1045/1999

Given i Helsingfors den 12 november 1999

Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 14 juli 1969 om pension för lantbruksföretagare (467/1969) 16 § 1 mom. 6 och 7 punkten samt 3 mom. och 17 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 16 § 1 mom. 6 punkten i lag 1341/1996, 1 mom. 7 punkten i lag 1298/1994 och 3 mom. i lag 99/1999 samt 17 § delvis ändrad i lagarna 359/1997 och i nämnda lag 99/1999, samt

fogas till 16 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i nämnda lagar 1298/1994 och 1341/1996, en ny 8 punkt samt till lagen nya 16 b, 16 c och 20 a § som följer:

16 §

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt har till uppgift att sköta


6) nedläggningsstödsärenden enligt lagen om stöd för nedläggning av växthusproduktion och äppelodling (1297/1994) och enligt lagen om stöd för nedläggning av jordbruksproduktion (1340/1996),

7) lantbruksföretagarnas utkomstskydd enligt lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen (118/1991),

8) avbytarservice för lantbruksföretagare enligt lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare (1231/1996).


Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt står under Försäkringsinspektionens tillsyn och dess reglemente utfärdas genom förordning.

16 b §

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts beslutanderätt utövas av en delegation och en av denna tillsatt styrelse, vilka vardera består av en ordförande och en vice ordförande samt en av jord- och skogsbruksministeriet, en av social- och hälsovårdsministeriet och en av finansministeriet utsedd person, samt dessutom företrädare för de mest representativa organisationer som bevakar de av denna lag omfattade personernas ekonomiska intressen. Delegationen tillsätts av pensionsskyddscentralen, som även utser styrelsens ordförande och vice ordförande. Med undantag för ordföranden och vice ordföranden skall för varje medlem av delegationen och styrelsen utses en personlig suppleant. Vad som i denna lag eller i förordningen innefattande reglemente för lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (501/1969) bestäms om delegations- och styrelsemedlemmar tillämpas på motsvarande sätt på suppleanterna.

Ordföranden eller vice ordföranden i både delegationen och styrelsen skall ha tillräcklig kännedom om arbetspensionsförsäkringsverksamhet. Styrelsemedlemmarna skall ha gott anseende.

I styrelsen skall det finnas tillräcklig kännedom om pensionsanstaltens i 16 § 1 och 2 mom. avsedda verksamhet samt sakkunskap om placeringsverksamhet.

En styrelsemedlem skall innan han eller hon utses eller blir vald ge sitt daterade och undertecknade samtycke till uppdraget.

Styrelsen utser pensionsanstaltens verkställande direktör. Verkställande direktören skall ha gott anseende och ha tillräcklig kännedom om arbetspensionsförsäkringsverksamhet, om annan verksamhet som pensionsanstalten bedriver enligt 16 § 1 och 2 mom. samt om placeringsverksamhet och företagsledning. Om pensionsanstalten har en ställföreträdare för verkställande direktören, tillämpas på ställföreträdaren vad som i denna lag eller i förordningen innefattande reglemente för lantbruksföretagarnas pensionsanstalt bestäms om verkställande direktören. Verkställande direktören skall innan han eller hon utnämns ge sitt daterade och undertecknade samtycke till uppdraget.

Den som är omyndig, försatt i konkurs eller som har meddelats näringsförbud får inte vara medlem av delegationen eller styrelsen eller verkställande direktör.

Beträffande delegationens och styrelsens sammansättning bestäms närmare i förordningen innefattande reglemente för lantbruksföretagarnas pensionsanstalt.

16 c §

Delegationen beslutar om de allmänna riktlinjerna för pensionsanstaltens verksamhet samt övervakar styrelsens verksamhet.

Styrelsen sköter pensionsanstaltens förvaltning och ser till att verksamheten ordnas på behörigt sätt. För ärenden som gäller verkställandet av de lagar som nämns i 16 § 1 och 2 mom. samt för behandlingen av placeringsärenden kan styrelsen tillsätta sektioner. Styrelsen har rätt att överföra sådana ärenden som avses ovan eller någon del av dem att avgöras i en sektion, av verkställande direktören eller av någon annan tjänsteman.

