fartyget överensstämmer med gällande lagstiftning och andra bestämmelser om förhindrande av vattnens förorening förorsakad av fartyg.

Vid besiktningen skall dessutom säkerställas att fartyg som går i internationell trafik och på vilka tillämpas 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (FördrS 11/1981) och det därtill anslutna protokollet av år 1978 (FördrS 35/1981), nedan SOLAS 1974-konventionen, överensstämmer med de regler som ett erkänt klassificeringssällskap utarbetat om fartygets skrov, maskineri samt eloch kontrollinstallationer eller motsvarande föreskrifter meddelade av sjöfartsverket.

En besiktning, med undantag för grundbesiktning, som utförs av en myndighet i en stat som har anslutit sig till protokollet av år 1988 till 1966 års internationella lastlinjekonvention och protokollet av år 1988 till SOLAS 1974-konventionen samt protokollet av år 1978 (FördrS 51/1983) till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg, är likvärdig med en besiktning som utförts enligt denna förordning.

4 §
Ansökan om godkännande för enskilda fartyg

Ansökan om godkännande av ritningarna till och besiktning av ett nytt fartyg skall tillställas sjöfartsverket i god tid.

Till ansökan skall fogas de uppgifter som sjöfartsverket bestämmer.

Beträffande existerande fartyg skall de nödvändiga uppgifterna tillställas sjöfartsverket i tillräckligt god tid innan grundbesiktningen inleds.

5 §
Besiktningsmän

Besiktning utförs av sjöfartsverket.

Sjöfartsverket kan bemyndiga ett erkänt klassificeringssällskap att helt eller delvis utföra en besiktning. Sjöfartsverket kan även ge en besiktningsman som det utsett i uppdrag att utföra besiktning av fartyg i inrikes trafik.

Ett klassificeringssällskap eller en besiktningsman som bemyndigats att utföra en besiktning svarar inför sjöfartsverket för att besiktningen utförs enligt sjöfartsverkets anvisningar.

Radiostationsbesiktningsmän och ställföreträdande besiktningsmän förordnas av Teleförvaltningscentralen.

6 §
Rätt att vägra utfärda ett besiktningsbemyndigande

Om sjöfartsverket bemyndigar ett klassificeringssällskap som erkänts i enlighet med 5 §, kan det inte vägra att bemyndiga ett erkänt klassificeringssällskap som har hemvist inom Europeiska unionens område att utföra besiktningar, om det inte finns grundad anledning därtill.

7 §
Avtal om bemyndigande

Sjöfartsverket skall ingå skriftligt avtal om besiktningsbemyndigandet med erkända klassificeringssällskap. Avtalet skall göras på en blankett som fastställts av sjöfartsverket. Avtalet skall omfatta åtminstone de omständigheter som anges i artikel 6.2 i klassificeringssällskapsdirektivet.

Avtalet skall dessutom innehålla följande villkor:

1) klassificeringssällskapet utser för sig ett ombud vars bonings- eller hemort är i Finland och som för klassificeringssällskapets talan inför domstol och andra myndigheter,

2) klassificeringssällskapet förser sjöfartsverket med de uppgifter som behövs om ändring av eller uteslutning ur en fartygsklass i fråga om fartyg som sällskapet klassificerat,

3) klassificeringssällskapet utfärdar inte certifikat eller säkerhetscertifikat för ett fartyg som har uteslutits ur klassen eller för vilket klassen har ändrats av säkerhetsskäl, innan klassificeringssällskapet har förhandlat med sjöfartsverket för att avgöra om en fullständig inspektion är nödvändig,

4) klassificeringssällskapet samarbetar med hamnstatens myndigheter i fråga om ett fartyg det har klassificerat, särskilt när det gäller att åtgärda fel eller brister,

5) klassificeringssällskapet förhandlar med andra klassificeringssällskap för att dess tekniska standarder och genomförandet av dessa skall motsvara varandra, samt

6) på avtalet tillämpas finsk lag.

8 §
Återkallande av ett bemyndigande

Sjöfartsverket skall återkalla ett besiktningsbemyndigande som det gett ett erkänt klassificeringssällskap, om en medlemsstat i enlighet med det förfarande som bestäms i artikel 13 i klassificeringssällskapsdirektivet har anmodats att återkalla ett erkännande som den beviljat enligt artikel 4 i direktivet.

