837/1999

Utfärdat i Helsingfors den 5 augusti 1999

Handels- och industriministeriets beslut om ändring av handels- och industriministeriets beslut om patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer

Handels- och industriministeriet har

ändrat i sitt beslut av den 28 december 1995 om patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer (1782/1995) 3 § 2 mom. och i den avgiftstabell som utgör bilaga till nämnda beslut 1 och 4 §, av dessa lagrum 1 § sådan den lyder i beslut 597/1997 och 4 § sådan den lyder i beslut 247/1997, som följer:

3 §

De prestationer som avses i 3 § 4 mom. lagen om avgifter för patent- och registerstyrelsens prestationer och för vilka patent- och registerstyrelsen inte uppbär någon avgift är:

1) anmälningar om att rättigheter som införts i patent- och registerstyrelsens register upphör,

2) utlåtanden och utredningar till myndigheter,

3) införande i patent- och registerstyrelsens register av ett tillkännagivande som en myndighet har sänt,

4) handelsregistrets, företagsinteckningsregistrets, stiftelseregistrets och föreningsregistrets blanketter,

5) mottagningsintyg som patent- och registerstyrelsen har gett,

6) offentliggörande av boksluts- och balansuppgifter,

7) antecknande av adressförändring i patent-, modell-, nyttighetsmodell-, kretsmönster- och patentombudsregistret samt antecknande av näringsidkarens adressförändring i handelsregistret,

8) anmälan till handelsregistret om att näringsverksamhet upphör eller sammanslutning upplöses,

9) kopia av aktiebolags bolagsordning och andelslags stadgar samt utdrag ur handelsregistret, som patent- och registerstyrelsen efter registrering av grund- eller ändringsanmälan första gången ger en näringsidkare som gjort anmälan,

10) antecknande i stiftelseregistret eller föreningsregistret, och

11) anmälan till handelsregistret om ändring av en enskild näringsidkares personbeteckning samt andra ändringar i uppgifterna om en enskild näringsidkare vilka anmäls i samband med anmälan om personbeteckning.Detta beslut träder i kraft den 1 september 1999.

Helsingfors den 5 augusti 1999

Minister
Johannes Koskinen

Yngre regeringssekreterare
Sami Sunila

Bilaga

AVGIFTSTABELL
1 §
Patentärenden
Ansökningsavgift
grundavgift 1 200 mk
tilläggsavgift för varje patentkrav utöver tio 120 mk
Avgift för upptagning till ny behandling
första gången 320 mk
övriga gånger 640 mk
Utläggningsavgift
grundavgift för tryckning 500 mk
tilläggsavgift för varje sida som ansökningen omfattar utöver fyra sidor 60 mk
Avgift för tryckning
grundavgift för tryckning 500 mk
tilläggsavgift för varje sida som ansökningen omfattar utöver fyra sidor 60 mk
avgift för omtryckning av patent, för varje sida 60 mk
Tilläggsavgift för patentkrav som ingivits efter att ansökningen gjorts eller bör anses ha gjorts, om antalet krav tillsammans överstiger antalet sådana krav för vilka ansökningsavgift erlagts 120 mk
Beställningsavgift för referens handlingar vid föreläggande 110 mk
i två kopior 160 mk
Översättningsavgift 220 mk/sida
Årsavgifter som skall erläggas för patentansökningar och patenter:
1―3 året 850 mk
4 året 650 mk
5 året 750 mk
6 året 900 mk
7 året 1 100 mk
8 året 1 250 mk
9 året 1 450 mk
10 året 1 650 mk
11 året 1 900 mk
12 året 2 200 mk
13 året 2 450 mk
14 året 2 700 mk
15 året 3 050 mk
16 året 3 400 mk
17 året 3 750 mk
18 året 4 100 mk
19 året 4 400 mk
20 året 4 700 mk
En årsavgift som betalas efter förfallodagen för årsavgiften som bestäms enligt 41 § 3 mom. eller 42 § 3 mom. patentlagen skall betalas förhöjd med 20 %.
Avgift för anteckning i patent registret, för varje anteckning 220 mk
Avgift för avgörande enligt 71 a § patentlagen 1 200 mk
Avgifter för ansökan om änd ring i ärenden som avses i 26 § patentlagen 1 100 mk
övriga patentärenden 750 mk
Prioritetsintyg 300 mk
Diarieintyg 50 mk
Bestyrkande av riktighet 50 mk +
5 mk/sida
Registerutdrag 80 mk
Utläggningspublikation 30 mk
Patentpublikation 30 mk
Veckoförteckning
lösnummer 30 mk
årsprenumeration 650 mk
Sammandragspublikation 5 mk
4 §
Nyttighetsmodellrättsärenden
Registreringsavgift 800 mk
Återupptagningsavgift 200 mk
Avgift för förnyelse av regi strering
för fyra år 1 200 mk
höjd förnyelseavgift 240 mk
Avgift för förnyelse av regi strering
för två år 800 mk
höjd förnyelseavgift 160 mk
Avgift för krav om ogiltig för klarande 300 mk
Avgift för anteckning i register över nyttighetsmodellrätt, för varje anteckning 220 mk
Översättningsavgift 220 mk/sida
Avgift för sökande av ändring 800 mk
Prioritetsintyg 75 mk
Diarieintyg 50 mk
Bestyrkande av riktighet 50 mk+
5 mk/sida
Registerutdrag 80 mk
Granskningsavgift 1 200 mk
Avgift för utlåtande 400 mk
Uppskovsavgift 250 mk
Tilläggsavgift för varje skydds krav som överskrider fem 80 mk
Avgift för hänvisningspublika tion 110 mk
Hänvisningspublikationens dubbelkopia 160 mk
Internationella ansökningar om nyttighetsmodell:
Avgift för internationell an sökan om nyttighetsmodell 800 mk
Tilläggsavgift för varje skydds krav som överskrider fem 80 mk
Tilläggsavgift för ytterligare frist enligt 45 d § 3 mom. lagen om nyttighetsmodellrätt 500 mk
Sändningsavgift 800 mk

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.