720/1999

Given i Helsingfors den 11 juni 1999

Förordning om ändring av förordningen om tillståndspliktig persontrafik på väg

På föredragning av trafikministern

upphävs i förordningen den 15 juli 1994 om tillståndspliktig persontrafik på väg (666/1994) 2 mom. bestämmelsen om ikraftträdande, sådan den lyder i förordningen 1111/1995, samt

ändras 3 § 2 och 3 mom. samt 7 § 1 och 5 mom. sådana som 7 § 1 och 5 mom. lyder i nämnda förordning 1111/1995, som följer:

3 §
Företagarkurs i busstrafik

I kursens undervisning och slutförhör skall ingå åtminstone de ämnesblock som anges i rådets direktiv 96/26/EG om rätt att yrkesmässigt bedriva person- och godstransporter på väg och om ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för att främja ett effektivt utnyttjande av dessa transportörers etableringsrätt, sådant det är ändrat genom direktivet 98/76/EG, förteckningen över ämnen som avses i artikel 3.4 i bilaga I.

Läroanstalten utfärdar ett intyg över företagarkursen och godkänt slutförhör. Förhöret är obligatoriskt och det skall till utformningen följa de bestämmelser om förhörets uppbyggnad som finns i bilaga I av det i 2 mom. angivna direktivet. Intyget skall följa modellen i direktivets bilaga I a.

7 §
Ekonomiska resurser

Den som ansöker om och den som innehar kollektivtrafiktillstånd anses ha tillräckliga ekonomiska resurser att inleda trafik och att på ett ändamålsenligt sätt sköta den, om hans disponibla medel uppgår till minst 9 000 euro för den första bussen som används i tillståndspliktig persontrafik och minst 5 000 euro för de därpå följande bussarna.


Att de disponibla medlen är tillräckliga påvisas genom att tillståndsmyndigheten tillställs

1) en säkerhet, som kan vara en av kreditinstitut ställd borgensförbindelse eller bankdeposition, eller

2) ett intyg utfärdat av en revisor eller revisorssammanslutning som är godkänd av Centralhandelskammaren eller en handelskammare eller en person, som är införd i förteckningen över de personer som har avlagt examen för revisorer inom den offentliga förvaltningen.Denna förordning träder i kraft den 20 juni 1999.

En tillståndsinnehavare som har beviljats rätt att bedriva tillståndspliktig persontrafik på väg innan denna förordning trädde i kraft skall senast den 1 oktober 2001 för tillståndsmyndigheten visa upp den handling som avses i 7 § 5 mom. Om tillståndsinnehavaren under den ovan nämnda övergångstiden ansöker om en utökning av antalet fordon skall han redan i detta sammanhang visa upp en handling över hela sin materiel.

Intyg över företagarkursen och det skrift-liga slutförhöret som har givits innan denna förordningen trädde i kraft är fortfarande giltiga som sådana.

Rådets direktiv 98/76/EG; EGT nr L 277, 14.10.1998, s. 17

Helsingfors den 11 juni 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.