Sjöfartsverket kan upphäva ett besiktningsbemyndigande som det utfärdat för ett erkänt klassificeringssällskap också om klassificeringssällskapet försummar sin skyldighet att utföra besiktningen i enlighet med det avtal som avses i 7 §.

9 §
Återkallande av ett bemyndigande tills vidare

Oberoende av att ett erkänt klassificeringssällskap uppfyller kriterierna i bilagan till klassificeringssällskapsdirektivet, kan sjöfartsverket återkalla ett bemyndigande att utföra besiktningar tills vidare om det anser att klassificeringssällskapet inte längre förmår utföra besiktningsuppdrag för dess räkning.

Sjöfartsverket skall återställa det bemyndigande att utföra besiktningar som har återkallats tills vidare, om Europeiska gemenskapernas kommission i enlighet med förfarandet enligt artikel 13 i klassificeringssällskapsdirektivet har uppmanat sjöfartsverket att återställa bemyndigandet.

10 §
Övervakning och närmare anvisningar

Sjöfartsverket skall övervaka att ett erkänt klassificeringssällskap sköter sina avtalsenliga uppgifter och att det uppfyller kraven i bilagan till klassificeringssällskapsdirektivet. Övervakningsåtgärderna skall vidtas vartannat år.

Sjöfartsverket skall tillställa Europeiska gemenskapernas kommission och medlemsstaterna de anmälningar som avses i klassificeringssällskapsdirektivet.

Trafikministeriet meddelar vid behov närmare anvisningar om fullgörandet av den anmälningsskyldighet som bestäms i klassificeringssällskapsdirektivet.

11 §
Utförande av besiktning

Redaren skall sörja för att fartyg besiktigas och komma överens om tid och plats för besiktningen med sjöfartsverket eller med ett erkänt klassificeringssällskap som bemyndigats av sjöfartsverket.

Fartygets befälhavare skall se till att på fartyget, innan besiktningen inleds, vidtagits sådana förberedande åtgärder som krävs för att besiktningen skall kunna utföras systematiskt och utan dröjsmål, samt ställa tillräckligt med hjälppersonal till besiktningsmannens förfogande.

Besiktningen skall utföras så att den medför minsta möjliga olägenhet och dröjsmål för fartyget. Resultaten av besiktningen skall antecknas på en av sjöfartsverket fastställd blankett.

2 kap.

Sjösäkerhetsbesiktning

12 §
Passagerarfartyg som används i internatio- nell trafik och passagerarfartyg med en bruttodräktighet av minst 500 som används i inrikes trafik

Beträffande passagerarfartyg som används i internationell trafik och passagerarfartyg med en bruttodräktighet av minst 500 som används i inrikes trafik skall utföras

1) grundbesiktning innan fartyget sätts i trafik som finskt fartyg och innan fartyget på nytt sätts i trafik efter det väsentliga ändringar gjorts i fartygets maskineri eller skrov, och

2) förnyad besiktning inom ett år från grundbesiktningen eller föregående förnyade besiktning.

Förnyad besiktning kan utföras tidigast tre månader före utsatt datum enligt 1 mom..

13 §
Passagerarfartyg med en bruttodräktighet under 500 som används i inrikes trafik

Beträffande passagerarfartyg med en bruttodräktighet under 500 som används i inrikes trafik skall utföras

1) grundbesiktning innan fartyget sätts i trafik som finskt fartyg och innan fartyget på nytt sätts i trafik efter det att väsentliga ändringar gjorts i fartygets maskineri eller skrov,

2) förnyad besiktning inom fem år från grundbesiktningen eller föregående förnyade besiktning; fartygets botten skall dock inspekteras tidigast två och senast tre år efter grundbesiktningen eller föregående förnyade besiktning, samt

3) årsbesiktning med ett års intervaller.

Förnyad besiktning kan utföras tidigast tre månader före och senast tre månader efter utsatt datum enligt 1 mom..

