1100/1999

Given i Helsingfors den 26 november 1999

Lag om ändring av lagen om ett ränteutjämningsbolag för offentligt understödda export- och fartygskrediter

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 20 december 1996 om ett ränteutjämningsbolag för offentligt understödda export- och fartygskrediter (1136/1996) 5 §, sådan den lyder i lag 1120/1997, samt

ändras 2 § 2 mom. och 7 § som följer:

2 §
Förvaltning

Med bolaget avses i denna lag ett bolag som har bildats för ränteutjämningsverksamhet som gäller offentligt understödda exportoch fartygskrediter eller statens specialfinansieringsbolag, som regleras närmare genom förordning och som fortsätter detta bolags verksamhet.


7 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

På ränteutjämningsavtal som har ingåtts innan denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

RP 75/1999
EkUB 8/1999
RSv 41/1999

Helsingfors den 26 november 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Erkki Tuomioja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.