969/1999

Given i Helsingfors den 22 oktober 1999

Lag om ändring av lagen om handel med standardiserade optioner och terminer

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 26 augusti 1988 om handel med standardiserade optioner och terminer (772/1988) 3 kap. 12 § 2 och 3 mom., 13 § samt 5 kap. 4 § 2 punkten,

av dessa lagrum 3 kap. 12 § 3 mom. sådant det lyder i lag 523/1998 och 5 kap. 4 § 2 punkten sådan den lyder i lag 477/1999,

ändras 1 kap. 1 § 2 mom., 2 kap. 2 §, rubriken för 3 § och 3 § 1 mom. och 7 § 1 mom. samt 3 kap. 11 § 1, 2 och 4 mom.,

av dessa lagrum 2 kap. 2 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1623/1992 samt 2 kap. 3 § 1 mom. och 3 kap. 11 § 4 mom. sådana de lyder i lag 599/1997, samt

fogas till 1 kap. 1 § ett nytt 3 mom., till 2 kap. en ny 1 a §, till 2 kap. 3 §, sådan den lyder i nämnda lag 599/1997, ett nytt 4 mom. och till kapitlet nya 3 a och 3 b § samt till 5 kap. en ny 1 a § som följer:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §
Tillämpningsområde

Andra placerare än sådana yrkesmässiga placerare som avses i 1 kap. 4 § 4 mom. värdepappersmarknadslagen (495/1989) får inte som investeringsobjekt erbjudas andra optioner och terminer än i denna lag avsedda standardiserade optioner och terminer samt i 10 kap. 1 a § värdepappersmarknadslagen avsedda derivatavtal som skall jämställas med standardiserade optioner eller terminer.

Med avvikelse från 2 mom. får en i 1 kap. 4 § 1 mom. 4 punkten värdepappersmarknadslagen avsedd värdepappersförmedlare som investeringsobjekt erbjuda också andra derivatavtal än i denna lag avsedda standardiserade optioner och terminer samt derivatavtal som skall jämställas med standardiserade optioner eller terminer och som avses i 10 kap. 1 a § värdepappersmarknadslagen.

2 kap.

Optionsföretaget och marknadsparterna

1 a §
Ansökan om koncession

Finansministeriet beviljar på ansökan koncession för idkande av optionsföretagsverksamhet. Koncession kan sökas också för ett under bildning varande bolags räkning. Koncession skall sökas separat för optionsbörsverksamhet och för clearing vid optionshandeln.

I ansökan skall lämnas tillräcklig utredning om sökanden, de viktigaste aktieägarna och dessas innehav samt optionsföretagets verksamhetsort, den tilltänkta verksamheten och förvaltningspersonalen. Om beräkning av innehavet enligt detta moment föreskrivs i 3 a § och 2 kap. 9 § värdepappersmarknadslagen.

I ansökan skall vidare lämnas uppgifter om aktieägarnas, med dessa enligt 2 kap. 9 § värdepappersmarknadslagen jämförbara personers samt minst två inom förvaltningen verksamma personers tillförlitlighet, vandel, erfarenhet och övriga lämplighet på så sätt att det med stöd av den erhållna utredningen och den tilltänkta omfattningen av sökandens affärsverksamhet kan anses sannolikt att optionsföretaget kommer att skötas med yrkesskicklighet samt enligt förnuftiga och trygga affärsprinciper.

Finansministeriet har rätt att kräva också andra utredningar som det anser behövliga än sådana som avses i 2 och 3 mom. Finansministeriet kan på sökandens bekostnad inhämta särskild utredning för bedömning av en sådan omständighet i anslutning till ansökan eller optionsföretagets reglemente som kräver särskild sakkännedom.

Finansministeriet kan genom sitt beslut meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter som skall lämnas i ansökan och hur de skall läggas fram.

2 §
Beviljande av koncession

Koncession för optionsföretag skall beviljas ett finskt aktiebolag, som har tillförlitlig förvaltning, tillräckliga ekonomiska verksamhetsförutsättningar och vars verksamhet är ordnad på ett sådant sätt och som i sin verksamhet följer ett reglemente som erbjuder placerarna tillräcklig trygghet, om det inte strider mot allmän fördel att verksamheten inleds. Finansministeriet har rätt att efter att ha hört sökanden vid beviljandet av koncessionen meddela begränsningar och villkor som gäller optionsföretagets verksamhet.

Koncession för clearing vid optionshandeln kan beviljas en sökande vars i sin helhet betalda aktiekapital uppgår till minst två miljoner euro.

Ansökan skall avgöras inom sex månader från det den mottagits. Om finansministeriet under denna tid ber sökanden lämna tilläggsutredning om ansökan, räknas tiden från den dag då finansministeriet tar emot tilläggsutredningen.

Finansministeriet skall innan ärendet avgörs begära finansinspektionens utlåtande om ansökan.

3 §
Återkallelse av koncession och begränsning av verksamheten

Finansministeriet kan helt eller delvis återkalla ett optionsföretags koncession, om företaget i sin verksamhet väsentligt har brutit mot lagar eller förordningar eller föreskrifter som myndigheterna har meddelat med stöd av dessa eller mot koncessionsvillkoren eller optionsföretagets reglemente eller företaget inte har haft verksamhet på sex månader eller de villkor som ställts för koncessionen inte längre föreligger eller verksamheten eller en del av den inte har inletts inom 12 månader från det koncessionen beviljades eller om vilseledande uppgifter har lämnats när koncessionen söktes. Om ett optionsföretag har beviljats koncession både för optionsbörsverksamhet och för clearing vid optionshandeln, kan koncessionen även återkallas separat för någondera verksamheten.