Bottnen på ett över 20 år gammalt passagerarfartyg som används i vintertrafik skall, oavsett 1 mom., årligen besiktigas utvändigt innan fartyget på nytt används i vintertrafik.

14 §
Lastfartyg som används i internationell trafik och lastfartyg med en bruttodräktighet av minst 500 som används i inrikes trafik

Beträffande lastfartyg som används i internationell trafik och lastfartyg med en bruttodräktighet av minst 500 som används i inrikes trafik skall utföras

1) grundbesiktning innan fartyget sätts i trafik som finskt fartyg och innan fartyget på nytt sätts i trafik efter det väsentliga ändringar gjorts i fartygets maskineri eller skrov,

2) förnyad besiktning beträffande utrustningen och konstruktionen inom fem år från grundbesiktningen eller föregående förnyade besiktning,

3) periodisk besiktning beträffande radioanläggningarna med ett års intervaller och beträffande utrustningen tidigast två eller senast tre år efter grundbesiktningen eller föregående förnyade besiktning,

4) mellanbesiktning beträffande konstruktionen tidigast två och senast tre år efter grundbesiktningen eller föregående förnyade besiktning; inom loppet av fem år skall fartygets botten inspekteras utvändigt minst två gånger så, att tiden mellan inspektionerna inte överstiger tre år, samt

5) årsbesiktning med ett års intervaller beträffande konstruktionen och utrustningen i fråga om de år under vilka mellanbesiktning eller periodisk besiktning inte utförs.

Förnyad besiktning kan utföras tidigast tre månader före utsatt datum enligt 1 mom..

15 §
Lastfartyg med en bruttodräktighet av minst 150 men under 500 som används i inrikes trafik

Beträffande lastfartyg med en bruttodräktighet av minst 150 men under 500 som används i inrikes trafik skall utföras

1) grundbesiktning innan fartyget sätts i trafik som finskt fartyg och innan fartyget på nytt sätts i trafik efter det väsentliga ändringar gjorts i fartygets maskineri eller skrov,

2) förnyad besiktning inom fem år från grundbesiktningen eller föregående förnyade besiktning, samt

3) årsbesiktning med ett års intervaller.

Förnyad besiktning kan utföras tidigast tre månader före och senast tre månader efter utsatt datum enligt 1 mom..

16 §
Pråmar

Beträffande pråmar med en längd av minst 12 meter samt pråmar som används i undervattensarbete skall utföras

1) grundbesiktning innan pråmen sätts i trafik som finsk pråm och innan pråmen på nytt sätts i trafik efter det väsentliga ändringar gjorts i dess anordningar eller skrov,

2) förnyad besiktning inom fem år från grundbesiktningen eller föregående förnyade besiktning, dock så att beträffande pråmar i vintertrafik skall utvändig besiktning av bottnen utföras tidigast två och senast tre år efter grundbesiktningen eller föregående förnyade besiktning, samt

3) årsbesiktning av pråmar i internationell trafik med ett års intervaller och besiktning med årsbesiktnings omfattning av andra pråmar med två års intervaller.

Förnyad besiktning kan utföras tidigast tre månader före och senast tre månader efter utsatt datum enligt 1 mom..

17 §
Lastfartyg med en bruttodräktighet under 150 som används i inrikes trafik

Beträffande lastfartyg med en bruttodräktighet under 150 som används i inrikes trafik skall utföras

1) grundbesiktning innan fartyget sätts i trafik som finskt fartyg och innan fartyget på nytt sätts i trafik efter det väsentliga ändringar gjorts i fartygets maskineri eller skrov,

2) förnyad besiktning inom fem år från grundbesiktningen eller föregående förnyade besiktning, samt

3) besiktning med årsbesiktnings omfattning med två års intervaller.

Förnyad besiktning kan utföras tidigast tre månader före och senast tre månader efter utsatt datum enligt 1 mom..

18 §
Skrovbesiktning av fartyg som används i vintertrafik

Oberoende av den förnyade besiktning som avses i 14―17 § skall skrovet på ett fartyg som använts i vintertrafik besiktigas innan fartyget på nytt används i vintertrafik. Sådan besiktning behövs dock inte när det är fråga om fartyg som klassificerats av ett erkänt klassificeringssällskap som bemyndigats av sjöfartsverket eller ett sådant oklassificerat fartyg som sjöfartsverket har befriat från denna besiktning.

