1063/1999

Given i Helsingfors den 26 november 1999

Lag om ändring av 1 kap. vattenlagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 1 kap. vattenlagen av den 19 maj 1961 (264/1961) en ny 21 b § som följer:

1 kap.

Allmänna stadganden

21 b §

Genom statsrådets beslut föreskrivs om sådana åtgärder som krävs enligt rådets direktiv 78/659/EEG om kvaliteten på sådant sötvatten som behöver skyddas eller förbättras för att upprätth lla fiskbestånden.

Miljöministerietåväljer på de grunder som anges i statsrådets beslut ut de vattenområden som avses i det i 1 mom. nämnda direktivet, fastställer ett allmänt åtgärdsprogram för dessa vattenområden och de analysmetoder som skall användas samt beslutar om att uppföljningen av vattenområdena skall upphöra.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1999

RP 127/1999
MiUB 2/1999
RSv 73/1999
Rådets direktiv 78/659/EEG; EGT nr L 222, 14.8.78, s. 1

Helsingfors den 26 november 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Eva Biaudet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.