871/1999

Given i Helsingfors den 27 augusti 1999

Lag om ändring av lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 15 februari 1991 om tillståndspliktig persontrafik på väg (343/1991) 9 § 3 mom., sådant det lyder i lag 91/1997, samt

fogas till lagen en ny 10 a § som följer:

9 §
Förutsättningar för beviljande av kollektivtrafiktillstånd

En sökande eller den person som svarar för trafiken skall inte anses uppfylla kravet på gott anseende enligt 1 mom., om han

1) under de senaste fem åren har dömts till fängelsestraff, eller

2) under det senaste året minst tre gånger har dömts till bötesstraff för brott mot stadganden och bestämmelser om arbets- eller löneförhållande, trafikidkande, iakttagande av arbets- och vilotider, trafik- eller fordonssäkerhet, skydd av miljön eller övrigt yrkesansvar och

brotten visar att han är uppenbart olämplig att bedriva tillståndspliktig persontrafik.


10 a §
Kontroll av förutsättningarna för beviljande av kollektivtrafiktillstånd

Tillståndsmyndigheten skall regelbundet och minst vart femte år kontrollera att innehavaren av kollektivtrafiktillståndet och den person som svarar för trafiken vid den juridiska personen fortfarande uppfyller de för-utsättningar som avses i 9 §. Tillståndshavaren är skyldig att när så krävs lämna tillståndsmyndigheten de uppgifter som behövs för kontrollen.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1999.

RP 13/1999
TrUB 1/1999
RSv 11/1999
Rådets direktiv 98/76/EG; EGT nr L 277, 14.10.1998, s. 17

Helsingfors den 27 augusti 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.