19 §
Grundbesiktning

Grundbesiktning omfattar ingående inspektion av fartygets konstruktion, maskineri och utrustning, utvändig inspektion av fartygets botten och fullständig inspektion av ångpannor.

Vid grundbesiktning skall säkerställas att fartyget,

1) med avseende på konstruktionssäkerheten, beträffande allmänna arrangemang, konstruktionsmaterial och konstruktionsdelarnas hållfasthet, pannor och andra tryckbärande anordningar jämte armatur, huvudframdrivningsmaskineri och hjälpmaskineri, manöverorgan och elektriska anordningar,

2) med avseende på utrustningssäkerheten, beträffande livräddningsutrustning, brandsäkerhets-, brandalarmerings- och släckningsanordningar jämte skyddsgasanläggningar, radar, ekolod, gyrokompass, lotslejdare, mekaniska lotshissar och övrig utrustning, samt

3) beträffande radioutrustning, inklusive livbåtars och livflottars radioutrustning,

motsvarar gällande lagstiftning och andra bestämmelser om fartygssäkerhet samt uppfyller kraven i de internationella överenskommelser som är bindande för Finland med beaktande av den användning fartyget är avsett för, och säkerställas att fartyget till alla delar är tillräckligt väl byggt och att dess ljus och signalfigurer samt ljud- och nödsignalanordningar överensstämmer med gällande lagstiftning och andra bestämmelser om dessa.

Vid grundbesiktning av ett lastfartyg vars bruttodräktighet är 500 eller större och som överförs till det finska fartygsregistret från ett fartygsregister i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, skall även bestämmelserna i rådets förordning (EEG) nr 613/91 om omflyttning av fartyg från ett register till ett annat inom gemenskapen iakttas i tillämpliga delar.

20 §
Förnyad besiktning

Förnyad besiktning omfattar inspektion av fartygets konstruktion och utrustning samt utvändig inspektion av fartygets botten.

Vid förnyad besiktning skall säkerställas att fartyget,

1) med avseende på konstruktionssäkerheten, beträffande dess konstruktion, pannor och andra tryckbärande anordningar jämte armatur, huvudframdrivningsmaskineri och hjälpmaskineri, manöverorgan och elektriska anordningar,

2) med avseende på utrustningssäkerheten, beträffande livräddningsutrustning, brandsäkerhets-, brandalarmerings- och släckningsanordningar, radar, ekolod, gyrokompass, lotslejdare, mekaniska lotshissar och övrig utrustning, samt

3) beträffande radioutrustning, inklusive livbåtars och livflottars radioutrustning

är i godtagbart skick och lämpligt för den användning fartyget är avsett för, och att det uppfyller kraven i gällande lagstiftning och andra bestämmelser samt i de internationella överenskommelser som är bindande för Finland.

Fartygets ljus och signalfigurer samt ljudoch nödsignalanordningar skall vid besiktningen konstateras överensstämma med gällande lagstiftning och andra bestämmelser om dessa.

21 §
Periodisk besiktning och mellanbesiktning

Vid periodisk besiktning kontrolleras att brandsäkerhetsarrangemangen samt släckningsanordningar, livräddningsutrustning jämte därtill hörande arrangemang, radioutrustning, navigeringsutrustning, lotslejdare, lotshissar jämte därtill hörande arrangemang samt andra anordningar som förutsätts i SOLAS 1974-konventionen är i skick och lämpliga med beaktande av de områden som fartyget trafikerar. Vid besiktningen kontrolleras också att brandbekämpningsschemat, sjökorten, sjöfartslitteraturen, navigationsljusen, ljudsignalanordningarna och nödsignalanordningarna är i skick och att de överensstämmer med de bestämmelser som utfärdats beträffande dem.

