938/1999

Utfärdat i Helsingfors den 30 september 1999

Handels- och industriministeriets beslut om tryckbärande anordningar

Handels- och industriministeriet har med stöd av lagen den 27 augusti 1999 om tryckbärande anordningar (869/1999) beslutat:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Tryckbärande anordningar och aggregat som skall släppas ut på marknaden och tas i drift skall uppfylla kraven i detta beslut på så sätt att de tryckbärande anordningarna och aggregaten, när de installeras och underhålls på adekvat sätt och drivs på ett sätt som motsvarar deras syfte, inte äventyrar någons hälsa, säkerhet eller egendom.

Detta beslut tillämpas på konstruktion och tillverkning av sådana tryckbärande anordningar och aggregat vilkas högsta tillåtna drifttryck överstiger 0,5 bar samt på bedömningen av dessa anordningars och aggregats överensstämmelse med kraven.

2 §

Till tillämpningsområdet för detta beslut hör inte

1) transportrörsystem som innehåller ett rör och rörsystem avsett för transport av ämnen till eller från en anläggning (till lands eller till havs), från och med den sista avstängningsventilen belägen inom installationen, inklusive alla anslutna anordningar som är specifikt konstruerade för transportrörsystemet; detta undantag från tillämpningsområdet omfattar inte tryckbärande standardanordningar som t.ex. kan finnas i en trycksänknings- eller tryckhöjningsstation,

2) system för tillförsel, fördelning och utsläpp av vatten och tillhörande utrustning samt tilloppskanaler såsom turbinrör, trycktunnlar och tryckschakt i vattenkraftverk och tillhörande utrustningsdelar,

3) tryckbärande anordningar som omfattas av handels- och industriministeriets beslut om enkla tryckbehållare (917/1999),

4) anordningar som omfattas av aerosolförordningen (1433/1993),

5) anordningar som är avsedda för fordons funktion och som omfattas av följande författningar:

a) förordningen om fordons konstruktion och utrustning (1256/1992),

b) statsrådets beslut om EEG-typgodkännande av traktorer (1412/1993),

c) trafikministeriets beslut om internationellt godkännande av fordons konstruktion, utrustning eller delar (874/1994),

6) anordningar som klassas i högst kategori I i 9 § detta beslut, och som omfattas av någon av följande författningar:

a) statsrådets beslut om säkerhetsföreskrifter för maskiner (1314/1994),

b) handels- och industriministeriets beslut om hissars säkerhet (564/1997),

c) handels- och industriministeriets beslut om elektrisk utrustnings säkerhet (1694/1993),

d) lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård (1505/1994),

e) gasanordningsförordningen (1434/1993),

f) handels- och industriministeriets beslut om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för explosionsfarliga luftblandningar (918/1996),

7) tryckbärande anordningar och aggregat som skall hemlighållas med tanke på landets försvar,

8) anordningar som är speciellt konstruerade för kärnanläggningar och i vilka en driftstörning kan förorsaka ett radioaktivt utsläpp,

9) anordningar som används för prospektering och utvinning av olja, gas och jordvärme samt för underjordisk lagring och som är avsedda att innehålla eller kontrollera trycket i brunnen; detta omfattar ventilanordningarna i brunnens topp samt automatiska avstängningsventiler, rörledningarnas uppsamlingskärl samt uppströms placerad utrustning,

10) anordningar som omfattar rum eller maskindelar för vilka dimensioneringen, valet av material och konstruktionsreglerna i huvudsak baseras på krav på tillräcklig hållfasthet, styvhet och stabilitet när det gäller statisk och dynamisk påkänning under drift eller med hänsyn till andra egenskaper som påverkar deras funktion och där trycket inte har väsentlig betydelse för konstruktionen; sådana anordningar kan omfatta

a) motorer, inklusive turbiner och förbränningsmotorer,

b) ångmaskiner, gas- eller ångturbiner, turbogeneratorer, kompressorer, pumpar och reglersystem,

11) masugnar med tillhörande kylsystem, varmluftrekuperatorer, stoftavskiljare och rökgasrenare till masugnar samt direktreduktionsugnar med tillhörande kylsystem, gaskonvertrar, ugnar och skänkar för smältning, omsmältning, avgasning och gjutning av stål och ickejärnmetaller,

