754/1999

Given i Helsingfors den 18 juni 1999

Förordning om ändring av förordningen om fordons konstruktion och utrustning

På föredragning av trafikministeriet

upphävs i förordningen den 4 december 1992 om fordons konstruktion och utrustning (1256/1992) 47 §,

sådan den lyder i förordningarna 1372/1996 och 1037/1998,

ändras 6, 36, 39, 43 b, 46, 48, 49, 63, 216 och 219 §,

av dessa lagrum 36 och 216 § sådana de lyder delvis ändrade i förordning 849/1995, 39 och 49 § sådana de lyder i förordning 902/1997, 43 b och 219 § sådana de lyder i förordning 671/1997, 46 § sådan den lyder i förordningarna 338/1996 och 965/1996 samt i nämnda förordning 1037/1998, 48 § sådan den lyder i förordning 665/1998 och 63 § sådan den lyder i förordning 703/1998, samt

fogas till förordningen en nya 27 a § som följer:

6 §
Traktor

1. Traktor (kategori T) är ett motordrivet fordon försett med hjul eller band, som är konstruerat för att dra, skjuta, använda eller transportera huvudsakligen för jord- och skogsbruk avsedda arbetsredskap eller för att dra eller skjuta fordon som används för jordoch skogsbruk.

2. Trafiktraktor är en lastbärande traktor med hydraulisk ledramstyrning som är avsedd för godstransport. En trafiktraktor är också en annan för godstransport använd traktor som är utrustad med en släpvagn vars kopplingsmassa är större än 10 ton. Som trafiktraktor anses dock inte en traktor, som används för transport som avses i 17 a § lagen om skatt på motorfordon.

3. Största konstruktiva hastighet för en traktor är högst 40 km/h, när den mäts i enlighet med rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om högsta konstruktiva hastighet och lastplattformar för jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul 74/152/EEG, sådant det lyder ändrat genom direktiven 82/890/EEG, 88/412/EEG, 97/54/ EG och 98/89/EG, och högst 50 km/h för en trafiktraktor.

27 a §
Transportfordon för transport av farligt gods

Ett transportfordon för transport av farligt gods är ett fordon i kategori N eller O som uppfyller kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/91/EG om motorfordon och släpvagnar till dessa fordon avsedda för transport av farligt gods på väg och om ändring av direktiv 70/156/EEG om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon.

36 §
Däck

1. En bils däck, dock inte regummerade däck, skall vara e-godkända i enlighet med rådets direktiv 92/23/EEG om däck och däckmontering på motorfordon och släpvagnar till dessa fordon eller E-godkända i enlighet med reglementet nr 30/02, 54 eller 64. Som däck för andra än EG-typgodkända bilar i katergori M1 godkänns även DOT-märkta däck som följer Förenta staternas standard.

2. På ett regummerat däck skall finnas en anteckning om däckets storlek och bärighetsklass samt texten "Pinnoitettu ― Regummerad" beständigt inmärkt på däckets bägge sidor. En sådan märkning om regummering krävs inte om det regummerade däcket är E-godkänt och märkt med texten "Retread" enligt E-reglementet nr 108 eller 109.

3. På slitbanan på en personbils däck får spår inte göras efteråt och spåren får inte heller fördjupas. På andra hjul får i däcken för förbättrande av väggreppet göras tilläggsspår med högst samma djup som de ursprungliga spåren eller, om däcket har stålkordstomme, till det djup som tillverkaren tillåter.

39 §
Styrmekanism

1. En bil skall ha styrmekanismen på vänstra sidan. En bil som är särskilt konstruerad eller utrustad för väghållning och en bil som används för utdelning av postförsändelser, tidningar och reklam eller för uppsamling och transport av avfall får ha styrmekanismen på bilens högra sida. Om användningssyftet senare ändras behöver styrmekanismen inte flyttas. Styrmekanismen får vara på högra sidan även på en bil som införts till landet som flyttgods från ett land med vänstertrafik, på en bil som erhållits genom arv eller testamente eller skaffats på en tullauktion eller någon annan av staten ordnad auktion, samt om det har förflutit minst 25 år sedan utgången av tillverkningsåret på bilen.

