1026/1999

Given i Helsingfors den 12 november 1999

Lag om ändring av fastighetsskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i fastighetsskattelagen av den 20 juli 1992 (654/1992) 11 § 3 mom., 12 § 1 mom. och 14 §,

dessa lagrum sådana de lyder i lag 476/1998, samt

fogas till 11 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 476/1998, ett nytt 4 mom., till lagen nya 12 a och 20 a § samt till 37 §, sådan den lyder i lag 1560/1995, ett nytt 2 mom. som följer:

11 §
Allmän fastighetsskatteprocentsats

Den av kommunfullmäktige fastställda allmänna fastighetsskatteprocentsatsen tillämpas på de fastigheter som enligt denna lag är skattepliktiga, om ingenting annat följer av 12―14 §. Den allmänna fastighetsskatteprocentsatsen skall fastställas till minst 0,50 och högst 1,00.

Kommunen skall meddela fastighetsskatteprocentsatserna till Skattestyrelsen senast den 17 november året före skatteåret. Skattestyrelsen kan förlänga tidsfristen för meddelandet. Har anmälan inte gjorts inom utsatt tid, får fastighetsskatteprocentsatsen för det föregående året iakttas i beskattningen, dock minst den lägsta skatteprocentsatsen enligt lagen.

12 §
Skatteprocentsats för byggnader som används för stadigvarande boende

Kommunfullmäktige fastställer skatteprocentsatsen för byggnader som huvudsakligen används för stadigvarande boende till minst 0,22 och högst 0,50.


12 a §
Skatteprocentsatsen för obebyggda byggplatser

Kommunfullmäktige kan för sådana obebyggda byggplatser som avses i 2 mom. särskilt fastställa en skatteprocentsats som är minst 1,00 och högst 3,00.

Den särskilda skatteprocentsatsen tillämpas på obebyggda byggplatser, om

1) detaljplanen har varit i kraft minst ett år före ingången av kalenderåret,

2) över hälften av byggrätten för byggplatsen enligt detaljplanen har planlagts för bostadsändamål,

3) det på byggplatsen inte finns någon bostadsbyggnad som används för boende och byggande av en bostadsbyggnad på den före ingången av kalenderåret inte påbörjats på det sätt som avses i 72 § markanvändningsoch byggförordningen (895/1999),

4) det till byggplatsen finns en i 135 § markanvändnings- och bygglagen (132/1999) avsedd användbar infartsväg eller det är möjligt att ordna en sådan,

5) byggplatsen kan anslutas till den allmänna vattenledningen och till avlopp på det sätt som avses i 10 § hälsoskyddsförordningen (1280/1994),

6) det för byggplatsen inte har utfärdats ett sådant byggförbud som avses i 53 § eller 58 § 4 mom. markanvändnings- och bygglagen, och om

7) byggplatsen är i samma ägares ägo.

En byggplats anses vara i samma ägares ägo då makar tillsammans äger byggplatsen eller byggplatsen annars är samägd i kvotdelar. Likaså anses en byggplats vara i samma ägares ägo då en del av byggplatsen ägs av ett bolag eller en annan sammanslutning som huvudsakligen är i den skattskyldiges ägo eller då byggplatsen ägs av bolag som hör till samma koncern.

Med byggplats för bostadsbyggnad enligt detaljplanen avses

1) en sådan tomt eller annan byggplats enligt detaljplanen som antecknats i fastighetsregistret,

2) en byggplats enligt detaljplanen och enligt bindande eller riktgivande tomtindelning, och

3) ett kvarter som antecknats i detaljplanen och som inte omfattas av bindande eller riktgivande tomtindelning.

Denna paragraf gäller inte byggplatser som planlagts för fritidsbebyggelse.

14 §
Skatteprocentsatsen för vissa anläggningar

Kommunfullmäktige kan särskilt fastställa en skatteprocentsats som skall tillämpas på byggnader och konstruktioner som hör till ett kraftverk. Denna skatteprocentsats kan fastställas till högst 1,40. Skatteprocentsatsen för byggnader och konstruktioner som hör till ett kärnkraftverk eller till en slutförvaringsanläggning för använt kärnbränsle kan dock fastställas till högst 2,20.

20 a §
Kommunens skyldighet att lämna uppgifter

En kommun som fastställer den skatteprocentsats som avses i 12 a § utreder samtidigt årligen de byggplatser som avses i 12 a § och meddelar dem samt andra nödvändiga uppgifter och handlingar till skatteverket för verkställande av beskattningen och ändringssökande. Skattestyrelsen utfärdar närmare föreskrifter om de uppgifter som skall lämnas samt om när och hur de skall lämnas.

37 §
Befrielse från skatt och anstånd med betalningen av skatt

Kommunen kan därtill helt eller delvis bevilja befrielse från den fastighetsskatt som fastställs enligt 12 a § om byggprojektet är försenat av annan orsak än byggplatsens ägares eget förfarande.


Denna lag träder i kraft den 15 november 1999.

Denna lag tillämpas första gången vid fastighetsbeskattningen för 2000.

Kommunfullmäktige kan för 2001 första gången fastställa skatteprocentsatsen för sådana obebyggda byggplatser som avses i 12 a §.

RP 100/1999
StaUB 14/1999
RSv 61/1999

Helsingfors den 12 november 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.