1043/1999

Given i Helsingfors den 12 november 1999

Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 9 februari 1962 om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/1962) 2 och 11 §,

av dessa lagrum 11 § sådan den lyder i lagarna 526/1963, 357/1997 och 97/1999, samt

fogas till lagen nya 2 b, 2 c, 11 b―11 d och 13 b § som följer:

2 §

Anordnandet av pensionsskydd enligt denna lag handhas av en arbetspensionskassa, som är verksam inom vart och ett av de arbetsområden som avses i 1 § 1 mom. Genom förordning kan likväl bestämmas att för två eller flera områden inrättas en gemensam arbetspensionskassa eller att pensionsskyddet inom något område handhas av en pensionsanstalt som bedriver verksamhet som avses i lagen om pension för arbetstagare. Med samtycke av social- och hälsovårdsministeriet kan arbetspensionskassan åta sig uppgifter som gäller genomförandet av pensionsskyddet också för andra arbetstagare än sådana som omfattas av denna lag. Arbetspensionskassan får inte idka annan verksamhet än sådan som avses ovan.

Arbetspensionskassan står under Försäkringsinspektionens tillsyn och dess reglemente utfärdas genom förordning. Ett gemensamt reglemente kan utfärdas för två eller flera arbetspensionskassor.

2 b §

Arbetspensionskassans beslutanderätt utövas av en delegation och en styrelse, vilka består av en ordförande och en vice ordförande samt lika många representanter för arbetsgivarnas och arbetstagarnas organisationer. Är antalet statsanställda arbetstagare som skall försäkras i en arbetspensionskassa stort i förhållande till andra arbetstagare i samma pensionskassa, skall i delegationen och styrelsen inväljas ett motsvarande proportionellt antal företrädare för de ifrågavarande statliga ämbetsverken i stället för arbetsgivarorganisationernas representanter. Delegationen tillsätts av pensionsskyddscentralen. Delegationen utser styrelsens ordförande, vice ordförande och övriga medlemmar.

För behandlingen av pensions- och placeringsärenden kan styrelsen tillsätta sektioner och anlita sakkunniga. Styrelsen har rätt att överföra pensions- och placeringsärendena eller någon del av dem att avgöras i en sektion, av verkställande direktören eller av någon annan tjänsteman.

Delegationens ordförande eller vice ordförande skall vara förtrogen med arbetspensionsförsäkringsverksamhet. Styrelsemedlemmarna skall ha gott anseende och ha tillräcklig kännedom om arbetspensionsförsäkringsverksamhet. I styrelsen skall det finnas tillräcklig sakkunskap om placeringsverksamhet. Vad som i denna lag eller i förordningen innefattande reglemente för arbetspensionskassan (846/1975) bestäms om styrelse- och delegationsmedlemmar tillämpas på motsvarande sätt på suppleanterna.

Styrelsen utser arbetspensionskassans verkställande direktör. Verkställande direktören skall ha gott anseende och ha tillräcklig kännedom om arbetspensionsförsäkringsverksamhet, placeringsverksamhet och företagsledning. Om arbetspensionskassan har en ställföreträdare för verkställande direktören, tillämpas på ställföreträdaren vad som i denna lag eller i förordningen innefattande reglemente för arbetspensionskassan bestäms om verkställande direktören. Styrelsemedlemmarna och verkställande direktören skall innan de utnämns ge sitt daterade och undertecknade samtycke till uppdraget.

Vad som i 12 § lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) bestäms om särskilda behörighetsvillkor för ledningen vid arbetspensionsförsäkringsbolag iakttas i tillämpliga delar med avseende på arbetspensionskassan.

2 c §

Delegationen har till uppgift att besluta om de allmänna riktlinjerna för arbetspensionskassans verksamhet samt att övervaka styrelsens verksamhet.

Styrelsen har till uppgift att sköta arbetspensionskassans förvaltning och sörja för att verksamheten ordnas på behörigt sätt.

Verkställande direktören skall sköta arbetspensionskassans löpande förvaltning i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter. Verkställande direktören skall sörja för att bokföringen är lagenlig och medelsförvaltningen ordnad på ett tillförlitligt sätt.

Beträffande delegationens, styrelsens, verkställande direktörens och de i 2 b § 2 mom. avsedda sektionernas uppgifter bestäms närmare i förordningen innefattande reglemente för arbetspensionskassan.

11 §

Arbetspensionskassans placeringsverksamhet skall vara oavhängig och personalen för placeringsverksamheten tillräcklig med beaktande av verksamhetens art och omfattning.