12) höljen för elektriska högspänningsapparater som kopplings- och manöveranordningar, transformatorer och rotorer,

13) ledningshöljen under tryck för överföringsnät, t.ex. elektriska kablar och telefonkablar,

14) fartyg, raketer och luftfarkoster eller mobila offshore-enheter samt utrustning speciellt avsedd för installation ombord på dessa farkoster eller för deras framdrivning,

15) tryckbärande anordningar bestående av ett mjukt hölje, t.ex. bildäck, luftkuddar, bollar och ballonger för lek och idrott, uppblåsbara båtar och andra liknande anordningar under tryck,

16) ljuddämpare för insug och utlopp,

17) flaskor eller burkar för kolsyrade drycker som är avsedda för konsumenter,

18) behållare avsedda för transport och distribution av drycker vars PS · V inte överstiger 500 bar · L och vars högsta tillåtna drifttryck är högst 7 bar,

19) anordningar som faller under ADR1)-konventionen samt RID2)-, IMDG3)- och ICAO4)-bestämmelserna,

20) radiatorer och rörledningar i varmvattenuppvärmningssystem,

21) behållare för vätskor med gastryck ovanför vätskan som inte överstiger 0,5 bar.

1) Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg

2) Föreskrifterna gällande internationella järnvägstransporter av farliga ämnen

3) De internationella bestämmelserna om farliga ämnen i sjötransport

4) Internationella civila luftfartsorganisationen

3 §

I detta beslut avses med

1) tryckbärande anordning behållare, rörledning, säkerhetsutrustning och tryckbärande tillbehör; i förekommande fall utgör sådana element som är sammanfogade med tryckbärande delar, såsom flänsar, stutsar, kopplingar, lyftöglor etc., en del av den tryckbärande anordningen,

2) behållare ett hölje som konstruerats och tillverkats för att innehålla fluider under tryck, inkluderande till behållaren direkt sammanfogade delar fram till anslutningspunkten till annan anordning; en behållare kan innehålla ett eller flera rum,

3) rörledning ledningsdelar som är avsedda för transport av fluider när de är hopfogade för att integreras i ett tryckbärande system; rörledningar innehåller särskilt ett rör eller ett system av rör, kopplingar, rörtillbehör, expansionskomponenter, slangar eller i förekommande fall andra tryckbärande delar; värmeväxlare som består av rör för kylning eller uppvärmning av luft skall betraktas som rörledning,

4) säkerhetsutrustning utrustning avsedd att skydda tryckbärande anordningar mot överskridande av tillåtna gränser; dessa utrustningar omfattar följande:

a) utrustning för direkt begränsning av tryck, såsom säkerhetsventiler, sprängbleck, brytstänger, styrda säkerhetsanordningar5) och

b) begränsningsutrustning som antingen aktiverar korrigeringsorgan eller ombesörjer avstängning och spärrning, såsom brytare som styrs av tryck, temperatur eller fluidumnivå samt säkerhetsrelaterade mät-, kontrolloch regleranordningar6),

5) tryckbärande tillbehör tryckbärande anordningar med driftsfunktion,

6) aggregat flera tryckbärande anordningar som satts samman av en tillverkare för att bilda en integrerad och funktionell enhet,

7) tryck tryck jämfört med atmosfärtrycket, dvs. tryck som en tryckmätare visar; följaktligen uttrycks vakuum med ett negativt värde,

8) högsta tillåtna drifttryck (PS) det av tillverkaren angivna högsta tryck som den tryckbärande anordningen är konstruerad för; det högsta tillåtna drifttrycket skall anges på en plats som specificeras av tillverkaren, som kan vara den plats där säkerhetsutrustningen är monterad eller den tryckbärande anordningens övre del eller, om detta inte är lämpligt, på annan angiven plats,

9) högsta/lägsta tillåtna temperatur (TS) den av tillverkaren angivna högsta och lägsta temperaturen som den tryckbärande anordningen är konstruerad för,

10) volym (V) den inre volymen hos varje rum, inklusive volymen hos stutsar fram till den första anslutningen eller svetsen, men exklusive permanenta inre delars volym,

