728/1999

Utfärdat i Helsingfors den 10 juni 1999

Statsrådets beslut om krav för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen

Statsrådet har vid föredragning från social- och hälsovårdsministeriet med stöd av 47 § lagen den 28 juni 1958 om skydd i arbete (299/1958), sådant detta lagrum lyder i lag 144/1993, beslutat:

1 §
Tillämpning

De krav för hälsa och säkerhet som föreskrivs i detta beslut skall iakttas i sådant arbete på vilket lagen om skydd i arbete (299/1958) tillämpas. Beträffande uppförande och planering av byggnader som används eller är avsedda att användas som arbetsplats samt beträffande säkerhet vid användningen av dem gäller dessutom vad som särskilt bestäms.

2 §
Arbetsgivarens skyldigheter

Arbetsgivaren skall se till att

1) en arbetsplats som tas i bruk första gången eller som ändras eller utvidgas efter detta besluts ikraftträdande uppfyller de krav för hälsa och säkerhet som fastställs i bilaga I till detta beslut,

2) en arbetsplats som har tagits i bruk före detta besluts ikraftträdande uppfyller de krav för hälsa och säkerhet som fastställs i bilaga II till detta beslut,

3) en arbetsplats och de anordningar som används där underhålls, rengörs och kontrol- leras regelbundet och på lämpligt sätt och att alla konstaterade fel som kan påverka arbetstagarnas hälsa och säkerhet rättas till så fort som möjligt,

5) säkerhetsanordningar och skyddsutrustning underhålls och kontrolleras regelbundet.

3 §
Samarbete

Bestämmelser om samarbete och information mellan arbetsgivare och arbetstagare utfärdas särskilt.

4 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av detta beslut utfärdas vid behov av det ministerium som ansvarar för arbetarskyddet och tillsynen över det.

5 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 september 1999.

Rådets direktiv 89/654/EEG; EGT nr L 393, 30.12.1989, s. 1

Helsingfors den 10 juni 1999

Omsorgsminister
Eva Biaudet

Äldre regeringssekreterare
Pertti Siiki

Bilaga I

KRAV FÖR HÄLSA OCH SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSER SOM TAS I BRUK FÖRSTA GÅNGEN EFTER BESLUTETS IKRAFTTRÄDANDE ENLIGT 2 §

1. Inledande anmärkning

Skyldigheterna enligt denna bilaga gäller då arbetsplatsens, verksamhetens eller riskernas art eller andra omständigheter kräver det.

2. Utrymning i risksituationer och primärsläckningsredskap

Vid eldsvåda och i andra risksituationer skall arbetstagarna snabbt och så säkert som möjligt kunna avlägsna sig från alla arbetsställen.

Arbetsplatsen skall vara utrustad med lämpliga brandbekämpningsredskap och vid behov med branddetektorer och brandvarnare. Primärsläckningsredskapen skall vara lätta att komma åt och lätta att använda.

3. Ventilation och belysning på arbetsplatsen

Om maskinell ventilation används på arbetsplatsen, skall den hållas i funktionsdugligt skick. När det är nödvändigt för arbetstagarnas hälsa och säkerhet skall ventilationsanordningen förses med ett kontrollsystem som visar eventuella funktionsstörningar.

Arbetsplatser där arbetstagarna är speciellt utsatta för fara om den artificiella belysningen råkar i olag skall vara försedda med tillräcklig reservbelysning.

4. Fönster och takfönster

När arbetstagarna skall öppna, stänga, reglera eller fästa fönster, takfönster och fläktar skall detta kunna ske på ett säkert sätt. Öppna fönster eller fläktar får inte medföra fara för arbetstagarna.

Fönster och takfönster skall utformas för eller på annat sätt förses med sådan rengöringsutrustning som gör det möjligt att rengöra dem utan fara för de arbetstagare som utför detta arbete eller för de arbetstagare som finns i byggnaden eller i dess närhet.

5. Dörrar och portar

Genomskinliga dörrar skall vara försedda med ändamålsenlig märkning som gör det lättare att upptäcka dem.

Svängdörrar och svängportar skall vara genomskinliga eller försedda med en genomskinlig sektion.

Skjutdörrar skall vara försedda med en säkerhetsanordning som hindrar dem från att spåra ur och välta.

Lyftdörrar och lyftportar skall vara försedda med en mekanism som hindrar dem från att falla ned.

I omedelbar närhet av portar som huvudsakligen är avsedda för fordonstrafik skall finnas särskilda förbindelsevägar för gående, om det inte är riskfritt för gående att passera via de portar som är avsedda för fordonstrafik. De särskilda förbindelsevägarna för gående skall vara tydligt markerade och får inte blockeras.

