970/1999

Given i Helsingfors den 22 oktober 1999

Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i värdepappersmarknadslagen av den 26 maj 1989 (495/1989) 3 kap. 2 §, 8 § 1 mom. och 13 § 2 mom. samt 4 a kap. 2 § och mellanrubriken före den, 3 § 1 mom., 6 § 1 mom., i 12 § det inledande stycket och 1 punkten, 10 kap. 1 § och mellanrubriken före den,

av dessa lagrum 3 kap. 2 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 581/1996, 3 kap. 13 § 2 mom. sådant det lyder i lag 476/1999, 4 a kap. 2 § och mellanrubriken före den, 3 § 1 mom., 6 § 1 mom. och det inledande stycket i 12 § och 12 § 1 punkten sådana de lyder i lag 321/1998 samt 10 kap. 1 § sådan den lyder i lag 740/1993 och 522/1998 samt i nämnda lag 581/1996 och 476/1999, samt

fogas till 3 kap. en ny 1 a och 2 c §, en ny mellanrubrik före 2 c §, till kapitlet en ny 2 d § och en ny mellanrubrik före den samt en ny 2 e § och en ny mellanrubrik före den, till 4 a kap. en ny 1 a § och en ny mellanrubrik före den, till 3 §, sådan den lyder i nämnda lag 321/1998, ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., och ett nytt 5 mom., till kapitlet en ny 3 a § och en ny mellanrubrik före den samt en ny 3 b § och en ny mellanrubrik före den samt till 10 kap. nya 1 a och 1 b §, varvid den nuvarande 1 a § och mellanrubriken före den, sådana de lyder i lag 994/1998, blir en ny 1 c § jämte mellanrubrik före den, som följer:

3 kap.

Offentlig handel med värdepapper

1 a §

Finansministeriet beviljar på ansökan koncession för idkande av fondbörsverksamhet. Koncession kan sökas också för ett under bildning varande bolags räkning.

I ansökan skall lämnas tillräcklig utredning om sökanden, de viktigaste aktieägarna och dessas innehav samt fondbörsens verksamhetsort, den tilltänkta verksamheten och förvaltningspersonalen. Om beräkning av det innehav som avses här föreskrivs i 2 d § och 2 kap. 9 §.

I ansökan skall vidare lämnas uppgifter om aktieägarnas, med dessa enligt 2 kap. 9 § jämförbara personers samt minst två inom förvaltningen verksamma personers tillförlitlighet, vandel, erfarenhet och övriga lämplighet på så sätt att det med stöd av den erhållna utredningen och den tilltänkta omfattningen av sökandens affärsverksamhet kan anses sannolikt att fondbörsen kommer att skötas med yrkesskicklighet samt enligt förnuftiga och trygga affärsprinciper.

Finansministeriet har rätt att kräva också andra utredningar som det anser behövliga än sådana som avses i 2 och 3 mom. Finansministeriet kan på sökandens bekostnad inhämta särskild utredning för bedömning av en sådan omständighet i anslutning till ansökan eller fondbörsens regler som kräver särskild sakkännedom.

Finansministeriet kan genom sitt beslut meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter som skall lämnas i ansökan och hur de skall läggas fram.

2 §

Koncession för fondbörsverksamhet skall beviljas ett finskt aktiebolag som har tillförlitlig förvaltning, tillräckliga ekonomiska verksamhetsförutsättningar och vars verksamhet är ordnad på ett sådant sätt och som i sin verksamhet följer regler som erbjuder placerarna tillräcklig trygghet, om det inte strider mot allmän fördel att verksamheten inleds. Finansministeriet har rätt att efter att ha hört sökanden vid beviljandet av koncessionen meddela begränsningar och villkor som gäller fondbörsens verksamhet.

Ansökan skall avgöras inom sex månader från det den mottagits. Om finansministeriet under denna tid ber sökanden lämna tilläggsutredning om ansökan, räknas tiden från den dag då finansministeriet tar emot tilläggsutredningen.

Finansministeriet skall innan ärendet avgörs begära finansinspektionens utlåtande om ansökan.

