1085/1999

Given i Helsingfors den 26 november 1999

Lag om ändring av 5 a § lagen om värdeandelskonton

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 5 a § lagen den 17 maj 1991 om värdeandelskonton (827/1991), sådant detta lagrum lyder i lag 1387/1995 och 993/1998, ett nytt 4 mom. som följer:

5 a §

Om innehavaren av ett förvaltningskonto eller kontoinnehavarens uppdragsgivare beträffande rättigheter som gäller värdeandelar för ett register eller ett konto i någon annan stat, skall denna stats lag tillämpas på rättsinnehavarens rättigheter, ifall inte något annat följer av noteringarna i fråga om kontot.


Denna lag träder i kraft den 11 december 1999.

RP 99/1999
EkUB 10/1999
RSv 56/1999
Rådets direktiv 98/26 EG, EGT nr L 166, 11.6.1998, s. 45

Helsingfors den 26 november 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.