1084/1999

Given i Helsingfors den 26 november 1999

Lag om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel samt avvecklingssystem

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag gäller nettning och annan avveckling i avvecklingssystem av betalningsförpliktelser och av sådana leveransförpliktelser som är förknippade med

1) handel med investeringsobjekt som avses i 2 § lagen om värdepappersföretag (579/1996) samt andra därmed jämförbara värdepapper och derivatavtal, eller med

2) handel med valuta som är giltig i Finland eller i ett annat land eller med valutaenheter.

Denna lag tillämpas också på sådan i 1 mom. avsedd nettning som gäller betalnings- och leveransförpliktelser förknippade med handel med värdepapper, derivatavtal och valuta och som inte utförs i ett avvecklingssystem.

Denna lag gäller också säkerheter som har ställts till förmån för en avtalspart eller en deltagare i ett avvecklingssystem för bedrivande av sådan verksamhet som avses i denna paragraf eller till förmån för centralbanken när den sköter uppgifter som ankommer på en centralbank.

2 §
Definitioner

Med avvecklingssystem avses i denna lag ett på regler grundat system

1) som en centralbank, ett kreditinstitut som avses i 2 § kreditinstitutslagen (1607/1993), en clearingorganisation som avses i 1 kap. 4 § 2 mom. 2 punkten värdepappersmarknadslagen (495/1989), ett optionsföretag som avses i 1 kap. 3 § lagen om handel med standardiserade optioner och terminer (772/1988) eller en utländsk sammanslutning som motsvarar någon av de ovan nämnda upprätthåller ensam eller tillsammans med andra i denna punkt avsedda sammanslutningar, eller

2) i vilket man fastställer och fullgör penningförpliktelser och där täckningarna i betalningssystemet överförs via ett konto hos en centralbank, eller

3) som finansministeriet på ansökan av en sammanslutning har godkänt som ett system som hör till tillämpningsområdet för Europaparlamentets och rådets direktiv 98/26/EG om slutgiltig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper eller som ett motsvarande system.

Med nettning avses i denna lag att enligt ett avtalsvillkor som skall anses sedvanligt

1) motstående betalnings- eller leveransförpliktelser mellan två avtalsparter sammanförs enligt förfallodagen till en betalningsförpliktelse eller till en leveransförpliktelse som gäller investeringsobjekt av samma art,

2) förpliktelser som flera av deltagarna har i ett avvecklingssystem sammanförs inom detta avvecklingssystem på det sätt som avses i 1 punkten, eller att

3) alla betalnings- och leveransförpliktelser mellan avtalsparterna förfaller till betalning eller kan fås att förfalla och sammanföras på det sätt som avtalats, om insolvensförfarande inleds mot en avtalspart.

Med ett avvecklingsavtal som inbegriper säkerhet avses reglerna i ett avvecklingssystem, enligt vilka det till förmån för en deltagare i avvecklingssystemet skall ställas säkerhet för fullgörande av de förpliktelser som är förknippade med avveckling, samt andra avtal som är sedvanliga inom handeln med värdepapper, derivatavtal eller valuta och enligt vilka det till förmån för den andra avtalsparten skall ställas säkerhet för fullgörande av den förpliktelse som skall nettas.

Med deltagare i avvecklingssystem avses den som upprätthåller ett avvecklingssystem och en sammanslutning som deltar i avvecklingssystemets verksamhet.

Med centralbank avses Finlands Bank, Europeiska centralbanken och centralbankerna i andra stater.

Med ett avvecklingskonto avses ett i 16 § lagen om värdeandelskonton (827/1991) avsett kommissionskonto och ett i 4 a kap. 9 § 2 mom. värdepappersmarknadslagen avsett clearingkonto som en deltagare i ett avvecklingssystem öppnat för en sammanslutning som deltar i avvecklingssystemets verksamhet.

Med inledande av insolvensförfarande avses inledande av konkurs, företagssanering eller skuldsanering för privatpersoner, beslut om att ett kreditinstituts verksamhet skall avbrytas eller att det skall träda i likvidation, att ett kreditinstitut skall stängas eller att dess koncession skall återkallas samt andra med dessa jämförbara myndighetsbeslut om inledande av exekution.