Vid mellanbesiktning skall säkerställas att fartygets konstruktion, pannor, tryckbärande anordningar, maskinerier jämte utrustning, manöveranordningar och därtill hörande styrsystem och elektriska anordningar är i gott skick. På tankfartyg skall också säkerställas att pumprum, på däck och i pumprum belägna last- och bränslerörsystem, ventilationsrörsystem, tryckutjämningsventiler, flamskydd och elektriska anordningar i farliga zoner är i sådant skick att villkoren för beviljande av konstruktionssäkerhetscertifikatet uppfylls och att fartyget tryggt kan användas. Utöver den visuella granskningen av elektriska anordningar skall isolationsmotståndet i elektriska anordningar inom farliga zoner mätas. Om det vid besiktningen inte kan säkerställas att rörsystemet är i godtagbart skick skall ytterligare åtgärder vidtas, exempelvis provtryckningar och mätning av materialtjocklekar.

I mellanbesiktningen ingår också utvändig besiktning av fartygets botten. Intervallen mellan de utvändiga bottenbesiktningarna får inte vara längre än tre år.

22 §
Årsbesiktning

Vid årsbesiktning skall genom visuell granskning kontrolleras att fartygets konstruktion, maskineri och utrustning har underhållits så att vid föregående besiktning konstaterad sjövärdighet har bibehållits och att sådan utrustning eller sådana anordningar ombord på fartyget som godkänts med stöd av ett myndighetsbeslut inte utan tillstånd har avlägsnats eller bytts ut.

23 §
Övriga åtgärder vid besiktning

I samband med i 18―22 § avsedda besiktningar eller på grundval av dem skall dessutom

1) bestämmas fartygets trafikområde, som är inrikes trafik (trafikområde I, II och III), östersjötrafik, närtrafik, fjärrtrafik eller internationell trafik,

2) avgöras om fartyget får användas i vintertrafik,

3) kontrolleras att fartyget har giltiga säkerhetscertifikat samt övriga behövliga certifikat, handlingar och författningar,

4) säkerställas att fartyget har lämplig bemanning och besättningen lämplig behörighet,

5) kontrolleras att fartyget har behöriga däcks- och lastmärken,

6) säkerställas att fartyget även i övrigt i varje avseende är i sjövärdigt skick, samt

7) beträffande passagerarfartyg fastställas det största tillåtna antalet passagerare, vilket inte får överstiga det antal som redaren eller befälhavaren anhåller om.

Då ett fartyg går i trafik enbart mellan utländska hamnar kan sjöfartsverket, dock med beaktande av trafikens art, föreskriva att sådan trafik skall likställas med därmed jämförbar mer begränsad trafik.

3 kap.

Besiktningar för förhindrande av vattnens förorening

24 §
Besiktningsplikt

Oljetankfartyg med en bruttodräktighet av minst 150 och andra fartyg med en bruttodräktighet av minst 400 skall, utöver de i 2, 5 och 6 kap. föreskrivna besiktningarna, besiktigas i enlighet med vad som anges i detta kapitel.

På andra än i 1 mom. avsedda fartyg skall på ett sätt som godkänts av sjöfartsverket säkerställas att olja som runnit ned på fartygets botten inte släpps ut i strid med gällande lagstiftning och andra bestämmelser om förhindrande av vattnens förorening förorsakad av fartyg.

25 §
Besiktningar

Beträffande fartyg som avses ovan i 24 § skall utföras

1) grundbesiktning innan fartyget sätts i trafik som finskt fartyg och innan fartyget på nytt sätts i trafik efter det väsentliga ändringar gjorts på fartyget,

2) förnyad besiktning inom fem år från grundbesiktningen eller föregående förnyade besiktning,

3) mellanbesiktning tidigast två och senast tre år efter grundbesiktningen eller föregående förnyade besiktning, samt

4) årsbesiktning med ett års intervaller.

Förnyad besiktning kan utföras tidigast tre månader före utsatt datum enligt 1 mom..

26 §
Grundbesiktning och förnyad besiktning

Vid grundbesiktning och förnyad besiktning skall kontrolleras att fartygets pumpoch rörsystem, slagvattensystem, kontrollapparatur i länsningssystem för oljehaltigt vatten, råoljespolningssystem, barlastkapacitet, tankstorlek, barlastfördelning, spilloljetankar och övrig utrustning, med beaktande av den användning fartyget är avsett för, uppfyller kraven i gällande lagstiftning och andra bestämmelser om fartygs säkerhet och om förhindrande av vattnens förorening samt i de internationella överenskommelser som är bindande för Finland.