11) nominell storlek (DN) numerisk benämning på den dimension som är gemensam för alla delar i ett rörsystem, exklusive de delar som anges med sin ytterdiameter eller med gängdiametern; talet (mm) avrundas till ett referensvärde, som inte nödvändigtvis överensstämmer med tillverkningsmåtten; den nominella storleken anges med DN följt av ett tal,

12) fluider gaser, vätskor och ångor i ren fas samt blandningar av dessa; en fluid kan innehålla en suspension av fasta ämnen; fluiderna delas in i två grupper:

a) till grupp 1 hör farliga fluider, vilka definieras i 3 § kemikalieförordningen (675/1993) som

explosiva,

ytterst brandfarliga,

mycket brandfarliga,

brandfarliga (om den högsta tillåtna temperaturen är högre än flampunkten),

mycket giftiga,

giftiga,

frätande,

b) till grupp 2 hör alla fluider som inte hör till grupp 1,

13) permanenta förband förband som inte kan tas isär annat än genom användning av förstörande metoder,

14) europeiskt materialgodkännande tekniskt dokument som anger egenskaper för material som avses för återkommande användning vid tillverkning av tryckbärande anordningar och som inte omfattas av en harmoniserad standard,

15) anmält organ ett anmält organ enligt förordningen om besiktningsorgan som avses i lagen om tryckbärande anordningar (890/1999) vilket har utnämnts för att utföra uppgifter enligt detta beslut,

16) brukarnas besiktningsorgan ett brukarnas besiktningsorgan enligt förordningen om besiktningsorgan som avses i lagen om tryckbärande anordningar vilket har utnämnts för att utföra uppgifter enligt detta beslut,

17) certifieringsorgan ett certifieringsorgan enligt förordningen om besiktningsorgan som avses i lagen om tryckbärande anordningar vilket har godkänts för att utföra uppgifter enligt detta beslut.

5) Controlled Safety Pressure Relief System, CSPRS

6) Safety Related Measurement Control and Regulation, SRMCR

2 kap.

Tekniska krav

4 §

Följande tryckbärande anordningar skall uppfylla de väsentliga kraven i bilaga I:

1) behållare (med undantag av dem som anges i 2 punkten) avsedda för

a) gas, kondenserad gas, under tryck löst gas, ångor samt vätskor vars ångtryck vid högsta tillåtna temperatur överstiger det normala atmosfärtrycket (1 013 mbar) med mer än 0,5 bar, med följande gränser:

för fluider i grupp 1: då V > 1 L och PS · V > 25 bar · L, eller då PS > 200 bar (bilaga II, tabell 1),

för fluider i grupp 2: då V > 1 L och PS · V > 50 bar · L, eller då PS > 1 000 bar, samt alla bärbara brandsläckare och flaskor för andningsapparater (bilaga II, tabell 2),

b) vätskor vars ångtryck, vid högsta tillåtna temperatur, är högst 0,5 bar över det normala atmosfärtrycket (1 013 mbar), med följande gränser:

för fluider i grupp 1: då V > 1 L och PS · V > 200 bar · L, eller då PS > 500 bar (bilaga II, tabell 3),

för fluider i grupp 2: då PS > 10 bar och PS · V > 10 000 bar · L, eller då PS > 1 000 bar (bilaga II, tabell 4),

2) tryckbärande anordning, som värms med direkt låga eller på annat sätt som medför risk för överhettning, och vars V > 2 L och som är avsedd för produktion av ånga eller hetvatten över 110 °C, samt alla tryckkokare (bilaga II, tabell 5),

3) rörledningar avsedda för

a) gas, kondenserad gas, under tryck löst gas, ångor samt vätskor vars ångtryck vid högsta tillåtna temperatur överstiger det normala atmosfärtrycket (1 013 mbar) med mer än 0,5 bar, med följande gränser:

för fluider i grupp 1: då DN > 25 (bilaga II, tabell 6),

för fluider i grupp 2: då DN > 32 och PS · DN > 1 000 bar (bilaga II, tabell 7),

b) vätskor vars ångtryck, vid högsta tillåtna temperatur, är högst 0,5 bar över det normala atmosfärtrycket (1 013 mbar), med följande gränser:

för fluider i grupp 1: då DN > 25 och PS · DN > 2 000 bar (bilaga II, tabell 8),

för fluider i grupp 2: då PS > 10 bar och DN > 200 och PS · DN > 5 000 bar (bilaga II, tabell 9),

4) säkerhetsutrustning och tryckbärande tillbehör avsedda för tryckbärande anordningar enligt 1, 2 och 3 punkten samt sådan utrustning när den ingår i ett aggregat.

