1113/1999

Given i Helsingfors den 3 december 1999

Lag om ändring av lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatteoch accislagstiftningen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 17 § lagen den 30 december 1996 om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen (1266/1996) nya 2―4 mom. samt till lagen nya 17 a och 18 a―18 c § som följer:

Skattegrunden
17 §

Utan hinder av vad som bestäms i 1 mom. kan det förfarande som avses i 79 a § mervärdesskattelagen tillämpas när det för en införd vara har beviljats sådan skattelättnad vid import som avses i 18 a §.

Utan hinder av vad som anges i 79 f § 4 och 5 punkten mervärdesskattelagen kan ett förfarande enligt 79 a § i den nämnda lagen i en situation som avses i 2 mom. tillämpas på försäljning av varor som en skattskyldig återförsäljare har köpt i Finland av en sådan skattskyldig återförsäljare som avses i 79 a § mervärdesskattelagen eller av en motsvarande näringsidkare i en annan medlemsstat och fört in till landskapet Åland eller från landskapet till någon annan del av Finland, trots att säljaren inte på försäljningen har tillämpat det förfarande som avses i 79 a § mervärdesskattelagen eller motsvarande förfarande i en annan medlemsstat.

I fråga om en sådan begagnad vara som en skattskyldig återförsäljare själv har fört in inräknas i det inköpspris som avses i 79 j § 1 mom. mervärdesskattelagen dessutom den skatt som skall betalas för importen i en situation som anges i 2 mom.

17 a §

När 74 § 2 punkten mervärdesskattelagen tillämpas på en vara, för vilken vid import har beviljats sådan skattelättnad som avses i 18 a §, utgör skattegrunden den del av det belopp enligt 74 § 2 punkten mervärdesskattelagen, som motsvarar värdet av den del av skattegrunden vid import, som minskad med skattelättnaden bildar grund för den skatt som skall betalas för importen.

18 a §

När en vara införs från en annan del av Finland eller från en annan medlemsstat till landskapet Åland eller från landskapet till en annan del av Finland, har importören när skatten för importen fastställs rätt till skattelättnad enligt 3―6 mom. på basis av den dolda skatt som ingår i varans anskaffningspris. Importören förutsätts lägga fram utredning om den dolda skattens belopp.

Med dold skatt som ingår i varans anskaffningspris avses mervärdes- eller omsättningsskatt,

1) som betalats i anslutning till ett skattepliktigt förvärv av varan i Finland eller någon annan medlemsstat,

2) som inte har kunnat dras av eller för vilken det inte har kunnat erhållas återbäring, och

3) som fortfarande ingår i varans värde vid tidpunkten för importen.

Skattelättnaden vid import räknas ut så att den dolda skatt som ingår i varans anskaffningspris inte intas i skattegrunden, och dessutom dras den av från den skatt som annars skulle betalas för importen.

Om varans värde har sjunkit mellan tidpunkten för det skattepliktiga förvärv som gett upphov till den dolda skatten och tidpunkten för varans införsel, räknas den dolda skatt som ingår i anskaffningspriset ut så att den skatt som skall betalas i anslutning till det skattepliktiga förvärvet minskas med en proportionell andel som motsvarar värdeminskningen. Om varans värde har stigit under den ovan avsedda tiden betraktas som den dolda skatt som ingår i varans anskaffningspris det belopp som skall betalas i skatt i samband med det skattepliktiga förvärvet.

Om skatten som skall betalas för import, uträknad enligt 3 och 4 mom., blir negativ återbärs ingen skatt.

Om en vara som förs in har köpts från en skattskyldig återförsäljare som avses i 79 a § mervärdesskattelagen och denna har kunnat sälja varan till importören skattefritt, läggs ovan nämnda säljares inköpspris till grund för bestämmande av varans värde vid uträkning enligt 3―5 mom. av beloppet för den dolda skatt som ingår i anskaffningspriset.

Den som för in en vara får inte dra av den skatt som skall betalas för importen då i skattens belopp har beaktats en skattelättnad vid import, om importören på försäljningen av varan tillämpar det förfarande som avses i 79 a § mervärdesskattelagen.

Bestämmelserna i 1 mom. tillämpas inte på införsel av en sådan vara, för vars vidkommande förvärvet som medfört att varan innehåller dold skatt beror på försäljning, som kunde ha befriats från skatt med stöd av mervärdesskattelagens bestämmelser om internationell handel eller motsvarande bestämmelser i en annan medlemsstat.

18 b §

För import av sådana konstverk, samlarföremål och antikviteter som avses i 79 c― 79 e § mervärdesskattelagen skall i skatt betalas 8 procent av skattegrunden när

1) varan förs in till landskapet Åland från en annan del av landet eller från någon annan medlemsstat, eller när

2) varan förs in från landskapet Åland till en annan del av landet.

Bestämmelserna i 18 a § tillämpas inte på införsel som avses i 1 mom.

18 c §

Vad som bestäms i 17, 18 a och 18 b § tillämpas också på införsel till Åland och till andra delar av landet från ett område, på vilket enligt Europeiska gemenskapens tulloch skattelagstiftning tillämpas motsvarande principer som i fråga om landskapet Åland.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

Lagen tillämpas när en såld vara har levererats, skyldigheten att betala skatt för en införd vara har uppkommit eller en vara har tagits i eget bruk efter att lagen har trätt i kraft.

RP 102/1999
StaUB 16/1999
RSv 63/1999

Helsingfors den 3 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.