1002/1999

Given i Helsingfors den 5 november 1999

Lag om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen den 16 februari 1973 om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden (131/1973) en ny 10 a § som följer:

10 a §

Arbetsgivaren skall se till att arbetarskyddsfullmäktigen och vicefullmäktige har möjlighet att för skötseln av sina uppgifter få behörig utbildning om de bestämmelser och anvisningar som gäller arbetarskyddet samt om andra frågor som hänför sig till det.

Planeringen och uppläggningen av utbildningen av fullmäktige skall på behörigt sätt och i god tid behandlas mellan arbetsgivaren och arbetstagarna eller företrädare för dem.

Utbildningen skall ske på arbetstid om inte något annat överenskoms mellan de parter som avses i 8 §. Utbildningen får inte medföra kostnader för arbetarskyddsfullmäktigen eller vicefullmäktige.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

RP 33/1999
ApUB 1/1999
RSv 20/1999
Rådets direktiv 89/391/EEG; EGT nr L 183; 29.6.1989, s. 1

Helsingfors den 5 november 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Omsorgsminister
Eva Biaudet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.