5 §

De aggregat som anges nedan och som innehåller minst en tryckbärande anordning som faller under 4 § skall uppfylla de väsentliga krav som anges i bilaga I:

1) aggregat avsedda för produktion av ånga eller hetvatten med en temperatur överstigande 110 °C vilka innehåller minst en tryckbärande anordning som värms med direkt låga eller på annat sätt som medför risk för överhettning,

2) andra aggregat än de som anges i 1 punkten, om tillverkaren avser att släppa ut dem på marknaden för att tas i bruk som aggregat.

Med avvikelse från vad som avses i den inledande satsen i 1 mom. skall aggregat avsedda för produktion av varmvatten med en temperatur på högst 110 °C och som är manuellt eldade med fast bränsle och där PS · V är större än 50 bar · L uppfylla de väsentliga kraven i 2.10, 2.11 och 3.4 punkten samt i 5 punkten a och d underpunkten i bilaga I.

6 §

Tryckbärande anordningar och aggregat med värden under eller lika med de gränser som anges i 4 § 1 mom. 1―3 punkten och i 5 § skall konstrueras och tillverkas i enlighet med god teknisk praxis som gäller i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet för att säkerställa att de kan användas på ett säkert sätt. Den tryckbärande anordningen och aggregatet skall åtföljas av tillräckliga instruktioner som behövs för användningen och vara märkt på ett sådant sätt som gör det möjligt att identifiera tillverkaren eller dennes inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet etablerade representant. Dessa tryckbärande anordningar och aggregat får inte förses med sådan CE-märkning som anges i 6 kapitlet.

7 §

De uppgifter som krävs i 3.3 och 3.4 punkten i bilaga I skall, i fråga om tryckbärande anordningar och aggregat som är avsedda att tas i bruk i Finland i den mån riktig och säker användning av dem kräver detta, sändas på finska eller på finska och svenska.

De handlingar och den korrespondens som anknyter till bedömningen av överensstämmelse skall till den del som förfarandena genomförs av ett anmält organ, ett brukarnas besiktningsorgan eller ett certifieringsorgan upprättas på finska eller svenska eller på ett språk som detta organ godkänner.

8 §

Tryckbärande anordningar och aggregat som stämmer överens med nationella standarder som överför de harmoniserade standarder vilkas referensnummer har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning skall antas uppfylla de väsentliga krav som anges i bilaga I.

3 kap.

Klassificering av tryckbärande anordningar

9 §

De tryckbärande anordningar som anges i 4 § klassificeras i kategorier enligt bilaga II efter ökande risker.

Om en behållare består av flera rum, skall den klassas i den högsta kategorin för vart och ett av de enskilda rummen. Om ett rum innehåller flera fluider, skall klassificeringen ske enligt den fluid som medför den högsta kategorin.

4 kap.

Bedömning av överensstämmelse

10 §

Innan en tryckbärande anordning släpps ut på marknaden skall tillverkaren låta varje anordning undergå något av de förfaranden för bedömning av överensstämmelse som anges i bilaga III enligt de villkor som föreskrivs i detta kapitel.

11 §

De förfaranden för bedömning av överensstämmelse som skall användas för de olika kategorierna enligt 9 § är följande:

Kategori I: Modul A
Kategori II: Modul A1
Modul D1
Modul E1
Kategori III: Modul B1 + D
Modul B1 + F
Modul B + E
Modul B + C1
Modul H
Kategori IV: Modul B + D
Modul B + F
Modul G
Modul H1

Tillverkaren kan också välja att använda något av de förfaranden som anges för en högre kategori. De förfaranden i 1 mom. som skall tillämpas på en bedömning av överensstämmelse med kraven som ett brukarnas besiktningsorgan har gjort är modulerna A1, C1, F och G.