2. En treaxlad boggi på en bil skall ha minst en styrande axel.

3. Styrmekanismen skall uppfylla kraven enligt rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om styrinrättningar för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon 70/311/EEG, sådant det lyder ändrat genom kommissionens direktiv 92/62/EEG och 99/7/EG, eller kraven i E-reglementet nr 79/01.

43 b
Draganordningar

1. Ett fordon i kategori N3 som inte är försett med dragkoppling eller vändskiva för släpvagn skall i bakre delen ha en dragbalk med fäste för dragkrok. Dragbalken skall ha fästhål i enlighet med standarden ISO 3584. En dragbalk är inte obligatorisk på en bil som är försedd med bakgavellyft eller anordning som förhindrar montering av dragkrok.

2. En dragkoppling som är avsedd för att dra en egentlig släpvagn skall befinna sig på bilens längdaxel. En vändskiva som är avsedd för en påhängsvagn skall ha sitt centrum på bilens längdaxel, i bakaxelns eller boggins belastningspunkt eller framför den.

3. Draganordningen för en släpvagn skall fästas säkert vid bilens ram eller vid konstruktioner eller anordningar som fastsatts på denna. En dragkrok för en medelaxelsläpvagn i kategori O1 eller O2 får dock också fästas vid de fästpunkter i bilens karosseri som tillverkaren har angivit. Stöd- och draganordningar får fastsättas i godsflak endast vid lätta tillfälliga lokaltransporter av konstruktionsjärn eller motsvarande långa föremål, varvid fästpunkten får befinna sig bakom bakaxelkonstruktionen.

4. En draganordning som är avsedd för att dra en släpvagn skall uppfylla kraven enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 94/20/EG om mekaniska kopplingsanordningar för motorfordon och för släpvagnar och deras fastsättande på dessa fordon eller E-reglementet nr 55 och, om det är fråga om en kortkopplingsanordning, E-reglementet nr 102. Ministeriet utfärdar vid behov närmare bestämmelser om hållfasthet och godkännande av dragbalk som är avsedd för fastsättning av dragkoppling.

46 §
Avgas-, avdunstnings- och partikelutsläpp från person- och paketbilar samt från andra bilar försedda med ottomotor samt system för övervakning av utsläpp

1. Fordon i kategorierna M1 och N1 samt andra bilar försedda med ottomotor skall vara EG-godkända enligt rådets direktiv 70/220/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot luftföroreningar genom avgaser från motorfordon, sådant det gäller för de olika fordonskategorierna och lyder ändrat genom rådets direktiv 74/290/EEG, 83/351/EEG, 88/76/ EEG, 88/436/EEG, 89/458/EEG, 91/441/EEG och 93/59/EEG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 94/12/EG, 96/69/EG och 98/69/EG samt kommissionens direktiv 77/102/EEG, 78/665/EEG, 89/491/EEG, 96/44/EG och 98/77/EG, eller E-godkända enligt version nr 49 eller nr 83 av E-reglementet för motsvarande kravnivå.

2. Fordon i kategorierna M1 och N1 anses också uppfylla de krav som avses i 1 mom., om fordonets motor är EG-godkänd enligt rådets direktiv 88/77/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gasformiga föroreningar från dieselmotorer som används i fordon, sådant det lyder ändrat genom rådets direktiv 91/542/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 96/1/EG, eller E-godkänd enligt version nr 49 av E-reglementet för motsvarande kravnivå.

48 §
Avgas- och partikelutsläpp från tunga dieselmotorer

1. En dieselmotor i ett fordon i kategori M2, M3, N2 och N3 skall vara EG-godkänd enligt de gränsvärden som anges på rad B i tabellen under punkt 8.3.1.1 i bilaga I till rådets direktiv 88/77/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gasformiga föroreningar från dieselmotorer som används i fordon, sådant direktivet lyder ändrat genom rådets direktiv 91/542/EEG och genom Europaparlamentets och rådets direktiv 96/1/EG, eller E-godkänd enligt de gränsvärden som anges på rad B i tabellen under punkt 7.4.2.1 i reglementet nr 49/02.

