878/1999

Given i Helsingfors den 3 september 1999

Förordning om ikraftträdande av Unidroit-konventionen om stulna eller olagligt exporteradekulturföremål och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen och om tillämpningen av konventionen

På föredragning av utrikesministern föreskrivs:

1 §

Den i Rom den 24 juni 1995 ingångna Unidroit-konventionen om stulna eller olagligt exporterade kulturföremål, vari vissa bestämmelser godkänts genom en lag av den 28 maj 1999 (877/1999) som även Ålands lagting för sin del gett sitt bifall till, och vilken republikens president ratificerat likaså den 28 maj 1999 och beträffande vilken ratifikationsinstrumentet har deponerats hos Italiens utrikesministerium den 14 juni 1999, träder i kraft den 1 december 1999 så som därom har överenskommits.

2 §

I samband med deponeringen av ratifikationsinstrumentet har Finland avgivit följande förklaringar:

Regeringen i Finland, medlem av Europeiska unionen, anmäler att den med stöd av artikel 13.3 i konventionen tillämpar Europeiska unionens interna regler i sina förbindelser med andra konventionsstater som är medlemmar av Europeiska unionen och därför inte tillämpar bestämmelserna i denna konvention i sina förbindelser med dessa konventionsstater när konventionens tillämpningsområde sammanfaller med reglerna i fråga.

Finlands regering anmäler dessutom i enlighet med artikel 16 i konventionen att anspråk på restitution eller anmodanden om överlämnande av kulturföremål kan föreläggas i överensstämmelse med förfarandet i artikel 16 stycke 1 punkt a. Justitieministeriet är den myndighet som tar emot anspråk eller anmodanden enligt kapitel III i denna konvention.

3 §

Lagen den 28 maj 1999 om godkännande av vissa bestämmelser i Unidroit-konventionen om stulna eller olagligt exporterade kulturföremål och om tillämpningen av konventionen (877/1999) och denna förordning träder i kraft den 1 december 1999.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 94/1999)

Helsingfors den 3 september 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Utrikesminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.