Inom ramen för förfaranden för kvalitetssäkring av de anordningar i kategorierna III och IV som avses i 4 § 1 mom. 1 punkten a underpunkten och i fallet med fluider i grupp 1 i b underpunkten samt i 4 § 1 mom. 2 punkten, skall det anmälda organet när det avlägger oanmälda besök ta ett prov av utrustningen från tillverknings- eller lagerlokalerna för att utföra, eller ha utfört, den slutliga bedömning som avses i 3.2.2 punkten i bilaga I. I detta syfte skall tillverkaren underrätta det anmälda organet om den avsedda tillverkningstidtabellen. Det anmälda organet skall göra åtminstone två besök under det första tillverkningsåret. Hur ofta efterföljande besök skall ske skall det anmälda organet bestämma på grundval av de kriterier som anges i 4.4 punkten i de tillämpliga modulerna.

När det gäller enstaka tillverkning av sådana behållare och anordningar i kategori III som avses i 4 § 1 mom. 2 punkten i enlighet med förfarandet enligt modul H, skall det anmälda organet genomföra eller låta genomföra den slutliga bedömning som avses i 3.2.2 punkten i bilaga I för varje enhet. För detta ändamål skall tillverkaren meddela den avsedda tillverkningstidtabellen till det anmälda organet.

12 §

De aggregat som anges i 5 § skall underkastas ett förfarande för bedömning av överensstämmelse enligt följande:

1) bedömning av var och en av de tryckbärande anordningar som tillsammans utgör det aggregat som anges i 4 §, om de inte tidigare varit föremål för något förfarande som avser bedömning av överensstämmelse och separat CE-märkning; vilket bedömningsförfarande som skall användas skall bestämmas av kategorin för var och en av dessa anordningar,

2) bedömning av ihopsättningen av de olika delarna i aggregatet i enlighet med 2.3, 2.8 och 2.9 punkten i bilaga I, som skall bestämmas av den högsta kategori som är tillämplig på de berörda anordningarna, med undantag av den som är tillämplig på säkerhetsutrustning,

3) bedömning av aggregatets skydd mot överskridande av de tillåtna driftgränserna i enlighet med 2.10 och 3.2.3 punkten i bilaga I skall ske enligt den högsta av kategorierna för de anordningar som skall skyddas.

13 §

Tillsynsmyndigheten kan av motiverat skäl tillåta att enstaka tryckbärande anordningar och aggregat släpps ut på marknaden och tas i bruk i experimentsyfte, fastän de förfaranden om vilka bestäms i 11 och 12 § inte har tillämpats.

5 kap.

Europeiskt materialgodkännande

14 §

Europeiskt materialgodkännande skall på begäran av en eller flera tillverkare av material eller anordningar utfärdas av ett av de anmälda organ som särskilt utsetts för denna uppgift. Det anmälda organet skall ange och utföra, eller låta utföra, undersökningar och provningar som är lämpliga för att bedöma materialtypens överensstämmelse med bestämmelserna i detta beslut. Har användningen av materialen erkänts säker innan detta beslut träder i kraft, skall det anmälda organet beakta befintliga uppgifter när det intygar att materialen stämmer överens med kraven.

Det anmälda organet skall, innan det utfärdar ett europeiskt materialgodkännande, informera de stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Europeiska gemenskapernas kommission om detta, och därvid lämna nödvändig information.

Det anmälda organet skall, när det beviljar ett europeiskt materialgodkännande, vid behov beakta ett yttrande och framförda synpunkter från den ständiga kommitté som inrättats genom 5 artikeln i rådets direktiv 83/189/EEG om det förfarande som skall iakttas vid lämnandet av uppgifter om tekniska standarder och föreskrifter.

15 §

Det anmälda organet skall sända en kopia av det europeiska materialgodkännandet för tryckbärande anordningar till de stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, till de anmälda organen och till Europeiska gemenskapernas kommission.

De material som används vid tillverkning av tryckbärande anordningar och vilka har beviljats ett europeiskt materialgodkännande, vars referensnummer har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning, skall antas uppfylla tillämpliga väsentliga krav i bilaga I.