Återkallande av koncession
2 c §

Finansministeriet kan helt eller delvis återkalla en fondbörs koncession, om

1) fondbörsen i sin verksamhet väsentligt har brutit mot lagar eller förordningar eller föreskrifter som myndigheterna har meddelat med stöd av dessa eller mot koncessionsvillkoren eller fondbörsens regler,

2) fondbörsen inte har haft verksamhet på sex månader,

3) de villkor som ställts för koncessionen inte längre föreligger,

4) verksamheten eller en del av den inte har inletts inom 12 månader från det koncessionen beviljades, eller om

5) vilseledande uppgifter har lämnats när koncessionen söktes.

Finansministeriet skall innan det fattar ett beslut som avses i 1 mom. höra fondbörsen och begära finansinspektionens utlåtande, om inte något annat följer av ärendets brådskande natur.

Underrättelse om röstetal och inflytande
2 d §

Om någon har för avsikt att ensam eller tillsammans med en aktieägare som avses i 2 kap. 9 § eller med en person som kan jämställas med en aktieägare, i en fondbörs förvärva en andel som utgör minst en tjugondedel av aktiekapitalet eller röstetalet i fondbörsen, skall finansinspektionen i god tid på förhand underrättas om förvärvet.

Om avsikten är att utöka den andel som avses i 1 mom. så att den uppnår eller överskrider en tiondedel, en femtedel, en tredjedel eller hälften av aktiekapitalet eller röstetalet i fondbörsen, skall finansinspektionen på förhand underrättas också om detta förvärv. Motsvarande underrättelseskyldighet gäller när den andel som avses i 1 mom. underskrider de gränser som föreskrivs här och i 1 mom.

Vid beräkningen av det innehav och röstetal som avses i 1 och 2 mom. tillämpas 1 kap. 5 § och 2 kap. 9 § 1 och 2 mom.

Fondbörsen skall minst en gång om året underrätta finansinspektionen om de i 1 och 2 mom. angivna andelarnas ägare, om personer som enligt 1 mom. kan jämställas med andelsägare samt om dessas andel av aktiekapitalet och röstetalet i fondbörsen, ifall fondbörsen känner till vilka de är. Fondbörsen skall omedelbart underrätta finansinspektionen om sådana förändringar i innehavet av andelar som har kommit till dess kännedom.

I underrättelserna skall lämnas tillräckliga uppgifter om storleken av innehaven och om ägarna samt övriga av finansinspektionen föreskrivna uppgifter.

Det som i denna paragraf föreskrivs om fondbörs och underrättelser om innehav i det gäller också en sammanslutning som har bestämmande inflytande i fondbörsen på det sätt som avses i 1 kap. 5 §.

Myndigheternas rätt att motsätta sig förvärv
2 e §

Finansinspektionen har inom tre månader från att ha mottagit underrättelse enligt 2 d § rätt att motsätta sig förvärvet av en andel, om det med hänsyn till erhållen utredning om ägarnas tillförlitlighet, vandel, erfarenhet och övriga lämplighet eller annars är sannolikt att innehavet av andelen skulle äventyra fondbörsens möjligheter att verka enligt förnuftiga och trygga affärsprinciper.

Om förvärv av en andel inte anmäls eller om en andel har förvärvats trots att finansinspektionen har motsatt sig förvärvet, kan finansinspektionen förbjuda andelsägaren att utöva sin rösträtt i sammanslutningen.

8 §

Vid den stämma som hålls hos en fondbörs eller en sammanslutning som har bestämmande inflytande i fondbörsen så som avses i 1 kap. 5 § får ingen rösta med mer än en tjugondedel av det röstetal som är företrätt vid stämman. Bolag som hör till samma koncern samt deras pensionsstiftelser och pensionskassor betraktas som en helhet när röstningsbegränsningen tillämpas.


13 §

I reglerna kan föreskrivas att på ett kreditinstituts avslut eller andra transaktioner med värdepapper som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 2 punkten och som kreditinstitutet har emitterat i samband med sin sedvanliga medelsanskaffning, inte skall tillämpas de bestämmelser i strafflagen (39/1889) som avses i 5 kap. 1 §.


