1075/1999

Given i Helsingfors den 26 november 1999

Förordning om ändring av aravaförordningen

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till miljöministeriets verksamhetsområde

ändras i aravaförordningen den 30 december 1993 (1587/1993) 33 § 1 mom. och 37 §, av dem 33 § 1 mom. sådant det lyder i förordning 1403/1995 och 37 § sådan den lyder delvis ändrat i nämnda förordning 1403/1995, som följer:

33 §
Storleken av den första annuiteten för hyresbostadsaravalån

Den första annuiteten för ett hyresbostadsaravalån som uppbärs i form av annuiteter är 3,8 procent av lånebeloppet. Den första annuiteten för ett lån som beviljats för upp-förande eller anskaffning av ett bostadsrättshus är dock 4 procent av lånebeloppet.


37 §
Räntan på hyresbostadsaravalån inom annuitetssystemet

På ett hyreshuslån, ett lån för anskaffning av hyreshus, ett hyresbostadslån och ett lån för anskaffning av hyresbostad uppbärs inom annuitetssystemet för tiden från den 1 mars varje år till den 1 mars följande år en ränta som tills vidare motsvarar den årliga justering av annuiteten som stadgas i 35 § 2 mom., ökad med 2,7 procentenheter. Räntan på ett aravalån som beviljats för uppförande eller anskaffning av ett bostadsrättshus motsvarar dock tills vidare justeringen av annuiteten ökad med 3,1 procentenheter.

Räntan på ett långfristigt ombyggnadslån för hyresboende är tills vidare förändringen i konsumentprisindexet ökad med 3,6 procentenheter. Räntan på ett aravalån som beviljats för ombyggnad av ett bostadsrättshus är tills vidare förändringen i konsumentprisindexet ökad med 4 procentenheter. Är låneobjektet dock en kulturhistoriskt eller arkitektoniskt värdefull byggnad eller har lånet beviljats för ändring av en byggnad som huvudsakligen använts för annat ändamål än boende till en bostadsbyggnad, är räntan tills vidare förändringen i konsumentprisindexet ökad med 2 procentenheter.


Denna förordning träder i kraft den december 1999 och tillämpas på aravalån som beviljats eller kommer att beviljas den 1 november 1999 eller efter det.

På aravalån som beviljats före den 1 november 1999 tillämpas de stadganden som gäller vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 26 november 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.