809/1999

Given i Helsingfors den 16 juli 1999

Förordning om ändring av förordningen om ortodoxa kyrkosamfundet

På föredragning av kulturministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde

upphävs i förordningen den 6 mars 1970 om ortodoxa kyrkosamfundet (179/1970), 29 och 31 §, av dessa 29 § sådan den lyder i förordningarna 672/1978, 141/1986, 373/1987 och 894/1987,

ändras 17 § 2 mom., 32 och 70 § samt 140 § 2 mom.,

av dessa lagrum 32 § sådan den lyder i förordningarna 207/1984 och 134/1998, 70 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 836/1988 och 140 § 2 mom. sådant det lyder i nämnda förordning 207/1984, samt

fogas till förordningen en ny 165 a § som följer:

17 §

I prövning av hinder mot äktenskap och i vigsel till äktenskap skall utöver vad därom bestäms i äktenskapslagen (234/1929) iakttas de föreskrifter som gäller i kyrkosamfundet.

32 §

Om kyrkoherden är jävig att utfärda intyg ur kyrkböckerna eller annan handling, skall han underteckna handlingen, varefter en ojävig person skall bestyrka att handlingen överensstämmer med det material på grundval av vilket den utfärdas.

En präst, diakon eller kantor som står i tjänsteförhållande till församlingen har också rätt att med kyrkoherdens samtycke utfärda intyg ur kyrkböckerna och ur de handlingar som hör till dem. Intygen kan utfärdas också av en annan av kyrkostyrelsen förordnad person, som är förtrogen med registeruppgifter.

70 §

Influtna avgifter för uppgifter som lämnats ur kyrkböckerna och ur de handlingar som hör till dem tillfaller församlingen.

140 §

Vid visitationen företes för biskopen eller en av honom förordnad person församlingens kyrkböcker jämte tillhörande handlingar till granskning. Härvid företes för granskning även kyrkans och församlingens räkenskaper och för kyrkliga ändamål bestämda särskilda fonders räkenskaper samt protokollen från församlingsrådets och församlingsfullmäktiges sammanträden och från församlingsstämmorna.


165 a §

Om kyrkoherden och församlingen inte kan enas om skötseln av kansliarbetet, avgörs frågan av kyrkostyrelen sedan bägge parter blivit hörda.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1999.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

En tjänsteinnehavare som enligt förordningen om ortodoxa kyrkosamfundet, sådan den lyder i förordning 836/1988, hade rätt till kansliinkomster eller till ett särskilt arvode för skötseln av kansliet erhåller alltjämt dess inkomster och arvoden så länge han kvarstår i en anställning med naturaförmånsavlöning och utför uppgifter som hör till skötseln av kansliet. Arvodet till en sådan tjänsteinnehavare för skötseln av kansliet beviljar och dess belopp fastställer kyrkostyrelsen.

Helsingfors den 16 juli 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Kulturminister
Suvi Lindén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.