1001/1999

Given i Helsingfors den 5 november 1999

Lag om ändring av lagen om skydd i arbete

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 juni 1958 om skydd i arbete (299/1958) 9 b §, 17 § 1 mom., mellanrubriken före 23 §, 34 § 3 mom. och 36 § 2 mom., av dessa lagrum 9 b § och 34 § 3 mom. sådana de lyder i lag 144/1993, samt

fogas till lagen en ny 9 c § och en ny mellanrubrik före 9 c §, varvid den nuvarande 9 c §, sådan den lyder i lag 287/1988, blir 9 d § och mellanrubriken före nuvarande 9 c § blir mellanrubrik före 9 d §, och till 23 § ett nytt 2 mom. som följer:

9 b §

Arbetena och arbetsredskapen samt de maskiner, anordningar och behövliga hjälpmedel som används i arbetet skall dimensioneras och placeras så att de med beaktande av arbetstagarnas fysiska och psykiska förutsättningar gör det möjligt att utföra arbetet på ett ändamålsenligt sätt. Särskild uppmärksamhet skall ägnas reducering av arbete som medför en oavbruten och ensidig belastning och minskning av effekterna av sådant arbete på hälsan. Vid arrangemangen skall vid behov beaktas handikappade och andra arbetstagare vilkas säkerhet och hälsa i arbetet förutsätter särskilda åtgärder.

Principer för utvecklande av arbetsförhållandena
9 c §

Arbetsgivaren skall utgående från den utredning och bedömning som avses i 9 § 1 och 2 mom. planera, välja och dimensionera de åtgärder som behövs för en förbättring av arbetsförhållandena i enlighet med följande principer:

1) riskerna bekämpas på förhand redan vid källan,

2) gemensamma arbetarskyddsåtgärder prioriteras framför individinriktade skyddsåtgärder,

3) det som är farligt ersätts med något som är ofarligt eller mindre farligt,

4) hänsyn tas till den tekniska utvecklingen.

17 §

När giftigt eller annat hälsofarligt ämne används vid arbete eller när arbetsförhållandena annars kan medföra fara för förgiftning, infektion eller syrebrist, skall behövliga skyddsåtgärder vidtas med beaktande av principerna i 9 c §.


Brandsäkerhet och räddning
23 §

Arbetsgivaren skall med beaktande av 9 § 5 mom. utse en eller flera personer som på arbetsplatsen sköter kontakterna och andra praktiska uppgifter i anslutning till brandskydd och evakuering av arbetstagarna.

34 §

Arbetsgivaren skall försäkra sig om att utomstående arbetsgivare som låter utföra arbete på hans arbetsplats och att på arbetsplatsen arbetande utomstående arbetsgivares arbetstagare har fått behövliga uppgifter och anvisningar om arbetsplatsens faror och olägenheter i anslutning till arbetet. Arbetsgivaren skall också försäkra sig om att en utomstående arbetsgivare får behövliga uppgifter om åtgärderna i anslutning till arbetsplatsens brandskydd, första hjälpen och evakuering och om de personer som utsetts för dessa uppgifter.


36 §

När arbetstagarnas antal eller arbetets beskaffenhet eller arbetsförhållandena i övrigt påkallar det, skall på arbetsplatsen finnas minst en person som är förtrogen med lämnande av första hjälpen samt därtill lämpligt utrymme. När personen utses skall bestämmelserna i 9 § 5 mom. beaktas.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

RP 33/1999
ApUB 1/1999
RSv 20/1999
Rådets direktiv 89/391/EEG; EGT nr L 183; 29.6.1989, s. 1

Helsingfors den 5 november 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Omsorgsminister
Eva Biaudet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.