804/1999

Given i Helsingfors den 16 juni 1999

Lag om ändring av 13 § lagen om djursjukdomar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 18 januari 1980 om djursjukdomar (55/1980) 13 § 3 mom., sådant det lyder i lag 1193/1996, som följer:

13 §

Utan hinder av 1 och 2 mom. iakttas dock lagen om veterinär gränskontroll (1192/1996) i fråga om införselvillkoren samt gränskontrollförfarandet för djur samt andra i 1 mom. avsedda föremål och varor som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen. För Norges, Liechtensteins och Islands del ställs kraven i fråga likväl med stöd av denna lag i den omfattning som förutsätts i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1999.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

De importkrav som föreskrivs genom beslut av jord- och skogsbruksministeriet med stöd av lagen om veterinär gränskontroll (1192/1996) innan denna lag träder i kraft skall alltjämt iakttas.

RP 10/1999
JsUB 2/1999
RSv 9/1999
Gemensamma EES-kommitens beslut Nr 69/98, EGT nr L 158, 24.6.1999, s. 1

Helsingfors den 16 juli 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.