951/1999

Given i Helsingfors den 14 oktober 1999

Lag om ändring av strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i strafflagen av den 19 december 1889 (39/1889) 46 kap. 6 §, 7 § 2 och 3 mom., 8 § 3 mom. och 12 §, sådana de lyder i lag 769/1990, samt

fogas till 34 kap. en ny 9 a § samt till 46 kap. en ny 6 a § som följer:

34 kap.

Om allmänfarliga brott

9 a §
Orsakande av fara för informations- behandling

Den som för att orsaka olägenhet för informationsbehandling eller ett data- eller telesystems funktion,

1) tillverkar eller ställer till förfogande ett sådant datorprogram eller sådana programinstruktioner som har planerats för att äventyra informationsbehandling eller ett data- eller telesystems funktion eller för att skada data eller programvara som ingår i ett sådant system, eller sprider ett sådant datorprogram eller sådana programinstruktioner eller

2) ställer till förfogande anvisningar för tillverkning av ett sådant datorprogram eller sådana programinstruktioner som avses i 1 punkten eller sprider sådana anvisningar

skall, om inte strängare eller lika strängt straff föreskrivs för gärningen någon annanstans i lag, för orsakande av fara för informationsbehandling dömas till böter eller fängelse i högst två år.

46 kap.

Om regleringsbrott och smuggling

6 §
Olaga befattningstagande med infört gods

Den som döljer, anskaffar, omhändertar eller förmedlar egendom vilken vid införseln i landet har varit föremål för ett brott som avses i 1―5 § eller 29 kap. 1―3 §, eller som annars tar befattning med sådan egendom trots att han eller hon vet att egendomen har förts in på detta sätt, skall för olaga befattningstagande med infört gods dömas till böter eller fängelse i högst ett år och sex månader.

6 a §
Lindrigt olaga befattningstagande med infört gods

Om olaga befattningstagande med infört gods, med hänsyn till egendomens värde eller andra omständigheter vid brottet, bedömt som en helhet är ringa, skall gärningsmannen för lindrigt olaga befattningstagande med infört gods dömas till böter.

7 §
Begränsningsstadgande

För ett brott som avses i 6 och 6 a § döms inte den som är delaktig i ett brott som har begåtts vid införseln av godset.

Bestämmelserna i 6 och 6 a § tillämpas inte på den som har gemensamt hushåll med gärningsmannen och som endast använder eller förbrukar egendom som gärningsmannen har anskaffat för det gemensamma hushållets normala behov.

8 §
Förverkande av egendom

Ett transportmedel, vilket har använts för ett brott som avses i 1―6 a § eller för skattebedrägeri som avses i 6 och 6 a § och vilket har byggts om för att göra det lättare att dölja brottsobjektet eller för att på något annat sätt underlätta brott, kan dömas förverkat till staten. Också andra transportmedel kan dömas förverkade, om de huvudsakligen har använts för ett sådant brott.

12 §
Procedurbestämmelse

Den för vilken eller med vars samtycke ett brott som avses i 1―6 a § har begåtts, och den som har känt till ett sådant brott och till vilken egendomen har överförts efter det brottet begicks, kan dömas till en förverkandepåföljd enligt detta kapitel trots att åtal inte har väckts mot honom eller gärningsmannen eller trots att gärningsmannen inte har ådömts straff.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 4/1999
LaUB 2/1999
RSv 21/1999

Helsingfors den 14 oktober 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.