Arbetspensionskassans tillgångar får inte användas för ändamål som är främmande för dess verksamhet. Tillgångarna skall i första hand placeras för produktiva ändamål inom branschen i fråga. Arbetspensionskassan får inte utan Försäkringsinspektionens samtycke inneha aktiemajoriteten i ett aktiebolag eller motsvarande bestämmanderätt i ett annat företag, om inte företagets verksamhet kan anses ha samband med försäkringsrörelsen och vara ändamålsenlig för denna eller om det inte är fråga om ett bostads- eller fastighetsbolag.

Placeringar skall göras så att de tryggar säkerhet, avkastning och likviditet samt är lämpligt diversifierade och har lämplig spridning. Härvid iakttas i tillämpliga delar även 10 kap. 3 § lagen om försäkringsbolag (1062/1979) och 15 § 2 mom. lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag. Arbetspensionskassan skall göra upp en placeringsplan med iakttagande i tillämpliga delar av 28 § 1 mom. lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag.

Av placeringsplanen skall framgå i vilken omfattning arbetspensionskassan köper tjänster i anslutning till medelsförvaltningen, sakkunnigtjänster för placeringsverksamheten, hjälptjänster eller andra med dem jämförbara tjänster.

Vad som i 25 § lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag bestäms om beviljande av lån eller ställande av säkerhet iakttas i tillämpliga delar när arbetspensionskassan beviljar lån eller ställer säkerhet.

Social- och hälsovårdsministeriet och Försäkringsinspektionen meddelar närmare föreskrifter om tillämpningen av denna paragraf med iakttagande på motsvarande sätt av 10 kap. 3 § lagen om försäkringsbolag samt 15 § 2 mom., 25 § 1 mom. samt 27 och 28 § lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag.

11 b §

Arbetspensionskassans verksamhetskapital och övriga omständigheter som inverkar på pensionskassans solvens skall ordnas på ett sätt som tryggar de försäkrades förmåner, med beaktande av sannolika växlingar i intäkterna och kostnaderna samt kalkylerbara övriga osäkerhetsfaktorer.

Arbetspensionskassans verksamhetskapital och solvensgräns beräknas i tillämpliga delar i enlighet med 16 och 17 § lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag.

Om arbetspensionskassans verksamhetskapital underskrider det dubbla beloppet av solvensgränsen, skall arbetspensionskassans styrelse göra upp en plan för att stärka arbetspensionskassans solvens.

Om arbetspensionskassans verksamhetskapital underskrider solvensgränsen, skall arbetspensionskassan utan dröjsmål för godkännande tillställa Försäkringsinspektionen en plan för återställande av en sund finansiell ställning.

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar närmare föreskrifter om tillämpningen av 1 och 2 mom. samt Försäkringsinspektionen närmare föreskrifter om de planer som avses i 3 och 4 mom.

11 c §

Vad som i 31 § lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag bestäms om omhändertagande av ett arbetspensionsförsäkringsbolags medel iakttas i tillämpliga delar även med avseende på arbetspensionskassan.

11 d §

Genom beslut som delegationen fattar med två tredjedels majoritet av de avgivna rösterna kan medel som inte har nämnvärd betydelse för arbetspensionskassans ekonomiska ställning användas för ett allmännyttigt eller därmed jämförbart ändamål.

13 b §

En medlem av styrelsen eller delegationen, arbetspensionskassans verkställande direktör och en i 2 b § 2 mom. nämnd person som inte hör till styrelsen är skyldiga att ersätta skada som de i sitt uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet har vållat arbetspensionskassan. Detsamma gäller skada som de genom överträdelse av denna lag, arbetspensionskassans reglemente, social- och hälsovårdsministeriets eller Försäkringsinspektionens föreskrifter eller försäkringsgrunderna har tillfogat personer som hör till eller har hört till arbetspensionskassans verksamhetskrets, en pensionstagare eller annan förmånstagare eller någon annan person. Angående jämkning av skadestånd samt fördelning av skadeståndsansvaret mellan två eller flera skadeståndsskyldiga gäller 2 och 6 kap. skadeståndslagen (412/1974).

På skadeståndsansvaret för den som är i arbetstagares ställning skall dock tillämpas vad som i 4 kap. skadeståndslagen och i 51 § lagen om arbetsavtal (320/1970) bestäms om arbetstagares skadeståndsansvar.


Denna lag träder i kraft den 31 december 1999.

Arbetspensionskassan skall ordna sin verksamhet i enlighet med denna lag inom ett år från lagens ikraftträdande.

RP 44/1999
ShUB 10/1999
RSv 33/1999

Helsingfors den 12 november 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Eva Biaudet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.