1101/1999

Given i Helsingfors den 26 november 1999

Lag om ändring av 17 § lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 20 december 1996 om avbytarservice för lantbruksföretagare (1231/1996) 17 § 2 mom. som följer:

17 §
Begränsningar som gäller hållande av semester

Lantbruksföretagare som arbetar i samma lantbruksföretag skall hålla 16 dagar av sin semester samtidigt, om företagsverksamhetens kontinuitet med beaktande av förhållandena i företaget kan tryggas med en arbetsinsats som motsvarar den genomsnittliga arbetstiden för en heltidsanställd lantbruksavbytare.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

På sådan semester till vilken rätten har uppkommit innan denna lag träder i kraft och som enligt 19 § 2 mom. har framskjutits till en tidpunkt efter lagens ikraftträdande tillämpas dock de bestämmelser som gällde före ikraftträdandet.

RP 64/1999
ShUB 9/1999
RSv 32/1999

Helsingfors den 26 november 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.