972/1999

Given i Helsingfors den 22 oktober 1999

Lag om ändring av 2 § lagen om finansinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 11 juni 1993 om finansinspektionen (503/1993) 2 § 20 punkten,

sådan den lyder i lag 1349/1997, samt

fogas till 2 §, sådan den lyder i lag 572/1996, 1077/1996, 521/1998 och 50/1999 samt i nämnda lag 1349/1997, en ny 21 punkt, som följer:

2 §
Tillsynsobjekt

Med tillsynsobjekt avses i denna lag


20) ett kreditinstituts och värdepappersföretags holdingsammanslutning, samt

21) en sammanslutning som på det sätt som avses i 1 kap. 5 § värdepappersmarknadslagen har bestämmande inflytande i en fondbörs, ett optionsföretag, en clearingorganisation eller värdepapperscentralen.


Denna lag träder i kraft den 1 november 1999.

RP 47/1999
EkUB 5/1999
RSv 28/1999

Helsingfors den 22 oktober 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.