Finansministeriet skall innan det fattar ett beslut som avses i 1 och 2 mom. höra optionsföretaget och begära finansinspektionens utlåtande, om inte något annat följer av ärendets brådskande natur. Finansinspektionen skall innan ett förordnande enligt 3 mom. ges höra optionsföretaget, om inte något annat följer av ärendets brådskande natur.

3 a §
Underrättelse om röstetal och inflytande

Om någon har för avsikt att ensam eller tillsammans med en aktieägare som avses i 2 kap. 9 § värdepappersmarknadslagen eller med en person som kan jämställas med en aktieägare, i ett optionsföretag förvärva en andel som utgör minst en tjugondedel av aktiekapitalet eller röstetalet i optionsföretaget, skall finansinspektionen i god tid på förhand underrättas om förvärvet.

Om avsikten är att utöka den andel som avses i 1 mom. så att den uppnår eller överskrider en tiondedel, en femtedel, en tredjedel eller hälften av aktiekapitalet eller röstetalet i optionsföretaget, skall finansinspektionen på förhand underrättas också om detta förvärv. Motsvarande underrättelseskyldighet gäller när den andel som avses i 1 mom. underskrider de gränser som föreskrivs här och i 1 mom.

Vid beräkningen av det innehav och röstetal som avses i 1 och 2 mom. tillämpas 1 kap. 5 § och 2 kap. 9 § 1 och 2 mom. värdepappersmarknadslagen.

Optionsföretaget skall minst en gång om året underrätta finansinspektionen om de i 1 och 2 mom. angivna andelarnas ägare, om personer som enligt 1 mom. kan jämställas med andelsägare samt om dessas andel av aktiekapitalet och röstetalet i optionsföretaget, ifall optionsföretaget känner till vilka de är. Optionsföretaget skall omedelbart underrätta finansinspektionen om sådana förändringar i innehavet av andelar som har kommit till dess kännedom.

I underrättelserna skall lämnas tillräckliga uppgifter om storleken av innehaven och om ägarna samt övriga av finansinspektionen föreskrivna uppgifter.

Det som i denna paragraf föreskrivs om optionsföretag och underrättelser om innehav i det gäller också en sammanslutning som har bestämmande inflytande i optionsföretaget på det sätt som avses i 1 kap. 5 § värdepappersmarknadslagen.

3 b §
Myndigheternas rätt att motsätta sig förvärv

Finansinspektionen har inom tre månader från att ha mottagit underrättelse enligt 3 a § rätt att motsätta sig förvärvet av en andel, om det med hänsyn till erhållen utredning om ägarnas tillförlitlighet, vandel, erfarenhet och övriga lämplighet eller annars är sannolikt att innehavet av andelen skulle äventyra optionsföretagets möjligheter att verka enligt förnuftiga och trygga affärsprinciper.

Om förvärv av en andel inte anmäls eller om en andel har förvärvats trots att finansinspektionen har motsatt sig förvärvet, kan finansinspektionen förbjuda andelsägaren att utöva sin rösträtt i företaget.

7 §
Begränsning av inflytande

Vid den stämma som hålls hos ett optionsföretag eller en sammanslutning som har bestämmande inflytande i optionsföretaget så som avses i 1 kap. 5 § värdepappersmarknadslagen får ingen rösta med mer än en tjugondedel av det röstetal som är företrätt vid stämman. Bolag som hör till samma koncern samt deras pensionsstiftelser och pensionskassor betraktas som en helhet när röstningsbegränsningen tillämpas.


3 kap.

Optionsföretagets verksamhet

11 §
Anmälningsskyldighet

En förmedlare skall anmäla till ett optionsföretag eller till en annan sammanslutning som finansinspektionen bestämmer de aktier som han äger och som utgör underliggande egendom för en option eller termin som saluförs i optionsföretaget, och de förändringar som sker i ägarförhållandet. En marknadsgarant skall på motsvarande sätt anmäla de aktier som han äger och som utgör föremål för en option eller termin vars marknadsgarant han är.

Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om anmälningsförfarandet, när anmälningarna skall göras samt till vem anmälan skall lämnas.


Ett optionsföretag eller en annan sammanslutning som tar emot anmälningar skall på det sätt som finansinspektionen bestämmer offentliggöra uppgifter som anmälts enligt denna paragraf.

5 kap.

Särskilda stadganden

1 a §
Erbjudande av andra derivatavtal

Ett arbetsgivarföretag eller ett företag som hör till samma koncern får med avvikelse från 1 kap. 1 § 2 mom. som investeringsobjekt erbjuda andra optioner och terminer än sådana standardiserade optioner och terminer som avses i denna lag samt derivatavtal som skall jämställas med standardiserade optioner eller terminer och som avses i 10 kap. 1 a § värdepappersmarknadslagen åt arbetsgivarföretagets nuvarande eller tidigare arbetstagare eller till deras fördel, om dessa derivatavtals underliggande egendom är en aktie i arbetsgivarföretaget eller ett företag som hör till samma koncern.


Denna lag träder i kraft den 1 november 1999.

Ett optionsföretag som har koncession när denna lag träder i kraft behöver inte på nytt ansöka om koncession.

RP 47/1999
EkUB 5/1999
RSv 28/1999

Helsingfors den 22 oktober 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.