4 a kap.

Clearingverksamhet

Ansökan om koncession
1 a §

Finansministeriet beviljar på ansökan koncession för verksamhet som clearingorganisation. Koncession kan sökas också för ett under bildning varande bolags räkning.

I ansökan skall lämnas tillräcklig utredning om sökanden, de viktigaste aktieägarna och dessas innehav samt clearingorganisationens verksamhetsort, den tilltänkta verksamheten och förvaltningspersonalen. Om beräkning av det innehav som avses här föreskrivs i 3 a § och i 2 kap. 9 §.

I ansökan skall vidare lämnas uppgifter om aktieägarnas, med dessa enligt 2 kap. 9 § jämförbara personers samt minst två inom förvaltningen verksamma personers tillförlitlighet, vandel, erfarenhet och övriga lämplighet på så sätt att det med stöd av den erhållna utredningen och den tilltänkta omfattningen av sökandens affärsverksamhet kan anses sannolikt att clearingorganisationen kommer att skötas med yrkesskicklighet samt enligt förnuftiga och trygga affärsprinciper. Till ansökan skall fogas detaljerad utredning om ordnandet av clearingverksamheten, hanteringen av de risker som är förenade med verksamheten samt tryggande av clearingorganisationens betalningsberedskap.

Finansministeriet har rätt att kräva också andra utredningar som det anser behövliga än sådana som avses i 2 och 3 mom. Finansministeriet kan på sökandens bekostnad inhämta särskild utredning för bedömning av en sådan omständighet i anslutning till ansökan eller clearingorganisationens regler som kräver särskild sakkännedom.

Beviljande av koncession
2 §

Koncession för bedrivande av clearingorganisationsverksamhet skall beviljas ett finskt aktiebolag, som har tillförlitlig förvaltning, tillräckliga ekonomiska verksamhetsförutsättningar och vars verksamhet är ordnad på ett sådant sätt och som i sin verksamhet följer regler som erbjuder placerarna och clearingmedlemmarna tillräcklig trygghet, om det inte strider mot allmän fördel att verksamheten inleds. Finansministeriet har rätt att efter att ha hört sökanden vid beviljandet av koncessionen meddela begränsningar och villkor som gäller clearingsorganisationens verksamhet.

Koncession kan beviljas en sökande vars i sin helhet betalda aktiekapital uppgår till minst fem miljoner euro. Om organisationen till följd av sin övriga verksamhet måste uppfylla någon annanstans i lag bestämda kapitalkrav, skall det krav som anges i detta moment uppfyllas utöver de kraven.

Ansökan skall avgöras inom sex månader från det den mottagits. Om finansministeriet under denna tid ber sökanden lämna tilläggsutredning om ansökan, räknas tiden från den dag då finansministeriet tar emot tilläggsutredningen.

Finansministeriet skall innan ärendet avgörs begära Finlands Banks och finansinspektionens utlåtande om ansökan. Om organisationens verksamhet kommer att omfatta clearingverksamhet som gäller värdepapper som anslutits till värdeandelssystemet, skall utlåtande vid behov begäras också av värdepapperscentralen.

3 §

Finansministeriet kan helt eller delvis återkalla en clearingorganisations koncession, om

1) organisationen i sin verksamhet väsentligt har brutit mot lagar eller förordningar eller föreskrifter som myndigheterna har meddelat med stöd av dessa eller mot koncessionsvillkoren eller organisationens bolagsordning eller regler,

2) organisationen inte har haft verksamhet på sex månader,

3) de villkor som ställts för koncessionen inte längre föreligger,

4) verksamheten eller en del av den inte har inletts inom 12 månader från det koncessionen beviljades, eller om

5) vilseledande uppgifter har lämnats när koncessionen söktes.

I stället för att återkalla koncessionen kan finansministeriet begränsa clearingorganisationens verksamhet i enlighet med 3 mom., om detta kan anses vara en tillräcklig åtgärd.