27 §
Mellanbesiktning

Vid mellanbesiktning skall kontrolleras att fartygets utrustning och därtill hörande pump- och rörsystem, inklusive kontrollapparatur i länsningssystem för oljehaltigt vatten, råoljespolningssystem samt oljeseparerings- och filtreringsanordningar uppfyller kraven i gällande lagstiftning och andra bestämmelser om förhindrande av vattnens förorening.

28 §
Årsbesiktning

Vid årsbesiktning skall konstateras att fartyget och dess utrustning har underhållits så att vid föregående besiktning konstaterat skick har bibehållits och att sådan utrustning eller sådana anordningar ombord på fartyget som godkänts med stöd av ett myndighetsbeslut inte utan tillstånd har avlägsnats eller bytts ut.

4 kap.

Besiktning av kemikalie- och gastankfartyg

29 §
Besiktningsplikt

Kemikalie- och gastankfartyg skall, utöver de i 2, 3, 5 och 6 kap. nämnda besiktningarna, besiktigas i enlighet med vad som anges i detta kapitel.

30 §
Besiktningar

Beträffande kemikalie- och gastankfartyg skall utföras

1) grundbesiktning innan fartyget första gången används för transport av farliga flytande kemikalier eller kondenserade gaser,

2) förnyad besiktning inom fem år från grundbesiktningen eller föregående förnyade besiktning,

3) mellanbesiktning tidigast två och senast tre år efter grundbesiktningen eller föregående förnyade besiktning, samt

4) årsbesiktning med ett års intervaller.

Förnyad besiktning kan utföras tidigast tre månader före utsatt datum enligt 1 mom..

31 §
Grundbesiktning och förnyad besiktning

Vid grundbesiktning och förnyad besiktning skall kontrolleras att fartygets konstruktion, utrustning, anordningar, arrangemang och råmaterial uppfyller de särskilda bestämmelser som gäller kemikalie- och gastankfartyg.

32 §
Mellanbesiktning

Vid mellanbesiktning skall kontrolleras att fartygets säkerhetsanordningar och övriga utrustning, inklusive pump- och rörsystem, uppfyller bestämmelserna beträffande dem samt är i gott skick.

33 §
Årsbesiktning

Vid årsbesiktning skall konstateras att vid föregående besiktning konstaterat skick har bibehållits och att sådan utrustning eller sådana anordningar ombord på fartyget som godkänts med stöd av ett myndighetsbeslut inte utan tillstånd har bytts ut.

5 kap.

Besiktning av toalettavfallsvattensystem

34 §
Besiktningsplikt

Fartyg med en bruttodräktighet av minst 200 och fartyg som godkänts för fler än tio personer skall besiktigas på det sätt som föreskrivs i detta kapitel.

35 §
Besiktningar

Beträffande fartyg som avses ovan i 34 § skall utföras

1) grundbesiktning innan fartyget sätts i trafik som finskt fartyg och innan fartyget på nytt sätts i trafik efter det väsentliga ändringar gjorts på fartyget, och

2) förnyad besiktning inom fem år från grundbesiktningen eller föregående förnyade besiktning.

Förnyad besiktning kan utföras tidigast tre månader före utsatt datum enligt 1 mom..

36 §
Grundbesiktning och förnyad besiktning

Vid grundbesiktning och förnyad besiktning skall kontrolleras att fartyget är utrustat med en av sjöfartsverket godkänd anläggning för behandling eller lagring av toalettavfall och att tankens storlek och den övriga utrustningen, med beaktande av den användning fartyget är avsett för, uppfyller kraven i gällande lagstiftning och andra bestämmelser om fartygs säkerhet och om förhindrande av vattnens förorening samt i de internationella överenskommelser som är bindande för Finland.

6 kap.