Mekaniska dörrar och portar skall fungera så att arbetstagarna inte utsätts för någon olycksrisk. De skall vara försedda med nödstoppsanordningar som är lätta att känna igen. Nödstoppsanordningarna skall placeras på ett lätt tillgängligt ställe. Om dörrarna och portarna inte öppnas automatiskt vid strömavbrott, skall de också kunna öppnas manuellt.

6. Förbindelseleder ― riskområden

Förbindelseleder, inklusive portar, fasta stegar samt lastningsplattformar och lastningsramper, skall placeras och dimensioneras så att gående eller fordon lätt kan använda dem på ett säkert och ändamålsenligt sätt utan att de arbetstagare som arbetar i närheten av dessa förbindelseleder utsätts för fara.

Förbindelseleder som är avsedda för gående och för godstrafik skall dimensioneras så att antalet eventuella användare och verksamhetens art på arbetsplatsen beaktas.

Om transportmedel används på förbindelselederna skall ett tillräckligt och säkert gångutrymme reserveras för gående.

Förbindelseleder som är avsedda för fordonstrafik skall placeras så att det finns tillräckligt med utrymme för att öppna dörrar och portar samt för gångvägar, korridorer och trappor.

7. Särskilda åtgärder för rulltrappor och rullramper

Rulltrappor och rullramper skall fungera på ett säkert sätt. De skall vara försedda med behövliga säkerhetsanordningar och med nödstoppsanordningar som är lätta att känna igen. Nödstoppsanordningarna skall placeras på ett lätt tillgängligt ställe.

8. Personalutrymmen

Vilorummen skall vara tillräckligt stora och i dem skall finnas tillräckligt många bord samt stolar med ryggstöd i förhållande till antalet arbetstagare.

Lämpliga omklädningsrum skall ställas till arbetstagarnas förfogande, om de måste använda särskilda arbetskläder. Omklädningsrummen skall vara lätt tillgängliga och tillräckligt rymliga och där skall finnas sittplatser.

Arbetstagarna skall ha möjlighet att låsa in sina kläder. Det skall finnas separata förvaringsutrymmen för arbetskläder och för andra kläder, om de farliga ämnen som används i arbetet, fukt, smuts och andra motsvarande omständigheter förutsätter det.

Om tvättrummen finns separat från omklädningsrummen, skall det vara möjligt att lätt komma från det ena rummet till det andra.

I närheten av arbetsställena, vilorummen, omklädnings- och tvättrummen skall det finnas separata, lämpligt utrustade toaletter.

Bilaga II

KRAV FÖR HÄLSA OCH SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSER SOM REDAN HAR TAGITS I BRUK FÖRE BESLUTETS IKRAFTTRÄDANDE ENLIGT 2 §

1. Inledande anmärkning

Skyldigheterna enligt denna bilaga gäller då arbetsplatsens, verksamhetens eller riskernas art eller andra omständigheter kräver det.

2. Utrymning i risksituationer och primärsläckningsredskap

Vid eldsvåda och i andra risksituationer skall arbetstagarna snabbt och så säkert som möjligt kunna avlägsna sig från alla arbetsställen.

Arbetsplatsen skall vara utrustad med lämpliga brandbekämpningsredskap och vid behov med branddetektorer och brandvarnare. Primärsläckningsredskapen skall vara lätta att komma åt och lätta att använda.

3. Ventilation och belysning på arbetsplatsen

Om maskinell ventilation används på arbetsplatsen, skall den hållas i funktionsdugligt skick. När det är nödvändigt för arbetstagarnas hälsa och säkerhet skall ventilationsanordningen förses med ett kontrollsystem som visar eventuella funktionsstörningar.

Arbetsplatser där arbetstagarna är speciellt utsatta för fara om den artificiella belysningen råkar i olag skall vara försedda med tillräcklig reservbelysning.

4. Dörrar och portar

Genomskinliga dörrar skall vara försedda med ändamålsenlig märkning som gör det lättare att upptäcka dem.

Svängdörrar och svängportar skall vara genomskinliga eller försedda med en genomskinlig sektion.

5. Personalutrymmen

Vilorummen och pausutrymmena skall vara försedda med bord samt stolar med ryggstöd.

Lämpliga omklädningsrum skall ställas till arbetstagarnas förfogande, om de måste använda särskilda arbetskläder. Omklädningsrummen skall vara lätt tillgängliga och tillräckligt rymliga.

Arbetstagarna skall ha möjlighet att låsa in sina kläder. Det skall finnas separata förvaringsutrymmen för arbetskläder och för andra kläder, om de farliga ämnen som används i arbetet, fukt, smuts och andra motsvarande omständigheter förutsätter det.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.