3 §
Nettning vid konkurs

Förpliktelser som har uppkommit innan konkurs inleds får nettas utan hinder av konkursen och nettningen har bindande verkan när det gäller konkurs i fråga om en avtalspart och en deltagare i ett avvecklingssystem.

Om förpliktelserna i enlighet med ett avvecklingssystems regler har anmälts för avveckling efter att konkurs i fråga om en deltagare i avvecklingssystemet har inletts, har nettning av förpliktelserna den dag konkursen inleds bindande verkan vid deltagarens konkurs om den som upprätthåller avvecklingssystemet kan visa att den varken hade eller borde ha haft kännedom om att konkurs hade inletts när förpliktelserna nettades.

4 §
Nettningens inverkan på återvinning

Nettning återgår inte med stöd av 10 § lagen om återvinning till konkursbo (758/1991), fastän prestationen har gjorts med ovanliga betalningsmedel eller i förtid eller med ett belopp som med hänsyn till boets tillgångar skall anses vara avsevärt.

Säkerheter som har ställts i enlighet med avvecklingsavtal som inbegriper säkerhet återgår inte med stöd av 14 § lagen om återvinning till konkursbo.

5 §
Nettning vid företagssanering

En förpliktelse kan nettas utan hinder av ett betalningsförbud som avses i 17 § lagen om företagssanering (47/1993), ett indrivningsförbud som avses i 19 § 1 mom. 2 och 3 punkten i nämnda lag samt ett temporärt förbud som har meddelats med stöd av 22 § i nämnda lag.

Rättigheter som hänför sig till säkerheter som ställts i enlighet med avvecklingsavtal som inbegriper säkerhet kan göras gällande utan hinder av 19 § 1 mom. 1 och 2 punkten lagen om företagssanering samt ett sådant temporärt förbud som meddelats med stöd av 22 § i nämnda lag.

Om gäldenären i enlighet med det samtycke som utredaren givit fortsätter med handeln med värdepapper, derivatavtal eller valuta, kan de förpliktelser som uppkommer under saneringsförfarandet utan hinder av saneringsförfarandet nettas mot de förpliktelser som har uppkommit innan förfarandet inleddes. Den förpliktelse som skall nettas anses då i sin helhet ha uppkommit under den tid saneringsförfarandet pågått. Om ingen utredare har förordnats, kan en domstol bevilja tillstånd att fortsätta med sådan handel som avses i detta moment.

Vad som i denna paragraf bestäms om företagssanering gäller i tillämpliga delar skuldsanering för privatpersoner.

6 §
Nettning vid insolvensförfarande i fråga om kreditinstitut

Förpliktelser som har uppkommit innan insolvensförfarande har inletts kan nettas utan hinder av 93 § kreditinstitutslagen, 35 § affärsbankslagen (1269/1990), 100 § sparbankslagen (1270/1990) och 58 § andelsbankslagen (1271/1990).

Om förpliktelserna i enlighet med avvecklingssystemets regler har anmälts för avveckling efter att insolvensförfarande i fråga om en deltagare i avvecklingssystemet har inletts, har nettning av förpliktelserna den dag insolvensförfarandet inleds bindande verkan vid insolvensförfarandet om den som upprätthåller avvecklingssystemet kan visa att den varken hade eller borde ha haft kännedom om att insolvensförfarande hade inletts när förpliktelserna nettades.

Rättigheter som hänför sig till säkerhet som ställts i enlighet med avvecklingsavtal som inbegriper säkerhet kan göras gällande utan hinder av de lagrum som nämns i 1 mom., fastän insolvensförfarande har inletts i fråga om det kreditinstitut som har ställt säkerheten.

7 §
Nettningens inverkan på utsökning

Om en fordran som utmätts hos gäldenären har nettats innan betalningsförbud har delgivits, riktas utmätningen mot den sammanförda betalnings- eller leveransförpliktelsen. En utmätt fordran får inte nettas mot en förpliktelse som har uppkommit efter att betalningsförbud har delgivits.

Om förpliktelserna i enlighet med avvecklingssystemets regler har anmälts för avveckling efter att betalningsförbud har delgivits, har nettning av förpliktelserna den dag betalningsförbudet delges utan hinder av 1 mom. bindande verkan vid utsökningen om den som upprätthåller avvecklingssystemet kan visa att den varken hade eller borde ha haft kännedom om betalningsförbudet när förpliktelserna nettades.

