980/1999

Given i Helsingfors den 29 oktober 1999

Lag om ändring av 45 och 50 § inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/1992) 45 § 3 mom. och 50 § 1 mom., sådana de lyder i lag 1126/1996, samt

fogas till 50 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag, ett nytt 3 mom. som följer:

45 §
Skatteplikt för överlåtelsevinst

Med vinst vid överlåtelse av egendom jämställs vinst av ett sådant terminsavtal som avses i 50 § 3 mom. 1 och 2 punkten. Vinsten beräknas dock utan att överlåtelsepriset minskas med det minimibelopp som avses i 46 § 1 mom.

50 §
Överlåtelseförlust

Förlust som har uppkommit vid överlåtelse av egendom skall dras av från vinst som erhållits vid överlåtelse av egendom under skatteåret och de tre följande åren allteftersom vinst uppstår och förlusten inte beaktas när underskottet för kapitalinkomstslaget fastställs.


Med överlåtelseförlust jämställs också

1) förfall av standardiserad option och förlust av standardiserat terminsavtal enligt lagen om handel med standardiserade optioner och terminer (772/1988),

2) förfall av sådana derivatavtal enligt 10 kap. 1 a § värdepappersmarknadslagen som skall jämställas med standardiserade optioner eller terminer eller därav föranledd förlust, om avtalet är föremål för handel och clearing på en sådan marknad inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som har tillkännagivits Europeiska gemenskapernas kommission i enlighet med artikel 16 i rådets direktiv 93/22/EEG om investeringstjänster inom värdepappersområdet, och

3) sådan värdeminskning på värdepapper som på grund av konkurs eller av någon annan därmed jämförbar orsak kan anses slutlig.


Denna lag träder i kraft den 1 november 1999.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 1999.

RP 46/1999
StaUB 7/1999
RSv 35/1999

Helsingfors den 29 oktober 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.