2. Ett fordon i kategori N2 och M2 anses motsvara de krav som avses i 1 mom. också om det är typgodkänt enligt 46 §.

3. Om motorn till ett motorredskap som byggts på ett bilunderrede inte typgodkänts i enlighet med 1 mom., skall motorn vara EG-godkänd i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 97/68/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från förbränningsmotorer som skall monteras i mobila maskiner.

49 §
Rök från dieselmotorer

En bils dieselmotor skall beträffande den synliga röken uppfylla kraven i rådets direktiv 72/306/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av föroreningar från dieselbränsle som används i fordon, sådana dessa krav lyder ändrade genom kommissionens direktiv 89/491/EEG och 97/20/EG, eller kraven enligt E-reglementet 24/03. Dessa krav tillämpas inte om bilen är EG-godkänd enligt direktivet 88/436/EEG, enligt det nyare direktiv som nämns i 46 § 1 mom. eller enligt E-reglementet nr 83, eller om bilens motor är EG-godkänd enligt direktivet 91/542/EEG, enligt det nyare direktivet som nämns i 48 § 3 mom. eller enligt E-reglementet nr 49/01.

63 §
Säten i lastutrymmet på bilar i kategori N

1. I ett täckt lastutrymme eller en täckt avdelning av lastutrymmet på ett fordon i kategori N1 får säten installeras på de villkor som anges i 24 § bilskattelagen, med beaktande av begränsningarna enligt 2 mom. punkterna b―d. I lastutrymmet på en till kategori N1 hörande bil avsedd för två ändamål får med avvikelse från vad som anges ovan installeras säten som i fråga om kraven beträffande montering av säten, bilbältesutrustning och fästpunkter för bilbälten samt huvudstöd uppfyller kraven för bilar i kategori M1.

2. I ett täckt lastutrymme eller en täckt avdelning av lastutrymmet på ett fordon i kategori N2 eller N3 får säten installeras på följande villkor:

a) säten får installeras inom ramen för fordonets bärförmåga, varvid fordonet får ha plats för högst åtta personer utöver föraren,

b) sätenas och ryggstödens tjocklek får vara högst 50 mm,

c) sätena skall med gångjärn i sitsens bakre kant fastmonteras i lastutrymmets yttereller mellanvägg på sådant sätt att de kan fällas upp och låsas i uppfällt läge och att de inte i detta läge väsentligt minskar det för godstransport avsedda utrymmet, och

d) varje karosseriavdelning som har sittplatser skall ha två separata dörrar som kan öppnas från insidan, eller alternativt en sådan dörr och en taklucka som lämpar sig som nödutgång eller ett fönster som lätt kan lösgöras eller krossas och som lämpar sig som nödutgång.

3. I ett fordon i kategori N2 eller N3 får på följande villkor installeras bänkar, som fästs stadigt vid lastflaket eller karosseriet:

a) sittplatser får finnas inom ramen för fordonets bärförmåga,

b) tjockleken på säten och ryggstöd, om sådana finns, får vara högst 50 mm,

c) för varje person skall det finnas ett flakutrymme på 400 mm x 700 mm, och

d) om lastutrymmet är öppet, skall det förses med tillräckligt höga och stadiga stängsel, och om lastutrymmet är täckt, skall det ha ändamålsenliga nödutgångar.

4. I lastutrymmet på ett fordon i kategori N får inte installeras andra eller andra slags permanenta eller tillfälliga säten eller för installering av sådana avsedda anordningar än vad som nämns i denna paragraf.

216 §
Däck

1. Däcken på en släpvagn till bil, förutom regummerade däck, skall vara e-godkända i enlighet med direktivet 92/23/EEG eller E-godkända i enlighet med reglementet nr 30/02, 54 eller 64.

2. På ett regummerat däck skall finnas en anteckning om däckets storlek och bärighetsklass samt texten "Pinnoitettu ― Regummerad" beständigt inmärkt på däckets bägge sidor. En sådan märkning om regummering krävs inte om det regummerade däcket är E-godkänt och märkt med texten "Retread" enligt E-reglementet nr 108 eller 109.