8 §
Tillämpning av bestämmelserna i avvecklingssystemen

Om en förpliktelse enligt bestämmelserna i denna lag får nettas trots att ett insolvensförfarande har inletts mot en deltagare i avvecklingssystemet, får den också på annat sätt avvecklas i avvecklingssystemet fastän insolvensförfarande har inletts mot deltagaren.

En förpliktelse som avvecklas i avvecklingssystemet anses vid tillämpningen av denna lag ha uppkommit när en deltagare i avvecklingssystemet enligt avvecklingssystemets regler inte har rätt att ensidigt återkalla ett uppdrag som gäller förpliktelsen.

9 §
Underrättelse om inledande av insolvensförfarande mot deltagare i avvecklingssystem

Den domstol eller myndighet av annat slag som har fattat ett beslut om inledande av insolvensförfarande i fråga om en deltagare i ett avvecklingssystem skall utan dröjsmål underrätta finansministeriet om sitt beslut. Ministeriet skall utan dröjsmål sända meddelande om beslutet till den som upprätthåller avvecklingssystemet i fråga och till de behöriga myndigheter som de andra staterna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har uppgett för kommissionen.

10 §
Säkerhet som ställts till förmån för centralbank

Rättigheter som hänför sig till säkerheter som ställts till förmån för centralbanken för skötseln av de uppgifter som ankommer på centralbanken kan göras gällande oberoende av att insolvensförfarande eller något annat därmed jämförbart förfarande har inletts mot den som ställt säkerheten. En säkerhet återgår inte med stöd av 14 § lagen om återvinning till konkursbo.

11 §
Användning av kreditfacilitet och avvecklingskonto efter att insolvensförfarande inletts

En kreditfacilitet som en deltagare i ett avvecklingssystem har i anslutning till avvecklingssystemet kan utan hinder av insolvensförfarande i fråga om deltagaren i avvecklingssystemet och mot i systemet tillgänglig säkerhet användas för att uppfylla deltagarens förpliktelser i avvecklingssystemet.

Medel och värdepapper som en deltagare i ett avvecklingssystem har på ett avvecklingskonto i avvecklingssystemet kan utan hinder av insolvensförfarande användas för att uppfylla deltagarens förpliktelser i avvecklingssystemet. Om en förpliktelse i enlighet med avvecklingssystemets regler anmälts för avveckling efter att insolvensförfarande mot deltagaren har inletts, får emellertid de medel och värdepapper som finns på avvecklingskontot användas för att uppfylla förpliktelsen i fråga endast den dag insolvensförfarandet inleds.

Bestämmelser om panträtt i värdeandelar som noteras på kommissionskonton som avses i 16 § lagen om värdeandelskonton finns i 4 a kap. 11 § värdepappersmarknadslagen.

12 §
Tillämplig lag

När en sammanslutning på vilken finsk lag inte tillämpas deltar i ett avvecklingssystem som omfattas av finsk lag, skall efter att insolvensförfarande har inletts mot sammanslutningen finsk lag tillämpas på de rättigheter och förpliktelser som följer av sammanslutningens deltagande i avvecklingssystemet eller som uppstått i anslutning till det.

När en sammanslutning på vilken finsk lag tillämpas deltar i ett sådant avvecklingssystem inom tillämpningsområdet för direktivet om slutgiltig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper eller i ett sådant motsvarande avvecklingssystem i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som inte omfattas av finsk lag, skall efter att insolvensförfarande har inletts mot sammanslutningen den stats lag som tillämpas på avvecklingssystemet i fråga tillämpas på de rättigheter och förpliktelser som följer av sammanslutningens deltagande i detta avvecklingssystem eller som uppstått i anslutning till det.

Om ett värdepapper inte har emitterats i skriftlig form eller om det har lämnats i förvar i ett förvaringssystem, skall på panträtt eller annan rättighet som gäller värdepappret tillämpas lagen i den stat där rättigheten registrerats i ett register eller på ett konto. Bestämmelser om den lag som skall tillämpas på rättigheter som gäller värdeandelar finns i 5 a § 4 mom. lagen om värdeandelskonton.

