862/1999

Given i Helsingfors den 27 augusti 1999

Förordning om ändring av förordningen innefattande reglemente för pensionsskyddscentralen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern upphävs i förordningen den 14 augusti 1961 innefattande reglemente för pensionsskyddscentralen (431/1961) 11 § 5 mom., sådant det lyder i förordning 672/1969, och

ändras 1, 3 och 4 §, 5 § 2 punkten, 6 § 3 mom. 1 punkten, 10 § och 17 § 2 mom.,

av dessa lagrum 1 § sådan den lyder i nämnda förordning 672/1969 och i förordningarna 150/1994 och 1107/1995, 4 § sådan den lyder i nämnda förordningar 672/1969 och 150/1994, 5 § 2 punkten sådan den lyder i förordning 107/1983, 10 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda förordning 150/1994 och 17 § 2 mom. sådant det lyder i förordning 256/1999, som följer:

1 §

Pensionsskyddscentralen sköter uppgifter som enligt lag och med stöd därav utfärdade bestämmelser hör till den. Pensionsskyddscentralen får inte sköta uppgifter som är främmande för dess syfte.

3 §

Pensionsskyddscentralens medel får inte användas för syften som är främmande för dess verksamhet.

4 §

Till representantskapet, vars ordförande, vice ordförande och övriga medlemmar förordnas av vederbörande ministerium, hör förutom ordföranden och vice ordföranden sju representanter för arbetsgivarorganisationerna, sju representanter för arbetstagarorganisationerna, tre representanter för lantbruksföretagarnas organisationer, två representanter för de övriga företagarnas organisationer och tre representanter för pensionsförsäkringsbolagen samt dessutom en representant för pensionskassorna och en representant för pensionsstiftelserna. För nominering av medlemmar skall ministeriet bereda de mest representiva organisationerna, i den mån sådana finns, för envar av de ovan nämnda grupperna, som bevakar dessas allmänna ekonomiska intressen, tillfälle att inkomma med förslag till representanter för vederbörande grupp.

Utöver i 1 mom. nämnda medlemmar av representantskapet förordnar vederbörande ministerium högst tre andra medlemmar, vilka skall väljas så att representantskapets sammansättning uppfyller kraven i 14 a § 2 mom. lagen om pension för arbetstagare.

För ordföranden, vice ordföranden och varje annan medlem skall förordnas en personlig suppleant.

På vederbörande ministerium ankommer att bestämma det arvode som tillkommer ordföranden, vice ordföranden och övriga medlemmar.

Ordföranden, vice ordföranden och de övriga medlemmarna utses för högst tre kalenderår i sänder. Avgår en medlem före den fastställda tidens slut, skall för den återstående mandattiden i hans eller hennes ställe utses en ny medlem i ovan bestämd ordning.

5 §

På representantskapet ankommer att:


2) välja 11 styrelseledamöter samt en personlig suppleant för var och en av dem,


6 §

Vid höstmötet skall:

1) vart tredje år förrättas val av styrelseledamöter och av deras suppleanter,


10 §

Till styrelsen hör en av vederbörande ministerium förordnad ordförande och vice ordförande samt elva av representantskapet valda andra ledamöter, för vilka skall utses en personlig suppleant för var och en. Minst hälften av styrelseledamöterna skall vara bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte vederbörande ministerium ger pensionsskyddscentralen rätt att göra undantag. Ledamöterna skall utses för sitt uppdrag för högst tre kalenderår i sänder.

Representantskapet skall förrätta val av styrelseledamöter enligt vad som bestäms i 14 a § 3 mom. lagen om pension för arbetstagare samt så, att styrelsens sammansättning uppfyller kraven i nämnda lagrum.

Avgår en ledamot före mandattidens slut, skall för den återstående mandattiden förordnas eller väljas en ny ledamot i hans eller hennes ställe.

17 §

Pensionsskyddscentralen skall lämna i 1 mom. nämnda statistiska uppgifter till vederbörande ministerium och till Försäkringsinspektionen samt bokslutet, revisionsberättelsen och det beslut representantskapet fattar med anledning av dessa till Försäkringsinspektionen senast före utgången av den maj månad som följer på räkenskapsperioden. En representant för Försäkringsinspektionen har rätt att närvara vid pensionsskyddscentralens revision, och pensionsskyddscentralen skall inom en av Försäkringsinspektionen utsatt rimlig tid lämna också andra uppgifter än de ovan nämnda till Försäkringsinspektionen för ekonomisk kontroll.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 1999.

Helsingfors den 27 augusti 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.