3. På slitbanan på däcken på en släpvagn till bil får spår inte göras efteråt och spåren får inte heller fördjupas. På andra hjul får i däcken för förbättrande av väggreppet göras tilläggsspår med högst samma djup som de ursprungliga spåren eller, om däcket har stålkordstomme, till det djup som tillverkaren tillåter.

219 §
Draganordningar

1. En släpvagns dragögla, kopplingstapp, vändskiva eller dragkoppling skall befinna sig på släpvagnens längdaxel.

2. Dragstången får ha reglerbar längd, och i så fall skall den vara försedd med tillförlitliga låsanordningar. Den skall i alla använda positioner vara godkänd för de belastningar som överförs till den. Om ändringen av längden sker med hjälp av en hydraulisk eller en motsvarande anordning, skall anordningens kraft begränsas så att ingen sådan belastning som kan äventyra trafiksäkerheten överförs till draganordningarna.

3. Dragöglan, dragstången och kopplingstappen på släpvagnar skall motsvara kraven i direktiv 94/20/EG eller i E-reglementet nr 55 och, om det är fråga om en kortkopplingsanordning, i E-reglementet nr 102. Ministeriet meddelar dock vid behov närmare föreskrifter om dragstängers hållfasthet och godkännande då de är avsedda att användas på släpvagnar med framboggi.

4. På dragkoppling, vändskiva och dragbalk som monteras på en släpvagn tillämpas dessutom i tillämpliga delar vad som bestäms om draganordningar för bilar.


1. Denna förordning träder i kraft den 28 juni 1999. Förordningens 27 a § träder i kraft först den 1 december 1999.

2. Om inte något annat bestäms nedan, skall förordningen tillämpas på sådana fordon och trafikförnödenheter som tas i bruk dagen för ikraftträdandet eller därefter. Om bestämmelserna nedan endast gäller ikraftträdandet av typbesiktning eller typgodkännande, får ett fordon som uppfyller de krav som gällde när denna förordning trädde i kraft tas i bruk efter denna förordnings ikraftträdande.

3. Förordningens 6 § 3 mom. gäller traktorer som typbesiktas som hörande till en ny typ eller som typgodkänns den 1 oktober 2004 eller därefter.

4. Förordningens 39 § 3 mom. gäller bilar som typbesiktas som hörande till en ny typ eller som typgodkänns den 1 oktober 2000 eller därefter.

5. Förordningens 43 b § 4 mom. och 219 § 3 mom. gäller fordon som tas i bruk för första gången den 1 april 2000 eller därefter.

6. Förordningens 46 § gäller fordon som EG-typgodkänns eller typbesiktas som hörande till en ny typ samt fordon som tas i bruk för första gången enligt bestämmelserna i direktivet 70/220/EG, sådant det lyder ändrat genom rådets direktiv 74/290/EEG, 83/351/EEG, 88/76/EEG, 88/436/EEG, 89/458/EEG, 91/441/EEG och 93/59/EEG, genom Europaparlamentets och rådets direktiv 94/12/EG, 96/69/EG och 98/69/EG samt genom kommissionens direktiv 77/102/EEG, 78/665/EEG, 89/491/EEG, 96/44/EG och 98/77/EG och enligt bestämmelserna i direktiv 88/77/EEG, sådant det lyder ändrat genom rådets direktiv 91/542/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 96/1/EG.

7. Ett fordon i kategori N1 får utan hinder av ändringen av 63 § 1 mom. ändras eller tas i bruk före den 1 juli 1999, om fordonet uppfyller de krav som gällde när denna förordning trädde i kraft.

Europaparlamentets och rådets direktiv 94/20/EG; EGT nr L 195, 29.7.1994, s. 1, europaparlamentets och rådets direktiv 98/69/EG; EGT nr L 350, 28.12.1998, s. 1, kommissionens direktiv 98/89/EG; EGT nr L 322, 1.12.1998, s. 40, europaparlamentets och rådets direktiv 98/91/EG; EGT nr L 11, 16.1.1999, s. 25, kommissionens direktiv 1999/7/EG; EGT nr L 40, 13.2.1999, s. 36

Helsingfors den 18 juni 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Kimmo Sasi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.