13 §
Regler för avvecklingssystem

Ett avvecklingssystem skall ha skriftliga regler av vilka framgår

1) vem eller vilka som upprätthåller avvecklingssystemet,

2) vilken stats lag som tillämpas på avvecklingssystemet,

3) hur reglerna ändras och hur deltagarna informeras om ändringarna,

4) deltagarna i avvecklingssystemet eller grunderna för hur man kan ansluta sig till systemet och utträda eller uteslutas ur det,

5) vilka betalnings- och leveransförpliktelser som avvecklas i avvecklingssystemet och hur de fastställs så att de blir bindande för deltagarna i avvecklingssystemet,

6) vilka skyldigheter och vilket ansvar upprätthållaren av avvecklingssystemet har, och om det finns flera upprätthållare hur ansvaret fördelas mellan dem,

7) den tidpunkt vid vilken en förpliktelse anses ha anmälts för avveckling,

8) den tidpunkt efter vilken en deltagare i avvecklingssystemet inte ensidigt får återkalla ett uppdrag som avser en förpliktelse som anmälts för avveckling,

9) ställande av och förfogande över säkerheter som eventuellt krävs av deltagarna i avvecklingssystemet,

10) hur avvecklingssystemets verksamhet sköts vid störningssituationer eller när en deltagare i avvecklingssystemet försummat sina förpliktelser.

Den som upprätthåller ett avvecklingssystem skall meddela finansministeriet avvecklingssystemets regler och ändringar av dem innan avvecklingssystemets verksamhet inleds eller en ändring av reglerna träder i kraft. Anmälningsskyldigheten gäller dock inte en centralbank, en clearingorganisation eller ett optionsföretag.

14 §
Anmälningar till kommissionen

Finansministeriet skall specificera och anmäla till kommissionen de avvecklingssystem som hör till tillämpningsområdet för direktivet om slutgiltig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper och på vilka finsk lag skall tillämpas.

Om det inte är fråga om ett avvecklingssystem som upprätthålls av en centralbank, skall finansministeriet innan det fattar ett beslut om anmälan av avvecklingssystemet till kommissionen begära utlåtande av Finlands Bank och finansinspektionen samt försäkra sig om att avvecklingssystemets regler uppfyller de krav som uppställs i det i 1 mom. nämnda direktivet. Detta gäller även innan finansministeriet fattar ett i 2 § 1 mom. 3 punkten avsett beslut.

Finansministeriet skall underrätta kommissionen om till vilken finsk myndighet andra stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet skall meddela att insolvensförfarande inletts mot deltagare i avvecklingssystem som de anmält till kommissionen och som hör till tillämpningsområdet för det i 1 mom. nämnda direktivet.

15 §
Anmälningsskyldighet för deltagare i avvecklingssystem

Den som upprätthåller ett avvecklingssystem skall meddela finansministeriet deltagarna i avvecklingssystemet och förändringar i fråga om dessa.

En deltagare i avvecklingssystem skall på begäran uppge vilka avvecklingssystem den deltar i och lämna uppgifter om det huvudsakliga innehållet i reglerna för dessa avvecklingssystem.

16 §
Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den 11 december 1999.

Genom denna lag upphävs lagen den 19 juni 1997 om vissa villkor vid värdepappersoch valutahandel samt betalningssystem (588/1997) jämte ändringar samt 7 § 2 mom. lagen den 27 mars 1998 om Finlands Bank (214/1998), sådant detta lagrum lyder i lag 1004/1998.

Denna lag tillämpas inte, om insolvensförfarande har inletts innan lagen har trätt i kraft.

Den som när denna lag träder i kraft upprätthåller ett avvecklingssystem för nettning av betalnings- och leveransförpliktelser eller för annan avvecklingsverksamhet skall fullgöra sin i 13 § 2 mom. och 15 § 1 mom. avsedda anmälningsskyldighet inom tre månader från lagens ikraftträdande.

RP 99/1999
EkUB 10/1999
RSv 56/1999
Rådets direktiv 98/26/EG, EGT nr L 166, 11.6.1998, s. 45

Helsingfors den 26 november 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.