1005/1999

Given i Helsingfors den 5 november 1999

Förordning om ändring av förordningen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

På föredragning av undervisningsministern

ändras i förordningen den 6 november 1998 om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (806/1998) 1 § 2 mom., 12 § 1 mom. 4 och 5 punkten och 27 § 1 mom. 5 punkten samt

fogas till 12 § ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer:

1 §
Beräkning av priset per enhet för grund- läggande utbildning

Såsom befolkningstäthet används vid beräkning av priset per enhet för en samkommun medeltalet av befolkningstätheterna för samkommunens medlemskommuner vägt enligt antalet elever från medlemskommunerna som deltagit i grundläggande utbildning den 20 september året före finansåret. Priset per enhet höjs på basis av karaktären av skärgårdskommun, om den kommun i vilken utbildningen huvudsakligen ordnas är en skärgårdskommun.


12 §
Beräkning av priserna per enhet för yrkeshögskolor

De priser per enhet per examen vid yrkeshögskolorna som avses i 20 § lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet är högre än priserna per enhet i annan utbildning som leder till samma examen som följer:


4) 20 procent i utbildningsprogrammen för laboratoriebranschen, radiografi och tandhygien, vilka leder till yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området och 40 procent i utbildningsprogrammet i tandteknik som leder till den mämnda examen, samt

5) 20 procent i utbildningsprogrammet för teckenspråkstolk, vilket leder till yrkeshögskoleexamen inom det humanistiska området.


En yrkeshögskolas pris per enhet höjs i fråga om studerande som av yrkeshögskolans huvudman får särskilda undervisningseller elevvårdstjänster på grund av handikapp eller av någon därmed jämförbar orsak. Höjningen är 50 procent av det genomsnittliga belopp för priserna per enhet som fastställts för yrkeshögskolorna med stöd av 16 § lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet.


27 §
Priserna per enhet för yrkesutbildning i vissa fall

Utöver vad som bestäms i 8 § är de priser per enhet enligt utbildningsområde för yrkesutbildningen som avses i 19 § lagen om undervisnings- och kulturverksamhet högre än priserna per enhet i annan utbildning på samma utbildningsområde som följer:


5) inom fritidsverksamhet och idrott 40 procent i utbildningen för idrottsinstruktör, 30 procent i utbildningen för teckenspråks-tolk samt 10 procent i annan utbildning på institutnivå inom denna bransch, samt



Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000. Förordningen tillämpas första gången när priserna per enhet för 2000 bestäms.

Helsingfors den 5 november 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Maija Rask

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.