765/1999

Given i Nådendal den 24 juni 1999

Lag om ändring av lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen av den 30 december 1996 (1266/1996) 12 § 4 mom. och 13 § 3 mom. samt

ändras 8 §, 12 § 1 mom. och 2 mom. 1 punkten samt 28 § som följer:

8 §

Vad som bestäms i 70 § 1 mom. 1―4 punkten samt 71 § 1 och 5 punkten mervärdesskattelagen tillämpas också då en vara transporteras från någon annan del av landet till landskapet Åland eller från landskapet Åland till någon annan del av landet. Skattefriheten enligt 70 § 1 mom. 3 och 4 punkten samt 71 § 5 punkten i nämnda lag förutsätter i detta fall inte att köparen är en utlänning som inte är skattskyldig i Finland.

Vad som bestäms i 70 § 1 mom. 1―4 punkten samt 71 § 1 och 5 punkten mervärdesskattelagen tillämpas också då en vara transporteras från landskapet Åland till en annan medlemsstat.

12 §

Vid tillämpning av 70 § 1 mom. 7 punkten och 71 § 3 punkten mervärdesskattelagen anses varan eller tjänsten ha blivit såld till en passagerare som reser utomlands på ett fartyg eller ett luftfartyg i yrkesmässig internationell trafik också då den har sålts till någon som reser på ett fartyg i yrkesmässig internationell trafik eller på ett luftfartyg i yrkesmässig trafik från landskapet Åland till någon annan del av landet eller från någon annan del av landet till landskapet och denna passagerare har en resebiljett eller något annat motsvarande dokument för transporten i fråga.

Den försäljning av varor som avses i 1 mom. är skattefri endast till den del den gäller

1) de produkter som nämns i 95 § 2 mom. mervärdesskattelagen och högst till de mängder som anges i nämnda lagrum,


28 §

Vad som i 16 § 6 punkten och 20 § 1 mom. lagen om påförande av accis bestäms om fartyg eller luftfartyg i yrkesmässig internationell trafik tillämpas också då det är fråga om

1) fartyg eller luftfartyg i yrkesmässig trafik mellan landskapet Åland och ett land utanför gemenskapen eller en annan medlemsstat än Finland,

2) luftfartyg i yrkesmässig trafik mellan landskapet Åland och det övriga Finland, eller

3) fartyg eller luftfartyg i yrkesmässig trafik mellan Finland och ett land utanför gemenskapen eller en annan medlemsstat så att transporten innefattar ett uppehåll i landskapet Åland.

Vid tillämpning av 20 § 2 mom. lagen om påförande av accis anses produkterna ha blivit sålda till en passagerare som reser utanför gemenskapen också då de säljs till en passagerare som reser från landskapet Åland till en annan del av Finland, till en annan medlemsstat eller utanför gemenskapen, eller från en annan del av Finland till landskapet.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.

I fråga om accisbeskattningen tillämpas denna lag på produkter som efter lagens ikraftträdande utlämnas från skattefritt lager, mottas från en annan medlemsstat, införs från ett område utanför gemenskapen eller som innehas i Finland i kommersiellt syfte.

I fråga om mervärdesbeskattningen tillämpas denna lag när en såld vara har levererats, skyldigheten att betala skatt för en importerad vara har uppstått eller en vara har tagits i eget bruk efter att lagen har trätt i kraft.

RP 6/1999
StaUB 1/1999
RSv 6/1999

Nådendal den 24 juni 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.