Det anmälda organ som har utfärdat det europeiska materialgodkännandet för tryckbärande anordningar skall dra in detta godkännande om det anser att nämnda godkännande inte borde ha utfärdats eller om materialtypen täcks av en harmoniserad standard. Det anmälda organet skall omedelbart meddela de övriga stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, de anmälda organen och Europeiska gemenskapernas kommission om varje indraget godkännande.

6 kap.

CE-märkning

16 §

CE-märkningen skall fästas på ett sådant sätt att den är synlig, lätt läsbar och varaktig på varje tryckbärande anordning som anges i 4 § och aggregat som anges i 5 §. De tryckbärande anordningarna och aggregaten skall dessutom vara kompletta eller i sådant skick att den slutliga bedömningen enligt 3.2 punkten i bilaga I kan utföras.

Det är inte nödvändigt att anbringa CE-märkningen på var och en av de enskilda tryckbärande anordningarna som utgör ett aggregat enligt 5 §. De enskilda tryckbärande anordningar som redan är försedda med CE-märkning då de infogas i aggregatet skall behålla denna märkning.

CE-märkningen skall åtföljas av identifikationsnumret för det anmälda organ som har anlitats vid tillverkningskontrollen.

Tryckbärande anordningar och aggregat vars överensstämmelse har bedömts av brukarnas kontrollorgan får inte ha CE-märkning.

17 §

Tryckbärande anordningar och aggregat som har försetts med CE-märkning och med vilka följer en försäkran om EG-överensstämmelse enligt bilaga IV, anses uppfylla kraven i detta beslut.

18 §

Om den tryckbärande anordningen eller aggregatet omfattas av andra författningar, rörande andra aspekter, som också kräver CE-märkning, skall märkningen ange att den tryckbärande anordningen eller aggregatet i fråga också antas uppfylla bestämmelserna i dessa andra författningar.

I det fall då en eller flera av dessa bestämmelser som avses i 1 mom. ger tillverkaren möjlighet att under en övergångsperiod välja vilka bestämmelser som skall tillämpas, skall CE-märkningen dock endast ange överensstämmelse med de bestämmelser som tillämpas av tillverkaren. I detta fall skall referensnumren till dessa direktiv, så som de har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning, anges på de dokument, meddelanden eller instruktioner som föreskrivs i dessa direktiv och åtföljer den tryckbärande anordningen eller aggregatet.

19 §

Det skall vara förbjudet att på tryckbärande anordningar eller aggregat anbringa märkningar som till följd av betydelse eller utformning skulle kunna vilseleda tredje man att tro att de är CE-märkningen. All annan form av märkning får anbringas på tryckbärande anordningar eller aggregat under förutsättning att den inte minskar CEmärkningens synlighet eller läsbarhet.

7 kap.

Särskilda bestämmelser

20 §

Tillsynsmyndigheten skall sörja för att referensnumren på de nationella standarder som motsvarar de harmoniserade standarder som avses i 8 § offentliggörs.

21 §

Tryckbärande anordningar eller aggregat som inte stämmer överens med detta beslut får förevisas på mässor, utställningar, vid demonstrationsevenemang och andra sådana evenemang, om det i en synlig märkning klart meddelas att den tryckbärande anordningen eller aggregatet inte stämmer överens med kraven och inte finns tillgängligt innan det har fåtts att stämma överens med kraven. Vid demonstrationsevenemang skall i enlighet med de krav som tillsynsmyndigheten har ställt vidtas adekvata skyddsåtgärder för att människornas säkerhet skall kunna garanteras.

8 kap.

Ikraftträdande

22 §

Detta beslut träder i kraft den 29 november 1999.

23 §

Utan hinder av vad som bestäms i detta beslut får en tryckbärande anordning och ett aggregat som stämmer överens med lagen om tryckkärl (549/1973), som har upphävts i 27 § lagen om tryckbärande anordningar (869/1999), släppas ut på marknaden till den 29 maj 2002 och tas i bruk också efter detta datum.

Europaparlamentets och rådets direktiv 97/23/EG; EGT Nr L 181, 9.7.1997, s. 1

Helsingfors den 30 september 1999

Handels- och industriminister
Erkki Tuomioja

Konsultative tjänstemannen
Pentti Tarnanen

Bilagorna

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.