832/1999

Given i Helsingfors den 28 juli 1999

Förordning om ändring av äktenskapsförordningen

På föredragning av region- och kommunministern för handläggning av ärenden som hör till inrikesministeriets verksamhetsområde

ändras i äktenskapsförordningen av den 6 november 1987 (820/1987) 1 § 1 mom., 2 § 1 mom. och 3 §, sådana de lyder i förordning 134/1997, som följer:

1 §

Hinder mot äktenskap prövas med användning av de uppgifter om de förlovade som fås ur befolkningsdatasystemet.


2 §

Om sådana uppgifter om den förlovade som behövs vid hindersprövning inte finns i befolkningsdatasystemet, skall den förlovade till den som prövar hinder lämna ett av en främmande stats behöriga myndighet utfärdat intyg för prövning av hinder mot det äktenskap som skall ingås.


3 §

Om uppgifter för prövning av hinder mot det äktenskap som skall ingås inte finns i befolkningsdatasystemet och ett sådant intyg som avses i 2 § inte kan fås i Finland eller från utlandet, kan justitieministeriet på an sökan utfärda ett intyg för prövning av hinder mot äktenskap. Uppgifterna i detta intyg ersätter de uppgifter som avses i 1 § och intyget ersätter det intyg som avses i 2 §. Justitieministeriet får inte utfärda ett intyg utan den andras samtycke. Ett intyg som har utfärdats av justitieministeriet är i kraft i tre månader.

Sökanden skall redogöra för varför uppgifter om honom eller henne inte finns i befolkningsdatasystemet eller varför ett sådant intyg som avses i 2 § inte finns att få. Sökanden skall dessutom ge en tillförlitlig skriftlig utredning över att det inte föreligger något hinder mot det äktenskap som skall ingås.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1999.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 28 juli 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Region- och kommunminister
Martti Korhonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.