Lastlinjebesiktning

37 §
Besiktningar

Beträffande fartyg vars längd är minst 24 meter skall utföras

1) grundbesiktning innan fartyget sätts i trafik som finskt fartyg och innan fartyget på nytt sätts i trafik efter de väsentliga ändringar som gjorts på fartyget och som påverkar lastlinjen,

2) förnyad besiktning inom fem år från grundbesiktningen eller föregående förnyade besiktning, samt

3) årsbesiktning med ett års intervaller.

Förnyad besiktning kan utföras tidigast tre månader före utsatt datum enligt 1 mom..

38 §
Grundbesiktning och förnyad besiktning

Vid grundbesiktning och förnyad besiktning skall kontrolleras att fartygets konstruktion, utrustning, arrangemang, material och mått uppfyller kraven i 1966 internationella års lastlinjekonvention (FördrS 52/1968) och det därtill anslutna protokollet av år 1988 eller kraven i förordningen om fartygs fribord i inrikestrafik (855/1988). Vid grundbesiktningen kan också fastställas östersjölastlinjer enligt överenskommelsen om lastlinjer på Östersjön (FördrS 26/1988).

39 §
Årsbesiktning

Vid årsbesiktning säkerställs att på fartyget inte har gjorts sådana ändringar som inverkar på lastmärkets plats och att tillslutningsanordningarna för öppningarna, skyddsräckena, tömningsportarna och passagerna till boendeutrymmena är i behörigt skick. Årsbesiktning av fartyg i inrikes trafik ingår i sjösäkerhetsbesiktningen.

7 kap.

Särskilda bestämmelser

40 §
Fastställande av besiktningstidpunkt

Besiktningarna efter grundbesiktningen utförs då en besiktningsperiod förflutit från datumet för grundbesiktningen.

Tidpunkterna för besiktningar med avseende på utrustningssäkerheten och radiosäkerheten, besiktning för förhindrande av vattnens förorening, besiktning av kemikalieoch gastankfartyg, besiktning av toalettavfallsvattensystem och lastlinjebesiktning skall ändras under den av sjöfartsverket fastställda övergångsperioden så att de följer de besiktningsperioder som fastställs utgående från datumet för grundbesiktningen.

Mellanbesiktning, årsbesiktning och periodisk besiktning kan utföras tidigast tre månader före eller senast tre månader efter utsatt datum. Årsbesiktning utförs inte då fartyget genomgår förnyad besiktning, mellanbesiktning eller periodisk besiktning.

Extra besiktning kan utföras efter väsentliga reparationsarbeten på fartyget, efter en sjöolycka, när ett fel upptäckts på fartyget eller när någon annan särskild orsak kräver detta.

41 §
Förlängning av certifikats giltighetstid

Om något annat certifikat än ett säkerhetscertifikat för passagerarfartyg har utfärdats för kortare tid än fem år, kan sjöfartsverket förlänga giltighetstiden för certifikatet med fem år, förutsatt att behöriga årsbesiktningar, mellanbesiktningar eller periodiska besiktningar har utförts.

Om förnyad besiktning har utförts innan giltighetstiden för ett certifikat löpt ut och ett nytt certifikat inte erhålls i tid, kan sjöfartsverket förlänga giltighetstiden för det föregående certifikatet med högst fem månader.

Om ett fartyg, när giltighetstiden för ett certifikat löper ut, inte befinner sig i en sådan hamn där förnyad besiktning utan hinder kan utföras, kan sjöfartsverket förlänga giltighetstiden för certifikatet till dess fartyget angör en med tanke på besiktningen lämplig hamn, dock med högst tre månader. Fartyget skall vid avgången från hamnen ha ett nytt certifikat och giltighetstiden för certifikatet skall räknas med början från den tidpunkt då giltighetstiden för det föregående certifikatet ursprungligen löpte ut.

Om ett fartyg trafikerar korta sträckor och förnyad besiktning inte kan ordnas i enlighet med vad som anges i denna paragraf, kan sjöfartsverket förlänga giltighetstiden för certifikatet med högst en månad. Giltighetstiden för det nya certifikatet skall räknas med början från den tidpunkt då giltighetstiden för det föregående certifikatet ursprungligen löpte ut.

