946/1999

Givet i Helsingfors den 8 oktober 1999

Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordning om förbud mot försäljning och leverans av olja och vissa petroleumprodukter till vissa delar av Förbundsrepubliken Jugoslavien och om upphävande av förordning (EG) nr 900/1999

Utrikesministeriet meddelar med stöd av 2 a § 2 mom. lagen om uppfyllande av vissa förpliktelser som grundar sig på Finlands medlemskap i Förenta nationerna och Europeiska unionen (659/1967) att straff för överträdelser av följande förordning om Förbundsrepubliken Jugoslavien bestäms i 46 kap. 1―3 § strafflagen: Rådets förordning (EG) nr 2111/1999 om förbud mot försäljning och leverans av olja och vissa petroleumprodukter till vissa delar av Förbundsrepubliken Jugoslavien och om upphävande av förordning (EG) nr 900/1999; EGT nr L 258, 5.10.1999, s. 12. Om förverkandepåföljder bestäms i kapitlets 8―13 §.

Rådets förordning trädde i kraft samma dag som den offentliggjordes i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Med anledning av att förordning 900/1999 upphävs upphör straffpåföljderna för överträdelser av förordning (EG) nr 900/1999, så som dessa meddelats i utrikesministeriets meddelande 591/1999 av den 10 maj 1999, att gälla.

Helsingfors den 8 oktober 1999

Utrikesminister
Tarja Halonen

Ambassadråd
Raili Lahnalampi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.