1121/1999

Given i Helsingfors den 3 december 1999

Lag om säkerhetskontroller vid domstolar

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Lagens syfte och tillämpningsområde

I syfte att sörja för säkerheten och trygga ordningen samt skydda egendom kan säkerhetskontroller ordnas vid domstolar så som anges i denna lag. Lagen tillämpas också vid de myndigheter som med stöd av förvaltningsprocesslagen (586/1996) håller muntliga förhandlingar.

I fråga om polisens uppgifter och befogenheter gäller dessutom polislagen (493/1995).

2 §
Beslut om säkerhetskontroll och kontrollobjekten

Beslut om ordnande av säkerhetskontroll fattas av domstolen efter samråd med polisen. Också domstolens ordförande kan fatta beslut om ordnande av säkerhetskontroll, om det är nödvändigt på grund av behandlingen av ett enskilt mål.

Vid en säkerhetskontroll kan personer som önskar tillträde till domstolslokalerna och personer som befinner sig där samt saker som de medför kontrolleras. Domstolen eller ordföranden beslutar om säkerhetskontrollens omfattning.

3 §
Principen om minsta olägenhet

En säkerhetskontroll skall ordnas så att den inte medför onödig olägenhet för den som kontrolleras och så att den inte skadar egendom.

4 §
Säkerhetskontrollörerna

En säkerhetskontroll kan utföras av en polisman eller av en anställd vid domstolen som har fått utbildning för uppgiften.

På basis av domstolens beslut kan säkerhetskontrollen också utföras av någon annan än en person som avses i 1 mom., om personen i fråga har godkänts för uppgiften av polisen.

5 §
Säkerhetskontrollåtgärder

En säkerhetskontrollör har rätt att med en metalldetektor eller någon annan liknande teknisk anordning kontrollera en person som önskar tillträde till eller befinner sig i domstolen samt saker som personen medför, för att säkerställa att sådana föremål eller ämnen inte medförs genom vilka säkerheten eller ordningen kan äventyras eller som kan användas för att skada egendom. Säkerhetskontrollören har rätt att också på annat sätt kontrollera saker som en person medför. Om det finns grundad anledning att misstänka att en person medför ett sådant föremål eller ämne som avses ovan, kan personen kroppsvisiteras för att föremålet eller ämnet skall kunna hittas.

En säkerhetskontrollör har rätt att frånta en person ett i 1 mom. avsett föremål eller ämne som påträffats vid en kontroll eller på något annat sätt eller vars innehav annars är förbjudet enligt lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av lag.

Föremål och ämnen som fråntagits en kontrollerad skall överlämnas till polisen eller, om det inte finns hinder enligt lag, återlämnas till personen i fråga när han eller hon avlägsnar sig från domstolen.

6 §
Avlägsnande av en person från domstolen

Om en person vägrar underkasta sig en säkerhetskontrollåtgärd, kan säkerhetskontrollören avlägsna honom eller henne från domstolen.

För att avlägsna en person från domstolen kan säkerhetskontrollören vid behov använda sådana maktmedel som kan anses vara försvarliga med hänsyn till personens uppträdande och övriga omständigheter. Någon annan anställd vid domstolen än en tjänsteman och en sådan säkerhetskontrollör som avses i 4 § 2 mom. får dock inte använda maktmedel för att avlägsna en person från domstolen, om inte något annat följer av annan lagstiftning.

7 §
Ministeriets uppgifter

Justitieministeriet kan meddela närmare föreskrifter och anvisningar om de tekniska tillvägagångssätten i fråga om säkerhetskontrollåtgärderna och om hur säkerhetskontrollerna skall ordnas i praktiken samt om den utbildning som skall ordnas.

8 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

RP 3/1999
LaUB 6/1999
RSv 67/1999

Helsingfors den 3 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.