Finansministeriet skall innan det fattar ett beslut som avses i 1―4 mom. höra clearingorganisationen och innan ett beslut som avses i 1―3 mom. begära finansinspektionens utlåtande, om inte något annat följer av ärendets brådskande natur.

Underrättelse om röstetal och inflytande
3 a §

Om någon har för avsikt att ensam eller tillsammans med en aktieägare som avses i 2 kap. 9 § eller med en person som kan jämställas med en aktieägare, i en clearingorganisation förvärva en andel som utgör minst en tjugondedel av aktiekapitalet eller röstetalet i clearingorganisationen, skall finansinspektionen i god tid på förhand underrättas om förvärvet.

Om avsikten är att utöka den andel som avses i 1 mom. så att den uppnår eller överskrider en tiondedel, en femtedel, en tredjedel eller hälften av aktiekapitalet eller röstetalet i clearingorganisationen, skall finansinspektionen på förhand underrättas också om detta förvärv. Motsvarande underrättelseskyldighet gäller när den andel som avses i 1 mom. underskrider de gränser som föreskrivs här och i 1 mom.

Vid beräkningen av det innehav och röstetal som avses i 1 och 2 mom. tillämpas 1 kap. 5 § och 2 kap. 9 § 1 och 2 mom.

Clearingorganisationen skall minst en gång om året underrätta finansinspektionen om de i 1 och 2 mom. angivna andelarnas ägare, om personer som enligt 1 mom. kan jämställas med andelsägare samt om dessas andel av aktiekapitalet och röstetalet i clearingorganisationen, ifall clearingorganisationen känner till vilka de är. Clearingorganisationen skall omedelbart underrätta finansinspektionen om sådana förändringar i innehavet av andelar som har kommit till dess kännedom.

I underrättelserna skall lämnas tillräckliga uppgifter om storleken av innehaven och om ägarna samt övriga av finansinspektionen föreskrivna uppgifter.

Det som i denna paragraf föreskrivs om clearingorganisation och underrättelser om innehav i den gäller också en sammanslutning som har bestämmande inflytande i clearingorganisationen på det sätt som avses i 1 kap. 5 §.

Myndigheternas rätt att motsätta sig förvärv
3 b §

Finansinspektionen har inom tre månader från att ha mottagit underrättelse enligt 3 a § rätt att motsätta sig förvärvet av en andel, om det med hänsyn till erhållen utredning om ägarnas tillförlitlighet, vandel, erfarenhet och övriga lämplighet eller annars är sannolikt att innehavet av andelen skulle äventyra clearingorganisationens möjligheter att verka enligt förnuftiga och trygga affärsprinciper.

Om förvärv av en andel inte anmäls eller om en andel har förvärvats trots att finansinspektionen har motsatt sig förvärvet, kan finansinspektionen förbjuda andelsägaren att utöva sin rösträtt i sammanslutningen.

6 §

Vid den stämma som hålls hos en clearingorganisation eller en sammanslutning som har bestämmande inflytande i clearingorganisationen så som avses i 1 kap. 5 § får ingen rösta med mera än en tjugondedel av det röstetal som är företrätt vid stämman, om inte statsrådet av särskilda skäl medger undantag från denna begränsning.


12 §

Finansministeriet kan genom sitt beslut utfärda närmare bestämmelser om

1) innehållet i en sådan ansökan som avses i 1 a § 1 mom. samt om de utredningar som skall fogas till ansökan, särskilt när det gäller clearingorganisationens riskhantering och interna kontroll,


10 kap.

Särskilda stadganden

Derivatavtal
1 §

Bestämmelserna i 2 kap. 1 §, 4 kap. 1, 2, 3 a och 4 §, 5 kap. 1 § och 7 kap. 2 § i denna lag tillämpas också på handel med standardiserade optioner och terminer enligt lagen om handel med standardiserade optioner och terminer.