Verkställande direktören skall sköta pensionsanstaltens löpande förvaltning i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter. Verkställande direktören skall sörja för att bokföringen är lagenlig och medelsförvaltningen ordnad på ett tillförlitligt sätt.

Beträffande delegationens, styrelsens, sektionernas och verkställande direktörens uppgifter bestäms närmare i förordningen innefattande reglemente för lantbruksföretagarnas pensionsanstalt.

17 §

Pensionsanstaltens placeringsverksamhet skall vara oavhängig och personalen för placeringsverksamheten tillräcklig med beaktande av verksamhetens art och omfattning.

Pensionsanstaltens tillgångar får inte användas för ändamål som är främmande för dess verksamhet. Tillgångarna skall i första hand placeras för produktiva ändamål inom branscher som hör till pensionsanstaltens verksamhetsområde eller för ändamål som främjar dessa. Pensionsanstalten får inte utan Försäkringsinspektionens samtycke inneha aktiemajoriteten i ett aktiebolag eller motsvarande bestämmanderätt i ett annat företag, om inte företagets verksamhet kan anses ha samband med pensionsanstaltens verksamhet och vara ändamålsenlig för denna eller om det inte är fråga om ett bostadseller fastighetsbolag.

Placeringar skall göras så att de tryggar säkerhet, avkastning och likviditet samt är lämpligt diversifierade och har lämplig spridning. Härvid iakttas i tillämpliga delar även 10 kap. 3 § lagen om försäkringsbolag (1062/1979) och 15 § 2 mom. lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997). Pensionsanstaltens styrelse skall göra upp en placeringsplan med iakttagande i tillämpliga delar av 28 § 1 mom. lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag.

Av placeringsplanen skall framgå i vilken omfattning pensionsanstalten köper tjänster i anslutning till medelsförvaltningen, sakkunnigtjänster för placeringsverksamheten, hjälptjänster eller andra med dem jämförbara tjänster.

Social- och hälsovårdsministeriet och Försäkringsinspektionen meddelar föreskrifter om tillämpningen av denna paragraf med iakttagande på motsvarande sätt av 10 kap. 3 § lagen om försäkringsbolag samt 15 § 2 mom., 27 och 28 § lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag.

20 a §

En medlem av styrelsen eller delegationen, pensionsanstaltens verkställande direktör och en i 16 c § 2 mom. nämnd person som inte hör till styrelsen är skyldiga att ersätta skada som de i sitt uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet har vållat pensionsanstalten. Detsamma gäller skada som de genom överträdelse av denna lag, pensionsanstaltens reglemente, social- och hälsovårdsministeriets eller Försäkringsinspektionens föreskrifter eller försäkringsgrunderna har tillfogat personer som hör till eller har hört till pensionsanstaltens verksamhetskrets, en pensionstagare eller annan förmånstagare eller någon annan person. Angående jämkning av skadestånd samt fördelning av skadeståndsansvaret mellan två eller flera skadeståndsskyldiga gäller 2 och 6 kap. skadeståndslagen (412/1974).

På skadeståndsansvaret för den som är i arbetstagares ställning skall dock tillämpas vad som i 4 kap. skadeståndslagen och i 51 § lagen om arbetsavtal (320/1970) bestäms om arbetstagares skadeståndsansvar.


Denna lag träder i kraft den 31 december 1999.

Delegationens och styrelsens sammansättning skall första gången uppfylla kraven i 16 b § 1 mom. när medlemmar i delegationen och styrelsen väljs för den mandatperiod som börjar den 1 januari 2002. I övrigt skall lantbruksföretagarnas pensionsanstalt ordna sin verksamhet i enlighet med denna lag inom ett år från lagens ikraftträdande.

RP 44/1999
ShUB 10/1999
RSv 33/1999

Helsingfors den 12 november 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Eva Biaudet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.