Om ett fartyg i inrikes trafik inte utan oskäliga men eller oskäligt dröjsmål kan besiktigas på nytt före utgången av den besiktningsperiod som anges i denna förordning, kan sjöfartsverket förlänga giltighetstiden för certifikaten till dess besiktning kan utföras. En sådan förlängning får inte sträcka sig längre än till trafikperiodens slut.

42 §
Ändring av ett fartyg efter besiktning

Efter att besiktning av ett fartyg utförts får inga ändringar beträffande fartygets konstruktion, maskineri, utrustning eller något annat som besiktningen omfattat göras utan sjöfartsverkets medgivande.

43 §
Förnyande av certifikat och upphörande av besiktningens giltighet

Ett certifikat skall förnyas om fartygets namn eller registreringsort ändras.

Ett certifikat upphör att gälla om det inte innehåller en anteckning om föreskriven årsbesiktning, mellanbesiktning eller periodisk besiktning eller om fartyget har ändrats i strid med 42 § eller om fartyget börjar segla under ett annat lands flagg.

44 §
Brister som konstaterats vid besiktning

Om det på fartyget vid en besiktning konstateras ett fel eller en brist skall besiktningsmannen underrätta fartygets befälhavare eller redare om detta, utsätta en tidsfrist för reparation av felet eller avhjälpande av bristen och göra en behörig anteckning om detta på besiktningsblanketten. Anmälan om att felet eller bristen avhjälpts skall inom utsatt tid göras till sjöfartsverket.

45 §
Stoppande av och förbud mot drift av fartyg

Om stoppande av fartyg, förbud mot drift av fartyg, handräckning vid tvångsmedel samt ändringssökande föreskrivs i lagen om tillsyn över fartygssäkerheten (370/1995).

46 §
Besiktningsbevis samt certifikat och säkerhetscertifikat

På basis av i 2―6 kap. avsedda besiktningar utfärdas, om väsentliga brister inte konstaterats vid besiktning, eller efter det att sådana brister avhjälpts, följande besiktningsbevis samt certifikat och säkerhetscertifikat eller görs anteckning i dem om utförd periodisk besiktning, mellanbesiktning eller årsbesiktning:

1) av sjöfartsverket fastställt besiktningsbevis; besiktningsbeviset eller en kopia därav skall förvaras på en synlig plats ombord på fartyget,

2) säkerhetscertifikat för passagerarfartyg för fartyg i internationell trafik,

3) konstruktionssäkerhetscertifikat och utrustningscertifikat för lastfartyg för sådana lastfartyg i internationell trafik som har en bruttodräktighet av minst 500,

4) radiosäkerhetscertifikat för lastfartyg för sådana lastfartyg i internationell trafik som har en bruttodräktighet av minst 300,

5) internationellt certifikat om att gällande lagstiftning och andra bestämmelser om förhindrande av vattnens förorening genom olja har iakttagits,

6) internationellt certifikat om att bestämmelserna om förhindrande av vattnens förorening genom toalettavfallsvatten har iakttagits, för sådana fartyg i internationell trafik som godkänts för minst 50 personer,

7) internationellt certifikat om besiktning av kemikalie- och gastankfartyg, samt

8) lastlinjecertifikat.

Om besiktningen utförs av ett klassificeringssällskap som bemyndigats av sjöfartsverket, kan det utfärda ett interimistiskt certifikat eller säkerhetscertifikat. För fartyget skall dock inom en tid av fem månader efter besiktningen anskaffas ett certifikat som utfärdats av sjöfartsverket eller en myndighet som nämns i 3 § 3 mom.

47 §
Beviljande av undantag

Sjöfartsverket kan i enskilda fall bevilja undantag från bestämmelserna i denna förordning eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den, om verket finner tillämpningen av bestämmelserna oskälig. Undantagen får dock inte stå i strid med för Finland förpliktande internationella överenskommelser.

I fråga om giltighetstiden för besluten om undantag tillämpas vad som i denna förordning föreskrivs om giltigheten för certifikat.

48 §
Besiktningsavgifter

Om arvoden och avgifter för besiktning bestäms särskilt.

49 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 16 september 1983 om besiktning av fartyg (748/1983) jämte ändringar och förordningen den 30 november 1973 angående fartygs lastmärke (288/1973).

Helsingfors den 3 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.