Bestämmelserna i 4 kap. 7 §, 5 kap. 2―4 och 4 a §, 5 § 1 och 3 mom. samt 6 § i denna lag tillämpas också på standardiserade optioner och terminer enligt lagen om handel med standardiserade optioner och terminer då den underliggande egendomen är en aktie som är föremål för offentlig handel eller ett värdepapper som enligt lagen om aktiebolag medför rätt till en aktie. Denna lags 5 kap. 2 § tillämpas också på en person som står i ett sådant förhållande som avses i 5 kap. 2 § 1 mom. 1, 2 eller 3 punkten i denna lag till ett optionsföretag som avses i 1 kap. 3 § lagen om handel med standardiserade optioner och terminer samt på en sammanslutning eller stiftelse som står i ett sådant förhållande till honom som avses i 5 kap. 2 § 1 mom. 4 punkten. Denna lags 5 kap. 5 § tillämpas också på ett optionsföretag som avses i 1 kap. 3 § lagen om handel med standardiserade optioner och terminer.

Bestämmelserna i 8 kap. 3 § 1 och 3 punkten i denna lag tillämpas också på standardiserade optioner och terminer enligt lagen om handel med standardiserade optioner och terminer. Bestämmelserna i 8 kap. 3 § 3 punkten i denna lag tillämpas också på personer som avses ovan i 2 mom. till den del det är fråga om optionshandel som avses i 1 kap. 2 § 4 punkten lagen om handel med standardiserade optioner och terminer samt ett optionsföretag som avses i 1 kap. 3 § i samma lag.

1 a §

Bestämmelserna i 2 kap. 1 §, 4 kap. 1, 2, 3 a och 4 § samt 7 kap. 2 § i denna lag tillämpas också på derivatavtal som är föremål för handel och clearing på någon annan reglerad marknad som övervakas av myndigheterna än i ett optionsföretag som avses i lagen om handel med standardiserade optioner och terminer (derivatavtal som skall jämställas med standardiserade optioner eller terminer). Denna lags 5 kap. 1 § tillämpas också på derivatavtal som skall jämställas med standardiserade optioner eller terminer och vars underliggande egendom är ett värdepapper som är föremål för offentlig handel.

Bestämmelserna i 4 kap. 7 §, 5 kap. 2―4 och 4 a §, 5 § 1 och 3 mom. samt 6 § i denna lag tillämpas också på derivatavtal som skall jämställas med standardiserade optioner eller terminer och vars underliggande egendom är en aktie som är föremål för offentlig handel eller ett värdepapper som enligt lagen om aktiebolag medför rätt till en aktie.

Bestämmelserna i 8 kap. 3 § 1 och 3 punkten i denna lag tillämpas också på derivatavtal som skall jämställas med standardiserade optioner eller terminer.

1 b §

Bestämmelserna i 2 kap. 1 §, 4 kap. 1, 2, 3 a och 4 § samt 7 kap. 2 § i denna lag tillämpas också på derivatavtal som inte är föremål för handel eller clearing i ett optionsföretag som avses i 1 kap. 3 § lagen om handel med standardiserade optioner och terminer eller en annan i 1 a § avsedd reglerad marknad som övervakas av myndigheterna. På ett sådant derivatavtal tillämpas också 5 kap. 1 § i denna lag, i det fall att den underliggande egendomen är ett värdepapper som är föremål för offentlig handel.

Bestämmelserna i 5 kap. 2―4 och 4 a §, 5 § 1 och 3 mom. samt 6 § i denna lag tillämpas också på i denna paragraf avsedda derivativavtal vars underliggande egendom är en aktie som är föremål för offentlig handel eller ett värdepapper som enligt lagen om aktiebolag medför rätt till en aktie.

Bestämmelserna i 8 kap. 3 § 1 och 3 punkten i denna lag tillämpas också på derivatavtal som avses i denna paragraf.


Denna lag träder i kraft den 1 november 1999.

En fondbörs och en clearingorganisation som har koncession när denna lag träder i kraft behöver inte på nytt ansöka om koncession.

RP 47/1999
EkUB 5/1999
RSv 28/1999

Helsingfors den 22 oktober 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.